"to call upon" - Svensk översättning

EN

"to call upon" på svenska

EN

to call upon {verb}

volume_up
I would also call upon the Commission to accept the recommendations.
Jag vill också uppmana kommissionen att godkänna rekommendationerna.
We must call upon Pakistan's politicians to unite and invest in that process.
Vi måste uppmana Pakistans politiker att enas och investera i denna process.
I must also call upon the Brussels Summit to correct the figures.
Jag vill uppmana till att man på toppmötet i Bryssel korrigerar siffrorna.
to call upon (även: to call for, to call on)
The alliance is in crisis, illustrated by the fact that the Americans did not believe they should call upon its support in the war in Afghanistan.
Alliansen är i kris, vilket framgår av det faktum att amerikanerna inte ansåg sig behöva vända sig till Nato i samband med kriget i Afghanistan.
I, therefore, call upon the President to make representations to Mr Solana and to present a protest at the way the University of Birzeit has been completely closed off.
Jag uppmanar därför talmannen att vända sig till Solana och lägga fram en protest över att universitetet i Birzeit har stängts.
to call upon (även: to invite, to summon)

Användningsexempel för "to call upon" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Jag uppmanar parlamentet att stödja denna kompromiss med stor majoritet i morgon.
EnglishI call upon the Burmese authorities to release Dr Salai Tun Than immediately.
Jag uppmanar de burmesiska myndigheterna att frige dr Salai Tun Than omedelbart.
EnglishI now call upon the Commission to inform us of its position on the amendments.
Jag uppmanar kommissionen att ange sin ståndpunkt när det gäller ändringsförslagen.
EnglishThis is a good objective, and I call upon everyone to support these efforts.
Detta är en bra målsättning och jag uppmanar alla att stödja dessa ansträngningar.
EnglishWe call upon the European Council to give the economy a further decisive boost.
Vi uppmanar Europeiska rådet att ge ekonomin ytterligare en avgörande puff.
EnglishBut I also call upon some of those countries to cooperate more fully with Europe.
Jag uppmanar emellertid också de här länderna att samarbeta mer med Europa.
EnglishI call upon all Members to support the importance of binding targets and measures.
Jag uppmanar alla ledamöter att stödja vikten av bindande mål och åtgärder.
EnglishI call upon the Heads of State and Government to give the Convention a clear mandate.
Jag uppmanar stats- och regeringscheferna att ge konventet ett tydligt mandat.
EnglishWe therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.
Vi uppmanar därför våra regeringar att öka sina insatser och föregå med gott exempel.
EnglishI would call upon all of the groups in the House to accept this oral amendment, please.
Jag uppmanar alla grupper i parlamentet att godta detta muntliga ändringsförslag.
EnglishI call upon the Commissioner and the Council of Ministers to set up that office today.
Jag uppmanar kommissionären och ministerrådet att omedelbart inrätta detta kontor.
EnglishWe see the future for Iraq, and I call upon this House to support the report.
Vi måste se till Iraks framtid och jag uppmanar denna kammare att stödja betänkandet.
EnglishI therefore call upon this Parliament to support this resolution wholeheartedly.
Jag uppmanar därför parlamentet att helhjärtat stödja denna resolution.
EnglishThen the victim should be able to call upon this compensation body in his own country.
Då skall den skadelidande kunna ta detta ersättningsorgan i anspråk sitt eget land.
EnglishIt is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
Det är alldeles för tidigt att plocka fram artikel 19 i det interinstitu­tionella avtalet.
EnglishIt gives me great pleasure to call upon the Prime Minister to make his opening statement.
Det är en stor glädje för mig att be premiärministern hålla sitt inledande tal.
EnglishIn this spirit, I call upon the Commission to continue its negotiations with Switzerland.
I denna anda uppmanar jag kommissionen att fortsätta att förhandla med Schweiz.
EnglishIt is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
Det är alldeles för tidigt att plocka fram artikel 19 i det interinstitu­ tionella avtalet.
EnglishHowever, I call upon the House to decide whether to agree to your request.
Jag skall dock överlåta åt kammaren att besluta i anledning av ert yrkande.
EnglishWe do not want this to happen and we call upon the Council to act wisely.
Vi vill inte att detta skall ske och vi hoppas att rådet tar sitt förnuft till fånga.