EN

boost {substantiv}

volume_up
. - (PT) We agree with the line taken in the report that it is important to give an essentially qualitative boost to the school milk programme.
. - (PT) Vi instämmer med hållningen i betänkandet att det är viktigt att genomföra en främst kvalitativ förbättring av skolmjölkssystemet.
Our attempts to boost democracy in the country are welcome, but it is a pity that we failed to mention any positive signs of democratic developments in the joint motion for a resolution.
Det finns utrymme för förbättringar i Europa också men vi har även några förslag för Bangladesh när det gäller nyårslöften.
It is a very important initiative to boost the transfer of knowledge by those who intensify investment in creativity, innovation and the improvement of our competitiveness.
Det är ett mycket viktigt initiativ av dem som intensifierar investeringar i kreativitet, nyskapande och förbättring av konkurrenskraften att stimulera överföring av kunskap.
I believe that the euro will provide a positive boost to competition.
Jag anser att euron kommer att leda till en positiv ökning av konkurrensen.
A serious boost to common actions is needed to reach the Millennium Development Goals by 2015.
En kraftig ökning av de gemensamma åtgärderna behövs för att millennieutvecklingsmålen skall nås till 2015.
What is needed is a substantial boost to the competitiveness of the European wine sector.
Det som behövs är en avsevärd ökning av konkurrenskraften inom den europeiska vinsektorn.
boost (även: lift, heft)
I refer to the transit inquiry which has given it a boost.
Jag avser transiteringsundersökningen, som har gett det ett lyft.
This will give a further boost to our relations.
Detta kommer att innebära ännu ett lyft för våra förbindelser.
For those whose precautionary legislation is defective it would be a boost and a buttress.
För de länder där den förebyggande lagstiftningen är otillräcklig, skulle det innebära ett lyft och ett stöd.
boost (även: boom, upswing)
This will provide a well-needed boost to the flagging rural economies.
Det kommer att ge ett välbehövligt uppsving i eftersläpande landsbygdsekonomier.
Ladies and gentlemen, the European unification process undoubtedly needs a boost.
Den europeiska enandeprocessen behöver tveklöst ett uppsving.
This gives inspection an enormous boost and good behaviour is rewarded.
Detta gör att kontrollerna får ett enormt uppsving och att gott uppförande belönas.
boost (även: dig, nudge, push, shove)
We therefore want to give the Commission a boost, especially where the Commission's right of initiative is concerned.
Vi vill alltså ge kommissionen en knuff i ryggen, i synnerhet där det handlar om kommissionens initiativrätt.
Everyone agrees that we need to give the services sector a boost. This is exactly what this directive will do.
Alla håller med om att vi måste ge tjänstesektorn en knuff och det är precis vad det här direktivet kommer att göra.
Everyone seems to agree, however, that this is the last opportunity to give a real boost to the rail sector.
Alla verkar dock vara ense om att detta är sista chansen att ge järnvägssektorn en rejäl knuff framåt.

Användningsexempel för "boost" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Den nya lagstiftningen kanske främjar konkurrensen på EU:s el- och gasmarknader.
EnglishNone of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
Inget av detta bidrar till att höja tilltron till bedrägerikontrollernas tyngd.
EnglishEurope needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Europa måste stimulera rörligheten för sina immateriella och materiella tillgångar.
EnglishWe call upon the European Council to give the economy a further decisive boost.
Vi uppmanar Europeiska rådet att ge ekonomin ytterligare en avgörande puff.
EnglishSecond, if growth is to receive a boost, internal demand must be supported.
Om man vill stimulera tillväxten måste man också stödja den inhemska efterfrågan.
EnglishThe Commission really must substantially boost programmes devoted to them.
Kommissionen måste verkligen utöka de program som riktar sig till dem på allvar.
EnglishWe cannot boost our competitiveness at the expense of the health and lives of workers.
Vi kan inte öka vår konkurrenskraft på bekostnad av arbetstagarnas hälsa och liv.
EnglishI believe that agricultural research is required in order to boost farm productivity.
Jag menar att det krävs jordbruksforskning för att höja jordbrukens produktivitet.
EnglishTherefore, measures need to be taken to give rail transport a further boost.
Vi måste därför vidta åtgärder för att ge järnvägstransporterna ett uppsving.
EnglishThe communication was designed to boost our performance in this whole area.
Meddelandet utformades för att förbättra våra insatser inom hela detta område.
EnglishIt is therefore important to boost incentives for vehicles that produce fewer emissions.
Det är därför viktigt att främja incitament för fordon som avger mindre utsläpp.
EnglishIndia has proved itself adept at juggling global players to boost competitiveness.
Indien har visat sig kunna jonglera med globala aktörer för att öka konkurrenskraften.
EnglishIt would also boost the railway equipment industry in countries such as my own.
Det kommer också att hjälpa upp industrin för järnvägsutrustning i länder som mitt eget.
EnglishWe need these countries to work together on economic reform to boost jobs.
Dessa länder måste samarbeta om ekonomiska reformer för att skapa arbetstillfällen.
EnglishThe euro has provided a clear boost to trade and investment among its Member States.
Euron har tveklöst stärkt handeln och investeringarna för medlemsstaterna.
EnglishThis will provide a well-needed boost to the flagging rural economies.
Det kommer att ge ett välbehövligt uppsving i eftersläpande landsbygdsekonomier.
EnglishThis is the best boost for electronic messaging services and e-commerce in general.
Det är den bästa reklamen för elektroniska meddelandetjänster och e-handel i allmänhet.
EnglishFinland is a prime example of how innovation can boost economic growth.
Finland är ett utmärkt exempel på hur innovation kan främja ekonomisk tillväxt.
EnglishRather, to obtain them, it must take urgent action to boost European car production.
För att få dem måste EU snarare snabbt agera för att stimulera europeisk bilproduktion.
EnglishThat is why we must boost investment in higher education significantly.
Därför måste vi se till att investeringarna i högre utbildning ökar betydligt.

"boost the growth" på svenska

boost the growth
Swedish
  • öka tillväxten
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.