EN

break {substantiv}

volume_up
1. allmänt
It is a scandal if a government breaks the law, and can actually do it without any political sanction!
Det är en skandal när en regering kan begå brott mot en lag utan egentliga politiska sanktioner!
It should also be possible to punish those who break the law or the rules, even if they come from a different country.
De som begår brott eller bryter mot regler skall också kunna straffas för det, även om de kommer från ett annat land.
A break of that kind with NATO, only to see a new partitioning of Europe, is far from the enigmatic words spoken following the fall of the Berlin Wall.
Ett sådant brott med Nato, bara för att få en ny uppdelning av Europa, ligger långt från de tvetydiga ord man uttryckte när muren föll.
Etter 24 timmar kan kulorna spricka.
Time and time again, peace accords seem to break down because of mutual suspicion and the breaking of agreements by both sides.
Återigen förefaller fredsavtal att spricka genom ömsesidig misstro och ömsesidigt brytande av avtal.
Non-breaking spaces, which keep words together, are on a gray background.
Fast mellanrum, som alltid håller ihop ord, har grå bakgrund.
Keeping animals on vehicles during long breaks or unloading them periodically is impossible.
Det är omöjligt att låta djuren vara kvar i fordonen under långa pauser eller lasta ur dem med jämna mellanrum.
If you check this box, non-breaking spaces are shown as gray boxes.
Om du markerar den här rutan visas fasta mellanrum som gråa rutor.
The need for a break, room to breathe, can sometimes become overwhelming.
Behovet av en paus, ett andrum, kan ibland bli överväldigande.
Sometimes it's nice to take a break from studies and do something else.
Ibland kan det vara skönt att ta en paus från studierna och göra något annat.
There needs to be a break in the enlargement process at this stage.
I det här skedet behövs en paus i utvidgningsprocessen.
Vi verkar aldrig få en chans, eller hur?
I hate to break it to you, but I don't stand a chance here, OK?
Jag hatar att säga det, men jag har inte en chans, okej?
Vi ger grabben en chans.
There has been no change in policy, no change in logic, and no break with the system that led us to catastrophe!
Det har inte skett någon förändring av politiken, ingen förändring av logiken, och ingen brytning med det system som ledde oss in i katastrofen!
The system is broken and must be deeply reformed.
Systemet är bristfälligt och måste genomgå en grundlig förändring.
In spite of the occasional positive point, the report does not recommend a break with and a change from the European Union's policies on its financial resources.
Trots några positiva förslag i betänkandet rekommenderas ingen brytning med eller förändring av EU:s politik om finansiella medel.
break (även: blank, breach, chasm, flap)
It is a complete break with our tradition; it is a complete break with our commitment!
Det är en fullständig brytning med vår tradition, det är en fullständig brytning med våra åtaganden!
Choose Edit - Remove Manual Break to remove breaks created manually.
Du tar bort en manuell brytning via menykommandot Redigera - Radera manuell brytning.
That will not happen without a radical break from neo-liberalism.
Detta kan inte åstadkommas utan en radikal brytning med nyliberalismen.
This key to the opening of the European services market, however, broke off in Parliament's hands.
Nyckeln till en öppning av EU:s tjänstemarknad bröts emellertid av i parlamentets händer.
Even the attempts at mediation by the American Secretary of State did not manage to break the deadlock.
Inte ens den amerikanska utrikesministerns medlingsförsök har givit några öppningar i det rådande dödläget.
Rid mot öppningen!
A break in the row or column header indicates whether the row or column is hidden.
Om det finns dolda rader eller kolumner visas de som avbrott i rad - / kolumnhuvudena.
In this respect, it is an unexpected welcome break.
I det avseendet är det ett oväntat men välkommet avbrott.
Was it a victory, a disaster or an unexpected welcome break in Seattle?
Var det en seger, en katastrof eller ett oväntat men välkommet avbrott i Seattle?
break (även: recess, halt)
Yet human beings are not machines, able to work through without a break.
Men människor är inte maskiner som kan arbeta utan att ta rast.
Let's do one more, and we'll take a break.
Vi kör en till, sen tar vi rast.
For my younger brother, the Internet is as natural as watching television or chatting in the school playground at break time.
För min lillebror är Internet lika naturligt som tv eller samtalet på en skolgård under en rast.
break (även: breach, rupture)
Time and time again, peace accords seem to break down because of mutual suspicion and the breaking of agreements by both sides.
Återigen förefaller fredsavtal att spricka genom ömsesidig misstro och ömsesidigt brytande av avtal.
Mr President, to genetically modify food means to break through the barrier that divides different species, for example by introducing a fish gene into a strawberry.
Genetisk modifiering av livsmedel innebär ett brytande av gränsdragningen mellan olika arter, till exempel att föra in en fiskgen i en jordgubbe.
The Turkish Government's refusal to take part in the European Conference and Turkey's action in breaking off the political dialogue with the Union are bad and regrettable developments.
Den turkiska regeringens frånvaro under Europakonferensen och Turkiets brytande av den politiska dialogen med EU är dåliga och beklagansvärda händelser.
break (även: desertion, escape)
2. "voice"
break
volume_up
darrning {utr.} (på rösten)
3. finans, amerikansk engelska

