EN

careful {verb}

volume_up
careful (även: :prudent, wary, tactful, gentle)
The Union is being very careful in the way it comments on events in Ukraine.
Unionen är mycket varsam när det gäller att kommentera händelser i Ukraina.
Social requirements must, as criteria, be no less decisive than consideration for people's health and careful treatment of the environment.
Avgörande kriterier måste också utgöras av sociala krav, liksom hänsyn till människornas hälsa och en varsam hantering av miljön.
With regard to the obligation to carry out analysis, the amount of information has been an issue on which a careful balance has been achieved: Article 5, paragraphs 1 and 2.
När det gäller skyldigheten att genomföra analyser har man när det gäller mängden uppgifter lyckats nå en varsam balans, artikel 5.1 och 5.2.

Användningsexempel för "careful" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is not a matter of subsidiarity, which we are extremely careful to respect.
Detta handlar inte om subsidiaritet, som vi är mycket noga med att respektera.
EnglishCommissioner Figeľ is here, so I am sure that he has taken careful note of that.
Kommissionsledamot Ján Figeľ är här och jag är säker på att han noterat detta.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
EnglishWe must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
Vi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
EnglishThis is a complex and multi-dimensional issue and requires careful consideration.
Detta är en invecklad och flerdimensionell fråga som kräver noggrant övervägande.
EnglishWe want to be careful with new laws; businesses complain of too much regulation.
Vi vill vara försiktiga med nya lagar, företag klagar över för mycket regleringar.
EnglishSome of the issues raised are much more complex, and merit careful consideration.
Några av frågorna som väckts är mer komplicerade och kräver noggrant övervägande.
EnglishWe can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
Vi kan endast gå framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen.
EnglishThat is why the nuclear industry has to be more careful than other industries.
Det är därför kärnkraftsindustrin måste vara mer försiktig än andra industrier.
EnglishWe must therefore be extremely careful when passing on this message to society.
Vi måste alltså vara mycket försiktiga när vi sänder detta budskap till samhället.
EnglishWe have to be very careful that we do not do the same with the car industry.
Vi måste vara väldigt försiktiga så att det inte blir likadant med bilindustrin.
EnglishWe are also for the first time taking a careful step towards full harmonisation.
För första gången tar vi också ett försiktigt steg mot en fullständig harmonisering.
EnglishThirdly, the external aspects of the regime require especially careful handling.
För det tredje kräver de externa aspekterna av systemet särskilt noggrann hantering.
EnglishWe have to be careful, though, not to consider these things from one angle alone.
Vi måste dock akta oss för att betrakta dessa händelser ur bara en synvinkel.
EnglishIn this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
Beträffande detta måste vi vara noggranna med att hitta rätt balans mellan två krav.
EnglishI will give very careful consideration to all your useful comments and ideas.
Jag kommer att ta noggrann hänsyn till alla era användbara kommentarer och idéer.
EnglishHow careful must Mrs Fischer Boel be if she is not to take the wrong decisions?
Hur försiktig måste Mariann Fischer Boel vara för att inte fatta fel beslut?
EnglishPeople need to be extremely careful how they treat other people in this Chamber.
Vissa personer måste vara försiktiga med hur de behandlar andra människor i kammaren.
EnglishSpeedier sanctions and careful drafting of laws will enable us to solve this problem.
Med snabbare sanktioner och noggrant utarbetade lagar kan vi lösa detta problem.
EnglishWe have to be very careful and beware of what I might call 'banning creep '.
Vi måste vara mycket noggranna och akta oss för vad jag kallar " förbudsiver ".

"carefully guarded" på svenska

carefully guarded
Swedish
  • omsorgsfullt bevakad
  • noggrant bevakad
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "careful":

careful
carefully
English
caring
English