EN box
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

box
volume_up
box {utr.} (liten låda)
Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.
Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.
Mr President, the Irish Box is a biologically sensitive box.
Irländska boxen är en biologiskt känslig box.
I would like to make it clear at this point that the Irish Box is a thing of the past.
Jag vill här tydligt säga att the Irish box tillhör det förflutna.
box
volume_up
låda {utr.} (liten låda)
Ship owners do not think that a black box has anything to do with safety.
Skeppsredarna anser att en " svart låda " inte har något att göra med säkerhet.
Ship owners do not think that a black box has anything to do with safety.
Skeppsredarna anser att en "svart låda" inte har något att göra med säkerhet.
In Ecuador the growers get $3-4 a box which is then resold at $22-23.
För en låda i Ecuador får odlarna 3-4 dollar och den säljs sedan för 22-23 dollar.
box (även: square, checkbox)
volume_up
ruta {utr.}
Select the box if you want the drawing elements on the current layer to be printed out.
Markera denna ruta när ritelementen på den aktuella nivån ska skrivas ut.
In practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
I beställningsformuläret brukar det finnas en ruta att kryssa i.
Click the icon and drag a text animation box where you want the animation to be displayed.
Håll ner musknappen och rita upp den ruta där den animerade texten ska röra sig.
box (även: case, department, line, partition)
volume_up
fack {neut.}
What matters is not the box itself but what is in the box.
Det som spelar roll är inte själva det fack som det stoppas in i, utan det som finns i facket.
It also brings together both the internal and external policies of the Union and somehow we have to get these all together in the same box and give them focus.
Det sammanför också både unionens inrikes- och utrikespolitik, och på något sätt måste vi få in alla dessa frågor i samma fack och uppmärksamma dem.
box
volume_up
ask {utr.} (liten låda)
Thus, Pandora's Box has been opened and employment law has been blown sky high.
Pandoras ask har alltså öppnats och arbetsrätten har raserats fullständigt.
Stakeholders do not want us to take the risk of opening a Pandora’ s box.
Aktieägarna vill inte att vi riskerar att öppna Pandoras ask.
The Pandora's box from which they come reveals some terrible contents.
De träder fram ur Pandoras ask, vilken avslöjar ett fasansfullt innehåll.
box
volume_up
kartong {utr.} (liten låda)
Jeff Bebe's mother already sent over a whole shoe box full of childhood photos.
Jeff Bebes mamma har redan skickat en en hel kartong med barndomsfoton.
Surely, the budget could stretch to a few cardboard boxes for the Members where we can stock paper for recycling purposes.
Jag tror att det kan vara acceptabelt för budgeten att ge ledamöterna en kartong som de kan lägga papper som skall återvinnas i.
Eating moo goo gai pan out of boxes every night, having dreams of death.
Åt snabbmat ur kartongen varje kväll, drömde om döden.
box (även: cure, treatment)
volume_up
kur {utr.}
box (även: capsule, case, sheath)
volume_up
fodral {neut.}
box
volume_up
dosa {utr.} (liten låda)
box
volume_up
kista {utr.} (liten låda)
box (även: boxwood)
volume_up
buxbom {utr.}
box (även: suitcase, trunk)
box (även: bay, booth, cubicle, stand)
volume_up
bås {neut.}
box
volume_up
skrin {neut.} (liten låda)
box
volume_up
spilta {utr.}
box (även: cubicle, partition)
box (även: pen)
volume_up
kätte {utr.}
box
box

2. teknik

box
volume_up
hylsa {utr.}

3. teater

box
volume_up
loge {utr.} (teater)

4. juridik

box

Synonymer (engelska) till "box":

box

Synonymer (svenska) till "box":

box

Användningsexempel för "box" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
Så - (Musik) Det står, "Den här lådan tillhör ..." ~~~ Så jag skriver mitt namn.
EnglishIn this list box, you can select among the Single, Crossed or Triple line types.
I den här listrutan kan Du välja mellan linjetyperna Enkel, Korsad eller Trippel.
EnglishIn this text box, enter the characters to be inserted after the endnote numbering.
I textfältet kan du skriva in tecken, som ska infogas efter slutnotsnumreringen.
EnglishUse the check box Find in headings only to limit the search to document headings.
Med hjälp av Sök bara i rubriker kan du begränsa sökningen till dokumentrubriker.
EnglishFrom the list box, select a Style with which the current Style is to be linked.
Klicka i fältet och välj den mall med vilken den aktuella mallen ska vara länkad.
EnglishIf the Wildcard expression check box is marked, this function is not available.
Om rutan Platshållaruttryck är markerad är den här funktionen inte tillgänglig.
EnglishSo what this means is that the universe is like a box of gas that lasts forever.
Så det här betyder att universum är som en gasbehållare som varar för alltid.
EnglishThe field takes the alterative suggestion for the word in the " Word " text box.
Fältet lägger till det alternativa förslaget till ordet i textfältet " Ord ".
EnglishThe characters entered into this text box are placed before the endnote numbering.
Tecknen som du skriver in i det här textfältet placeras före slutnotsnumreringen.
EnglishIn the Combo Box enter the URL of the HTML document or the name of the spreadsheet.
Ange HTML-dokumentets URL eller namnet på tabelldokumentet i kombinationsfältet.
EnglishClick the check box of the object type for which the label settings are to be valid.
Klicka på rutan framför den objekttyp som bildtextinställningarna ska gälla för.
EnglishThe characters entered into this text box will be placed before the numbering.
Tecknen som har skrivits in i det här textfältet placeras framför numreringen.
EnglishCheck this box if you want a new numbering to begin at the current paragraph.
Markera den här rutan, om Du vill börja en ny numrering vid det aktuella stycket.
EnglishWe will not support the proposal on the black box that is made in Amendment No 13.
Vi kommer inte att stödja förslaget om den svarta lådan i ändringsförslag 13.
EnglishCheck this box if you want to highlight the scenario in your table with a border.
Aktivera den här rutan om du vill att scenariot i tabellen ska framhävas med en ram.
EnglishIn this spin box you can define the desired color tolerance of the eyedropper.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in den önskade färgtoleransen för pipetten.
EnglishMark this check box to insert the reference Notes as a header for the agenda.
Markera den här rutan om texten Anmärkningar ska finnas i huvudet på dagordningen.
EnglishIt is vital that the Irish Box is maintained as a biologically sensitive zone.
Det är livsviktigt att irländska boxen bevaras som en biologiskt känslig zon.
EnglishIn this combo box, determine in which format you want to save your documents.
I det här kombinationsfältet bestämmer du formatet på det dokument som ska sparas.
EnglishDefine in this list box the font to be used for the Standard Paragraph Style.
Här bestämmer Du vilket teckensnitt som ska användas i styckeformatmallen Standard.