Användningsexempel för "break" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
Så har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
EnglishIt is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
Att det måste ske ett trendbrott - för att uttrycka det milt - är också helt klart.
EnglishSelect this option if you want to apply a certain Page Style after a page break.
Markera den här kryssrutan, om Du vill använda en viss sidmall efter sidbrytningen.
EnglishThey want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
De vill ingenting annat än att denna union löses upp i ett frihandelsområde.
EnglishThis sort of incident could have resulted in the break up of the European Union.
En sådan händelse hade kunnat leda till en upplösning av Europeiska unionen.
EnglishThe width of all the columns located behind the break is changed proportionately.
Alla kolumner efter den kolumn som ändras förskjuts i förhållande till sina bredder.
EnglishThe inserted column break is indicated by a blue border at the top of the new column.
En sådan kolumnbrytning markeras genom att den nya kolumnen får en blå överkant.
EnglishWhen exporting however, only the character set and paragraph break can be defined.
Vid export går det dock bara att bestämma teckenuppsättningen och styckebrytningen.
EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
De bryts inte ned utan de ackumuleras i vår kropp och i hela näringskedjan.
EnglishWould the Commission break down the figures requested by EU Member State and by year?
Kommissionen ombeds att ta fram en uppställning uppdelad på EU-medlemsland och år.
EnglishThe inserted page break is indicated by a blue border at the top of the new page.
En sådan sidbrytning markeras genom att den nya sidan får en blå överkant.
EnglishWhen the basis of the legal system is destroyed the structures break up one by one.
När grunden för rättsystemet förstörs bryts strukturerna sönder en efter en.
EnglishDo n't worry, we do n't break the law but we get results and we can prove it.
Var inte orolig, vi bryter inte mot lagen men vi får resultat och vi kan bevisa det.
EnglishThere is also a danger, however, that all the old conflicts will break out again.
Det finns emellertid också en risk för att alla de gamla konflikterna flammar upp igen.
EnglishI am therefore in favour of severe and consistent sanctions for those who break the law.
Därför är jag för hårda och konsekventa sanktioner för dem som bryter mot lagen.
EnglishIcebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Isberg föds när de kalvar loss från glaciärer och bryts av från shelfisen.
EnglishThe proposals made by the presidency mark a clean break from the usual Community jargon.
Ordförandeskapets förslag bryter mot den sedvanliga jargongen på gemenskapsnivå.
EnglishUnder Type select Page break and select the new style from the list box.
Välj alternativet Sidbrytning i området Typ och välj den nya mallen i listrutan.
EnglishEspecially in the USA, where biotechnology is developing at break-neck speed.
Framför allt i Förenta staterna, där bioteknologin utvecklas i ett blixtsnabbt tempo.
EnglishWe need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
Det återstår för oss att avskaffa alla tullmurar och avveckla alla handelshinder.