EN

capture {substantiv}

volume_up
capture (även: apprehension, reach)
Let us not ask for the impossible; the state has offered a reward for his capture, but so far have not managed to track him down.
Låt oss inte begära det omöjliga; staten har utfäst en belöning för hans gripande men har hittills inte lyckats spåra honom.
capture (även: conquest)
capture
CO2 capture and storage and other new environmental technologies are now on the agenda.
Infångande och lagring av koldioxid och annan ny miljöteknik står nu på dagordningen.
These plans had been in place well before his capture.
Dessa planer fanns långt före hans tillfångatagande.
This is very important, because if we do not carry on the search for General Gotovina, how can we push for the capture of Radavan Karadzic and General Mladic?
Detta är mycket viktigt för om vi inte genomför sökandet efter general Gotovina, hur skall vi då kunna driva igenom ett tillfångatagande av Radavan Karadzic och general Mladic?
capture (även: taking)

Användningsexempel för "capture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou will know that I am speaking here in particular of carbon capture and storage.
Jag talar särskilt om avskiljning och lagring av koldioxid, som ni förstår.
EnglishDo they, for instance, capture rainwater so that we can reduce water use?
Fångar de, till exempel, upp regnvatten så att vi kan minska vattenanvändningen?
EnglishCO2 capture and storage and other new environmental technologies are now on the agenda.
Infångande och lagring av koldioxid och annan ny miljöteknik står nu på dagordningen.
EnglishWhat a pity the EPP could not capture that spirit in today's debate.
Det är synd att Europaparlamentet inte kunde fånga denna anda i dagens debatt.
EnglishIf he has left Croatian territory they will be unable to capture him.
Om han har lämnat kroatiskt territorium kommer de inte att kunna ta honom till fånga.
EnglishThis is an instrument of pressure that is difficult to capture precisely.
Detta är ett påtryckningsmedel som det är svårt att beskriva exakt.
EnglishI also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
Jag uppmärksammar även med intresse förslaget till direktiv om avskiljning och lagring av koldioxid.
EnglishAlso, carbon capture and storage do not make coal power low carbon.
Avskiljning och lagring av koldioxid innebär heller inte att kolkraften blir koldioxidsnål.
EnglishWhat was said, though, is that the power stations must be capture-ready.
Det som dock sades är att kraftverken måste vara redo för ibruktagande av teknik för avskiljning.
EnglishIn his report, Karl von Wogau manages to capture this very well.
Karl von Wogau förordar detta på ett mycket bra sätt i sitt betänkande.
EnglishWill you rule out nuclear power and carbon capture and storage from projects qualifying for assistance?
Kommer ni att utesluta kärnkraft och koldioxidlagring från stödberättigade projekt?
EnglishHe has accused my country of being responsible for the capture of Mr Öcalan.
Han anklagade mitt land i frågan om Öcalans arrestering.
EnglishThe new right is getting hold of them and using them to capture the moral high ground.
På det här sättet håller familjevärdena i samhället att hamna i orätta eller åtminstone ensidiga händer.
EnglishTo the critics of carbon capture and storage technology, I say this: just get real!
Till dem som kritiserar tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid säger jag bara: kom ner på jorden!
EnglishTo this end, European clean coal and carbon dioxide capture technologies must be developed.
För att göra detta måste tekniker för ren kolanvändning och minskade utsläpp av koldioxid utvecklas.
EnglishIn the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
Vad gäller fångstspiralen så måste den vara töjbar för att klara av stöten av flygande byten.
EnglishIt also sets maximum capture limits on the more sensitive species such as shrimps and prawns.
Avtalet inför också maximigränser för fångst av vissa mer sårbara arter, som till exempel hästräkor.
EnglishWith regard to the capture and storage of carbon, we are waiting for the agreement on financing.
Beträffande avskiljning och lagring av koldioxid, väntar vi på överenskommelsen om finansieringen.
EnglishAppropriate management of farms will result in carbon capture and greater food security.
Lämplig förvaltning av jordbruk kommer att leda till avskiljning av koldioxid och ökad livsmedelssäkerhet.
EnglishI will just try and capture some of the clear issues that honourable Members were most concerned about.
Jag vill bara försöka ta fasta på några av de frågor som ledamöterna var mest oroliga över.

"capture a glimpse" på svenska

capture a glimpse
Swedish
  • fånga en glimt
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "capture":

capture