EN

broad {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
It is indeed a very broad policy and it was therefore a broad discussion.
Det är verkligen en mycket bred politik och därför var det en bred diskussion.
Social change must also open up opportunities for the individual on a broad front.
Samhällets omvandling måste också i bred omfattning öppna individuella möjligheter.
It is sufficient to say that the resolution has been adopted by a broad majority.
Att säga att resolutionen antagits med bred majoritet är tillräckligt.
broad (även: expansive, wide)
That is the broad outline of what we are defending in creating this service.
Detta är i stort sett vad vi försvarar vid inrättandet av denna avdelning.
Research at LiU is broad, with a certain emphasis on tick-borne infections.
Forskningen vid LiU är bred med viss tonvikt på fästingburna infektioner.
They succeeded in starting this gigantic innovation because of a broad European vision.
Vi måste fortsätta att nämna saker vid deras rätta namn.
If its remit is too broad, the force of the group will be lessened.
För om vi gör en alltför allmän arbetsbeskrivning kommer det att minska gruppens kraft.
We must have improved scientific information: there can be no broad-brush approach, as has been said.
Vi måste få förbättrad vetenskaplig information: Vi kan, som sagt, inte ha någon allmän inställning.
We must continue to include it within the broad consideration of renewable energy resources.
Vi måste fortsätta att räkna in den bland de förnybara energikällorna i allmänhet.
The priority task is to create a clear and sufficiently broad legal status for trainees and volunteers.
En förstahands uppgift är att skapa en klar och tillräckligt omfattande juridisk status för praktikanter och volontärer.
For the European Union to succeed, there must be broad economic coordination from the 25 Member States.
För att Europeiska unionen skall lyckas måste det finnas en klar ekonomisk samordning mellan de 25 medlemsstaterna.
The text for the broad economic guidelines for 2000 had already been drafted, very much along established lines.
Texten för de allmänna ekonomiska riktlinjerna var redan klar, helt i enlighet med det gamla mönstret.
Broad public debate together with open, transparent negotiations would be a good starting point.
En bred offentlig debatt parallellt med öppna förhandlingar med full insyn skulle borga för en bra början.
We have heard about full employment and social security, and there is undoubtedly a broad consensus here in this House.
Man har talat om full sysselsättning och social säkerhet, och i fråga om detta råder säkert en bred samstämmighet här i parlamentet.
Only if all these people, who are lobbyists in the broadest sense of the word, were named, would the picture be complete and accurate.
Bilden är emellertid först fullständig och komplett, när alla dessa lobbygrupper i ordets fulla bemärkelse nämns.
We can only attain our objectives through a broad and ambitious round.
Vi kan bara uppnå våra mål genom en tydlig och ambitiös runda.
The spectrum is relatively broad, but it still poses problems sometimes.
Den är inte lika tydlig i alla länder.
It is important to arrive at a broad consensus so that we can send out a clear signal on this.
Det är viktigt att nå en bred enighet så att vi kan sända ut en tydlig signal i den här frågan.
Denna skiss är i själva verket mycket generell.
As the Commissioner is well aware, the United States and Switzerland, in particular, argued that the reference to public health was too broad.
Som kommissionären mycket väl känner till hävdade, i synnerhet, Förenta staterna och Schweiz att hänvisningen till folkhälsan var alltför generell.
They will be the broad outlines as regards both the short term and the medium term planning of the European Commission.
Just dessa kommer också att utgöra de generella riktlinjerna vad gäller kommissionens planering både på kort och meddellång sikt.
Hit hör en bred offentlig, öppen debatt.
The advantages are clear - an open debate and broad participation - but here too questions can be raised.
Fördelarna är uppenbara - en öppen debatt och ett brett deltagande - men även där finns det frågor.
We have journalists who have been intimidated and abducted from the street in broad daylight.
Vi har journalister som har hotats och gripits på öppen gata mitt på ljusa dagen.
They succeeded in starting this gigantic innovation because of a broad European vision.
De lyckades sätta i gång denna oerhörda innovation tack vare en vidsträckt europeisk vision.
Protection of the family and of children is a very broad subject.
Skydd av familjen och barnen är ett mycket vidsträckt ämne.
The Commission would like to support a broad interpretation so as to avoid undermining the principle of legality.
Kommissionen är angelägen att vidhålla en vidsträckt tolkning för att inte kränka legalitetsprincipen.
You came forward with amendments generally based on a broad consensus which can now move us forward.
Ni lade fram ändringsförslag som huvudsakligen grundade sig på ett brett samförstånd, vilket nu kan föra oss framåt.
This meeting provides a positive response: there is broad consensus on the principle elements of this future programme.
Detta möte svarar för ett positivt gensvar: det finns en bred enighet beträffande de huvudsakliga faktorerna i detta framtida program.
It is difficult to achieve a broad consensus between the different groups and delegations on such a complex issue as the reform of the United Nations.
Ett huvudsakligt mål som tydligt påtalas i Armin Laschets betänkande är att EU själv borde sitta med i FN: s säkerhetsråd.
The problem is to have broader questions with alternatives that can give us at least a broad idea of what everybody thinks.
Problemet är att man måste ha bredare frågor med alternativ som åtminstone kan ge oss en grov uppfattning om vad alla tycker.
They must not become a kind of appeal court; on the contrary, they must focus on broad issues, general questions, principles and the like.
De får inte bli en sorts instans för överklagande utan de bör i stället ägna sig åt de grova linjerna, de allmänna frågorna, principerna och liknande.
This framework has allowed the Assembly to discuss and reach agreement on a broad variety of issues ranging from governance over finance to trade questions.
Detta ramverk har gjort att församlingen kan diskutera och nå överenskommelser inom en lång rad frågor, från förvaltning till finans och handelsfrågor.
broad (även: granulated)
I invite Greece to be a true, fair and broad-minded leader, a mentor and a sponsor of the Balkans.
Jag uppmanar Grekland att vara en sann, rättvis och vidsynt ledare för, en mentor åt och en främjare av Balkan.
In order to be active citizens, people must have a broader world view.
För att kunna vara aktiva medborgare måste människor ha en mer vidsynt uppfattning om världen.
We need to have a broader view and provide a comprehensive solution instead of hiding behind excuses the whole time.
Man borde vara mera vidsynt och åstadkomma en lösning som beaktar helheten och inte hela tiden gömma sig bakom något svepskäl.
2. amerikansk engelska, slang
broad
volume_up
brud {adj.} [slang]

