EN

carry {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The European Union does not carry out the field exercises about which the questioner is concerned, but let me add that I do take those concerns seriously.
. – Jag förstår verkligen den ärade ledamotens farhåga och frågan, men som jag just angav inledningsvis faller detta inte under ordförandeskapets eller rådets ansvarsområde eller inom deras räckvidd.
2. sport: "golf"
carry
3. militärt: "weapon"
carry

Användningsexempel för "carry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   After that short interlude, we will now be able to carry on with our votes.
   – Efter detta korta mellanspel kommer vi nu att kunna fortsätta omröstningen.
EnglishHenry taught me that you can carry on working.
Jag lärde mig massor av Henry. ~~~ Henry lärde mig att man kan fortsätta arbeta.
EnglishWe have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
Vi har kommit till en punkt där tidningar sysslar med regelrätt handel av varor.
EnglishThe proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
Ett mer långtgående förslag än Cunhas anser jag dock knappast är genomförbart.
EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Det räcker inte att göra sociala konsekvensanalyser av europeisk lagstiftning.
EnglishIndeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
Faktum är att vi har rätt att genomföra denna process. Den grundas på fördragen.
EnglishLet us therefore carry on making progress on the basis of practical projects.
Låt oss därför fortsätta med att göra framsteg på grundval av praktiska projekt.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Vidare måste Serbien fortsätta med de reformer som inletts och genomföra nya.
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Kan vi be Stefan Füle att genomföra en undersökning om hedersmord i Turkiet?
EnglishYou spoke about the Danube, but it is simply not enough to carry out studies.
Ni talade visserligen om Donau, men man får inte nöja sig med att göra studier.
EnglishI therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Jag välkomnar därför det faktum att ni vill genomföra en oberoende granskning.
EnglishI also want to emphasise what Mr Harbour said about the 'must carry ' principle.
Jag vill också understryka vad Malcolm Harbour sade om principen must carry.
EnglishIt is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
I det här läget bör vi göra en interimsöversyn över stödinsatserna i Haiti.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Vi ansåg att det var lämpligt att genomföra den anpassning som parlamentet föreslog.
EnglishFirst of all that we cannot, under any circumstances, carry on as we are now.
För det första att vi inte under några omständigheter kan fortsätta som vi gör nu.
EnglishI also want to emphasise what Mr Harbour said about the 'must carry' principle.
Jag vill också understryka vad Malcolm Harbour sade om principen must carry.
EnglishIt is inevitable that they will carry equipment which is synchronised with Galileo.
Det är svårt att förhindra att det finns system som är synkroniserade med Galileo.
EnglishI believe that it must continue to carry out its task, and do so genuinely.
Jag anser att den bör fortsätta att fylla sin uppgift - och göra det på riktigt.
EnglishThey failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.
De lät bli att göra en sådan behovsbedömning, vilket enligt vår mening var ett krav.
EnglishIn respect of public finances, we cannot carry on the way we have started.
När det gäller de offentliga finanserna kan vi inte fortsätta på det här sättet.