"build-up" - Svensk översättning

EN

"build-up" på svenska

volume_up
build-up {substantiv}

EN build-up
volume_up
{substantiv}

build-up (även: construction, fabric, set-up, structure)
It suggests a gradual build-up in line with the Amsterdam Treaty.
Det föreslår en gradvis uppbyggnad helt i linje med Amsterdamfördraget.
Having had so much experience of military build-up, though, they surely ought to know what they are talking about.
Men med så stora erfarenheter av militär uppbyggnad är det klart att de vet vad de talar om.
Their situation demonstrates yet again that it is taking far too long to build up the police force.
Deras situation bevisar återigen att uppbyggnaden av polisen går för långsamt.
build-up (även: spadework, preparatory work)

Liknande översättningar för "build-up" på svenska

build substantiv
to build verb
to be up to verb
up adjektiv
Swedish
up adverb
up preposition
Swedish
to up verb

Användningsexempel för "build-up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat process has taken place over a period of time in the build-up to this week.
Den processen har ägt rum över en viss tid fram till den här veckan.
EnglishThe EU must build up its capacity to intervene in crisis situations such as this.
EU måste utveckla kapacitet för att ingripa i situationer som denna.
EnglishNor did the hawks manage it with their military build-up and deterrence.
Hökarna lyckades inte heller med sin militära upprustning och terrorbalans.
EnglishOne says stabilise the rescue package and build it up, another says do not build it up.
Någon säger att räddningspaketet ska stabiliseras och förstärkas, någon annan säger nej.
EnglishBut I think that we can learn from the others and further build up our system.
Jag tror dock att vi kan lära av andra och förbättra vårt system.
EnglishWe have to take care that there is no build-up of additional bureaucracy.
Vi måste vara försiktiga så att ingen ytterligare byråkrati byggs upp.
EnglishThe European Central Bank also has the task of helping to build up financial stability.
Europeiska centralbanken har också till uppgift att bidra till den finansiella stabiliteten.
EnglishWe must build up our resilience to the effects of climate change.
Vi måste rusta oss för att kunna stå emot effekterna av klimatförändringen.
EnglishAfter all, we are trying to dismantle rather than build up obstacles.
Det handlar ju slutligen om att undanröja, inte att ställa upp hinder.
EnglishBy means of this Year, we want to build up networks and give an impetus to cross-border cooperation.
Genom detta år vill vi stödja nätverk och sporra gränsöverskridande samarbeten.
EnglishTheir situation demonstrates yet again that it is taking far too long to build up the police force.
Deras situation bevisar återigen att uppbyggnaden av polisen går för långsamt.
EnglishEqually unanimous was our decision to build up a European network for nature protection.
Morgondagens omröstning är, som ni säkert alla förstår, avgörande.
EnglishWorse still, it is precisely the biggest countries that have allowed these large deficits to build up.
Det värsta är att just de stora länderna i hög grad har bärgat hem detta underskott.
EnglishThis is because dioxins are products that build up in the body.
Och det är än viktigare med tanke på att dioxin är en produkt som ackumuleras i organismen.
EnglishThat is why there is a need for a build-up of political will, and this debate helps to bring that about.
Därför måste vi skapa den politiska vilja som behövs, vilket denna debatt bidrar till.
EnglishEurope supports many projects in Guatemala, including the build-up of new security forces.
EU stöder många projekt i Guatemala, bland annat projekt för uppbyggande av de nya säkerhetsstyrkorna.
Englishbuild up existing youth and children's networks as sustainable platforms for consulting children;
b) bygga ut befintliga närverk för unga och barn som lämpliga plattformar för att rådfråga barn,
EnglishWhat we say and do today must serve to build up trust.
Jag tror, att det som vi i dag gör här, är en förtroendeingivande åtgärd.
EnglishThese measures will help to build up trust between opposing factions.
Det är den otvetydiga vädjan som vi måste rikta till Europeiska unionen, till rådet och till kommissionen.
EnglishAt the same time, the current system allows them to build up a considerable pot of money for themselves.
Och det beror på att det nuvarande systemet tillåter dem att skapa sig en icke-försumbar pott.