"to bring in" - Svensk översättning

EN

"to bring in" på svenska

EN to bring in
volume_up
{verb}

1. allmänt

to bring in (även: to admit, to assimilate, to bring, to get in)
You get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
So now we are going to bring the Turks into Europe.
Så nu skall vi ta in turkarna i Europa.
It's to bring things in that people need.
Det är att ta in saker som folk behöver.
to bring in (även: to earn, to make, to subserve, to serve)
Solvency II will bring about a regime for the insurance industry that can serve as a model for similar reforms internationally.
Solvens II kommer att medföra ett system för försäkringsindustrin som kan tjäna som modell för liknande reformer internationellt.
The country is crying out for women in positions of power, who will serve as models and bring about a change in traditional ways of thinking.
Landet ropar efter kvinnor i maktpositioner, som skulle tjäna som förebilder och få till stånd en förändring i de traditionella tänkesätten.
I hope that this report, like a White Paper, will serve as an important basis for a full debate on how we are to bring about a Europe that is characterized by freedom, safety and justice.
Jag hoppas att detta meddelande på samma sätt som en vitbok skall tjäna som ett viktig underlag för en genomgripande debatt om hur vi skall förverkliga ett Europa i frihet, säkerhet och rättvisa.
to bring in (även: to introduce, to present)
Recently, Greece decided to bring the Drachma into the Exchange Rate Mechanism.
Nyligen beslöt Grekland att introducera drachman i den gemensamma växelkursen.
to bring in (även: to fetch, to return, to yield)
An Energy Community could bring down prices because of the new investments it will bring in.
En energigemenskap skulle kunna få ned priserna på grund av de nya investeringar som den kommer att inbringa.

2. ekonomi

to bring in
Solvency II will bring about a regime for the insurance industry that can serve as a model for similar reforms internationally.
Solvens II kommer att medföra ett system för försäkringsindustrin som kan tjäna som modell för liknande reformer internationellt.
The country is crying out for women in positions of power, who will serve as models and bring about a change in traditional ways of thinking.
Landet ropar efter kvinnor i maktpositioner, som skulle tjäna som förebilder och få till stånd en förändring i de traditionella tänkesätten.
I hope that this report, like a White Paper, will serve as an important basis for a full debate on how we are to bring about a Europe that is characterized by freedom, safety and justice.
Jag hoppas att detta meddelande på samma sätt som en vitbok skall tjäna som ett viktig underlag för en genomgripande debatt om hur vi skall förverkliga ett Europa i frihet, säkerhet och rättvisa.
to bring in
An Energy Community could bring down prices because of the new investments it will bring in.
En energigemenskap skulle kunna få ned priserna på grund av de nya investeringar som den kommer att inbringa.

Användningsexempel för "to bring in" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.
Sanktioner kommer dock inte att leda till en varaktig förbättring av situationen.
EnglishWe must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Vi måste fortsätta att vara nära folket och att föra detta fördrag närmare dem.
EnglishIt requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
Det kräver av er att ni kan ena övriga aktörer för att se till att vi kan lyckas.
EnglishThere is no need for us to bring Parliament into the discussion on the Commission.
Det finns ingen anledning att dra in parlamentet i diskussionen om kommissionen.
EnglishI endorse the idea that it should be made easier to bring such damages actions.
Jag stöder tanken om att det borde bli lättare att göra sådana skadeståndsanspråk.
EnglishIndependent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Oberoende undersökningar måste genomföras för att ställa de skyldiga inför rätta.
EnglishI should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Jag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
EnglishThis will bring about a new legislative complexity and a prescriptive pollution.
Det kommer att medföra en ny rättslig komplexitet och en normativ förorening.
EnglishI hope that the Finnish Presidency of the Council will actually bring this about.
Jag hoppas att det finska ordförandeskapet faktiskt kommer att klara av detta.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Om vi inte håller oss till fakta ger vi parlamentet dåligt rykte, enligt min åsikt.
EnglishPresident Yanukovych and his authorities must bring an end to this persecution.
President Janukovitj och hans myndigheter måste sätta stopp för denna förföljelse.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Allt vi begär är att ni vid ert nästa besök tar med er lite solsken till Bryssel.
EnglishEurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Eurojust måste tillföra ett verkligt mervärde, jämfört med befintliga instrument.
EnglishCould they bring me the clause that provides for this sort of protean development?
Kan de ange i vilken klausul som den här sortens mångsidiga utveckling föreskrivs?
EnglishThis will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
Detta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
English(ES) Mr President, we will see if I can bring a little calm to this fierce debate.
(ES) Herr talman! Vi får se om jag kan lugna ned den här hätska debatten lite.
EnglishThe Russian authorities must bring the perpetrators of this crime to justice.
De ryska myndigheterna måste ställa gärningsmännen bakom dessa brott inför rätta.
EnglishI think that we can bring the result to a vote tomorrow with a degree of pride.
Jag tror att vi kan ta resultatet till omröstning i morgon med viss stolthet.
EnglishWe now need to bring forward a European-wide framework in which to control this.
Vi måste nu utarbeta en alleuropeisk ram inom vilken detta kan kontrolleras.
EnglishFurthermore, there is no mention of the salary increases that it will bring about.
Det sägs inte heller något om den uppvärdering av lönerna som detta bör leda till.