"to bring up" - Svensk översättning

EN

"to bring up" på svenska

EN

to bring up {verb}

volume_up
1. allmänt
Last but not least, I would like to bring up the matter of the opportunity of sanctions.
Sist men inte minst skulle jag vilja ta upp frågan om sanktioners lämplighet.
Yes, we must bring up the territorial autonomy of the Székely people.
Ja, vi måste ta upp den territoriella autonomin hos befolkningen i Székely.
It is the subject of men's demands that it is necessary to bring up now.
Det är männens krav som det nu är nödvändigt att ta upp.
Those widowed by conflicts are forced to bring up children and look after the elderly by themselves.
Änkorna i konflikter tvingas att på egen hand uppfostra barn och försörja de äldre.
They often have to do the hard work, give birth to and bring up many children, and are scarcely remunerated for this.
Ofta tvingas de utföra det tyngsta arbetet, föda och uppfostra många barn utan nämnvärd belöning.
To conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.
Att sätta barn till världen och att uppfostra dem är inte bara en privat angelägenhet utan ligger också i samhällets och statens intresse.
2. brittisk engelska

Användningsexempel för "to bring up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Jag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
EnglishNow is the time to bring that investment up to an entirely new level for the future.
Det är nu dags att föra upp den investeringen på en helt ny nivå för framtiden.
EnglishIf they chose to stay at home and bring up their family, they must not be undervalued.
Om de väljer att stanna hemma och ta hand om sin familj får de inte underskattas.
EnglishOur primary objective is to do everything we can to bring it up to speed.
Vårt primära mål är att göra allt som står i vår makt för att det skall åtgärdas.
EnglishOur use cases bring up a large number of issues which have yet to be fully addressed:
Our use cases bring up a large number of issues which have yet to be fully addressed:
EnglishLast but not least, I would like to bring up the matter of the opportunity of sanctions.
Sist men inte minst skulle jag vilja ta upp frågan om sanktioners lämplighet.
English(NL) Madam President, I should like to bring up a few points in this brief debate.
(NL) Fru talman! Jag vill ta upp ett par punkter i denna korta debatt.
EnglishI would like to bring up a couple of other items that we would like to see reinforced.
Jag vill anföra ännu ett par punkter där vi gärna skulle vilja ha litet förbättringar.
EnglishWe hope to gradually bring this figure up to a quarter of the total volume of our loans.
Vi hoppas att denna andel successivt skall öka till en fjärdedel av våra totala lån.
EnglishI would like once again to bring up the question of comparison with United States policy.
Jag vill än en gång ta upp frågan om komplementaritet med Förenta staternas politik.
EnglishPerhaps we should also bring this up in different meetings during the rest of today.
Vi kanske också borde ta upp detta vid de olika möten som genomförs under resten av dagen.
EnglishI shall bring this up again, but there is already a decision on the matter.
Jag skall framföra det ännu en gång, men det finns i och för sig redan ett beslut om det.
EnglishLike many others, I would also like to bring up the asylum and refugee policy.
Liksom många andra vill även jag ta upp asyl- och flyktingpolitiken.
EnglishThe report, however, omits to bring up one fundamental issue: the issue of traffic rights.
I betänkandet behandlas emellertid inte följande väsentliga fråga: trafikrättigheter.
English(DE) Mr President, it is sad that I have to bring this up in plenary.
(DE) Herr talman! Det är ledsamt att jag måste ta upp detta under plenarsammanträdet.
EnglishYes, we must bring up the territorial autonomy of the Székely people.
Ja, vi måste ta upp den territoriella autonomin hos befolkningen i Székely.
EnglishIf I were to bring up just one thing from the Treaty, it would be on external relations.
Om jag bara skulle plocka fram en sak ur fördraget skulle det bli de yttre förbindelserna.
EnglishI have only one minute's speaking time now, so I won't bring up any special policy issues.
Jag har bara en minuts talartid nu så jag tar inte upp några speciella politiska frågor.
EnglishThe liberal group would bring up another condition for China' s entry.
Förutom det har den liberala gruppen ett villkor för Kinas medlemskap.
EnglishI will bring up these issues when we discuss future resolutions.
Jag kommer att ta upp dessa frågor när vi diskuterar framtida resolutioner.

Synonymer (engelska) till "bringing up":

bringing up

Liknande översättningar för "to bring up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb
to knock up verb