"branch" - Svensk översättning

EN

"branch" på svenska

volume_up
branch {substantiv}

EN branch
volume_up
{substantiv}

branch (även: arm, crotch, crutch, discipline)
volume_up
gren {utr.}
This fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/ Fina/ Elf group.
Denna gödningsmedelsfabrik ägs av Atofina, TotalFinaElf Groups kemiska gren.
Women have been the first target of this extremist branch of Islam.
Kvinnorna har varit det första målet för denna extremistiska gren av islam.
His string of high-profile crimes are an embarrassment to our branch...... to our entire profession.
Hans lista av högprofilbrott är pinsamma för vår gren. för hela vår yrkeskår.
branch (även: area, belt, circuit, country)
volume_up
område {neut.}
Rather, we must take this branch of industry with us in integrating high but feasible standards.
Vi måste i stället integrera industrin i detta område med höga, men genomförbara normer.
Another area I wish to highlight is the commitment to reshape the EU budget with a root-and-branch reform.
Ett annat område som jag vill belysa är åtagandet att omarbeta EU:s budget genom en radikal reform.
With this in mind, it is perhaps not surprising that the volume of cross-frontier business in this branch is very limited.
Med tanke på detta är det kanske inte förvånande att den gränsöverskridande verksamhetens omfattning på detta område är mycket begränsad.
branch (även: article, batch, body, department)
A number of Protestant missionaries were similarly expelled, and last year the Moscow branch of the Salvation Army was disbanded.
Ett antal protestantiska missionärer utvisades också, och förra året upplöstes Frälsningsarméns Moskva-avdelning.
On 4 December 1997, the Commission's service branch will have a first meeting with the national authorities responsible for protecting the animals used in animal research.
Den 4 december 1997 kommer kommissionens avdelningar att ha hålla ett första möte med de nationella myndigheter, som ansvarar för djur som används i djurförsök.
We very much hope that the meeting in December will give the Commission's service branch an opportunity to assess the situation on primates including wild animals as it appears in the Member States.
Vi hoppas mycket på att mötet i december kommer att ge kommissionens avdelningar möjlighet att utvärdera situationen för primater, inklusive vilda djur, så som den ser ut i medlemsstaterna.
branch (även: spray, stick, switch, twig)
volume_up
kvist {utr.}
branch (även: fork, ramification)
According to the Russian news agency RIA Novosti, Croatia could also participate in the pipeline project with a branch pipe.
Enligt den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti kan även Kroatien delta i gasledningsprojektet via en förgrening.
As an example for such networking, we need to ensure that there are branches, for example going to Poland, so as to ensure security.
Som ett exempel på denna typ av nätverk måste vi se till att det finns förgreningar till exempelvis Polen, för att garantera försörjningen.

Användningsexempel för "branch" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt must not be forgotten that the Council is a branch of the budget authority
Man får inte glömma att rådet är en av den budgetansvariga myndighetens grenar.
EnglishIn delaying negotiations with Russia we are sawing off the branch on which we are sitting.
När vi fördröjer förhandlingar med Ryssland skjuter vi oss själva i foten.
EnglishEU information is now treated as a branch of the EU's Offices for Official Publications.
EU-information används nu som en verksamhet av EU: s publikationskontor.
EnglishFor this reason, appropriate regulation for the distinctive features of this branch is needed.
Därför krävs det ett lämpligt regelverk som är särskilt anpassat till denna bransch.
EnglishEU information is now treated as a branch of the EU' s Offices for Official Publications.
EU-information används nu som en verksamhet av EU:s publikationskontor.
EnglishSixth, we want to strengthen the role of producer organisations and inter-branch organisations.
För det sjätte: Vi vill stärka producent- och branschorganisationernas roll.
EnglishAll Europe will achieve with this is to cut the branch it is sitting on.
Det enda EU åstadkommer med detta är att sätta krokben för sig själv.
EnglishJust one branch, the one in Poland, is located in the Baltic Sea region and in a new Member State.
Bara en filial, den i Polen, finns i Östersjöregionen och i en ny medlemsstat.
EnglishA branch shall have its own accounts, separate from the foreign parent company's accounts.
En filial ska ha en egen bokföring skild från det utländska företaget.
EnglishIt is by no means a matter of insignificance how this branch of industry should be handled.
Det är inte på något sätt oviktigt hur denna industribransch hanteras.
EnglishFor a business operation to be considered a branch, the following applies:
För att en verksamhet ska räknas som en filial gäller följande:
EnglishIt makes no sense for Eurojust to set up national branch offices.
Det är inte bra för Eurojust att det inrättas nationella kontaktpunkter.
EnglishYou have given the example of the distributor in Amsterdam who could open a branch in London.
Ni tog upp exemplet på distributören i Amsterdam som skulle kunna öppna en filial i London.
EnglishIn the arena of the Middle East, a new olive branch has just been planted.
På Mellanösterns arena har en ny olivplanta just planterats.
EnglishOnce the branch has been registered, it will be assigned a corporate identity number with ten figures.
När filialen har registrerats tilldelas den ett organisationsnummer med tio siffror.
EnglishIn reality, it is the world's agriculture which must undergo root-and-branch structural reform.
I verkligheten är det jordbruket i världen som måste genomgå en genomgripande strukturreform.
EnglishThis should take place primarily via existing branch organisations.
I första hand bör det ske via befintliga branschorganisationer.
EnglishWhat we need is a root-and-branch reform of rating systems.
Vad vi behöver är en genomgripande reform av kreditvärderingssystemen.
EnglishA branch office of the EIB was set up last spring in Vienna.
I våras öppnade Europeiska investeringsbanken ett lokalkontor i Wien.
EnglishIn which case, it's a branch matter, and I can leave any decision in the hands of your branch president.
I så fall är det en lokal fråga, och jag överlämnar beslutet till er lokala ordförande.