Användningsexempel för "broad" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe concept of human rights is increasingly broad and also sometimes more vague.
Begreppet mänskliga rättigheter blir allt vidare men ibland också mindre tydligt.
EnglishThe network of information which will be required in this context will be broad.
Det nätverk för informationsutbyte som kommer att behövas för detta blir stort.
EnglishThis resolution is designed to win a broad majority at the UN General Assembly.
Den här resolutionen är ämnad att få en bred majoritet i FN: s generalförsamling.
EnglishAlthough this compromise can now secure a broad majority, I do not support it.
Även om den här kompromissen nu kan få en bred majoritet så stöder jag den inte.
EnglishThe acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
Att godkänna en budgetökning på 2,9 procent är redan en mycket bred kompromiss.
EnglishI am especially grateful for your contribution to the broad guidelines this year.
Jag vill särskilt tacka för bidraget om de allmänna riktlinjerna för detta år.
EnglishEurope has at its disposal a broad panoply of individual forms of cooperation.
Europa förfogar över en stor uppsättning möjligheter till individuellt samarbete.
EnglishThat actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
Det är i själva verket ett ganska brett perspektiv, och allt kan ske inom det.
EnglishIt is based on a detailed historical analysis with whose broad outline I agree.
Det stöder sig på en detaljerad historisk analys som jag i stora drag instämmer i.
EnglishI want to stress that, in essence, there is broad agreement with this House.
Jag vill betona att det generellt sett råder stor enighet med Europaparlamentet.
EnglishIt is not enough to talk in broad terms about the competitiveness of the Union.
Det räcker inte med att man vitt och brett talar om unionens konkurrenskraft.
EnglishOn the other hand, the report has become too broad in scope and too detailed.
Dock har betänkandet blivit för detaljerat och tillämpningsområdet alltför brett.
EnglishIf the Commission is able to agree to this, a broad majority will be the result.
Om kommissionen kan gå med på detta kommer det att finnas en bred majoritet.
EnglishI hope that the Austrian Presidency can get a broad majority in the Council.
Jag hoppas att det österrikiska ordförandeskapet får en bred majoritet i rådet.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we have a broad consensus on this matter.
Herr talman, mina damer och herrar! Vi har ett brett samförstånd i den här frågan.
EnglishThe Commissioner himself acknowledges that it contains a lot of very broad proposals.
Kommissionsledamoten medger själv att det innehåller många mycket breda förslag.
EnglishWe hope that understanding and broad agreement have been reached on these matters.
Vi hoppas att man har nått samförstånd och bred samstämmighet i dessa frågor.
EnglishSocial change must also open up opportunities for the individual on a broad front.
Samhällets omvandling måste också i bred omfattning öppna individuella möjligheter.
EnglishThe CESR will draft its proposals on the basis of broad public consultation.
CESR kommer att utarbeta sina förslag på grundval av ett brett offentligt samråd.
EnglishA thorough, broad-based assessment will need to provide the decisive answer.
Det behövs en grundlig, bred utvärdering för att ge ett definitivt svar på detta.

"broadcast the game" på svenska

volume_up
broadcast the game
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"broader governance" på svenska

volume_up
broader governance
Swedish
Mera chevron_right

"broad gauge" på svenska

volume_up
broad gauge
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "broad":

broad