EN body
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

body
It is purely your body, and the wings become part of the body and vice versa?
Det är enbart din kropp, och vingarna blir en del av kroppen och tvärtom?
So to engage in that conversation with the body, we need to speak the body's language.
För att kunna sätta igång denna konversation med kroppen måste vi tala kroppens språk.
When they leave the body, they are often still toxic, also to the environment.
När de lämnar kroppen är de för det mesta fortfarande giftiga, även för miljön.
body (även: bracket, bunch, class, clump)
volume_up
grupp {utr.}
The Roma feel they are a neglected body within this European Union.
Romerna anser sig vara en åsidosatt grupp inom Europeiska unionen.
My group does not believe that we should set up a separate new body in the European Union.
Min grupp anser att vi inte behöver inrätta något nytt självständigt organ inom EU.
I hope that the European Commission will do the same, acting as a body.
Jag hoppas att Europeiska kommissionen som grupp kommer att göra detsamma.
body (även: character, head, person, pick-up)
volume_up
person {utr.}
They decide to sell tissue and cells of their body for payment in order to eke out a living.
Denna person beslutar sig för att sälja vävnader och celler från sin kropp mot betalning för att hanka sig fram.
But because this individual lacks receptors to hear that testosterone, the body doesn't react to the testosterone.
Men eftersom denna person saknar de receptorer som krävs för att höra testosteronet, reagerar inte kroppen.
The body and the human person are not commodities.
Kroppen, personen är ingen handelsvara.
body (även: element, material, matter, motive)
volume_up
ämne {neut.}
Otherwise, the storage site for this toxic substance will be the human body itself.
I annat fall kommer förvaringen av detta giftiga ämne att utgöras av själva den mänskliga kroppen.
It endangers human health and is a persistent substance, one that does not biodegrade and is bio-accumulative, that is, it builds up in the body's cells.
Det hotar människors hälsa, och det är ett långlivat ämne, ett som inte är biologiskt nedbrytbart och som är bioackumulerande, dvs. det byggs upp i kroppens celler.
body
volume_up
människa {utr.} [vard.]
I do not share this viewpoint, for we know that a human being is more than just a body.
Jag håller inte med om det uttalandet, vi vet ju att en människa är mer än endast en kropp.
The human body is not patentable; only products created by Man can be patentable.
Människokroppen kan inte patenteras, endast produkter som skapas av människan.
In other words, the human body and mind have become a commodity.
Människans kropp och själ förvandlas alltså till en handelsvara.
body (även: article, batch, branch, department)
Let us assume that this service will be assigned to the Commission as an administrative body and let us recognise that it must have a sui generis character.
Låt oss anta att denna avdelning anvisas till kommissionen som en administrativ enhet, och låt oss inse att den kräver en sui generis-status.
You will be aware that the OECD has a body called the Financial Action Task Force on Money Laundering, the FATF, whose activities include the investigation of such issues.
Ni känner ju till att OECD har en avdelning kallad arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF) vars verksamhet innefattar undersökning av sådana frågor.
The statistical information is assembled by a variety of bodies, for example by the Customs, the office of the public prosecutor or departments reporting to the police.
De statistiska uppgifterna insamlas av olika organ, t.ex. av avdelningar som är underställda polisen, tullen eller den allmänna åklagarmyndigheten.
body (även: agency, authority, organ, part)
volume_up
organ {neut.}
This is a body of the Council; it is a body which was created within the Council.
Det är ett organ inom rådet, det är ett organ som inrättas inom ramen för rådet.
We are not a diplomatic body; we are a political parliamentary body.
Vi är inte något diplomatiskt organ. Vi är ett politiskt parlamentariskt organ.
This UN organisation is the designated body for worldwide nuclear issues.
Detta FN-organ är det organ som skall behandla världsomspännande kärnenergiproblem.
There is no consensus; there is a powerful and growing body of scientific opinion which takes the other view.
Det råder inget samförstånd, det finns en stark och ökande samling vetenskapliga yttranden där motsatsen hävdas.
Shipowners have developed a body of best practices for bunkering operations, that is, during the supply of fuel to vessels.
Fartygsägare har utvecklat en samling bästa rutiner för bunkringsoperationer, dvs. under leverans av bränsle till fartyg.
The UK already has a full body of law regarding discrimination, which continues to prove difficult to implement in practice.
Storbritannien har redan en komplett samling lagar om diskriminering som fortfarande visar sig vara svåra att tillämpa i praktiken.
body (även: bag, beef, force, intensity)
volume_up
styrka {utr.}
I believe that KFOR, like other bodies, has not done all it should have done there.
Jag tror inte heller att KFOR-styrkan har gjort allt som den hade kunnat göra.
We seem to have passed over his proclamation that the British-led UN peacekeeping force in Afghanistan was to become an EU body.
Det förefaller som om vi har hoppat över hans tillkännagivande att den brittiskledda fredsbevarande FN-styrkan i Afghanistan skulle bli en styrka som leds av Europeiska unionen.
body (även: carcass, frame, anatomy)
volume_up
kropp {utr.}
It is purely your body, and the wings become part of the body and vice versa?
Det är enbart din kropp, och vingarna blir en del av kroppen och tvärtom?
It is a fact that pregnancy and childbirth are a burden for a woman's body.
Det är ett faktum att en graviditet och en förlossning sliter på kvinnans kropp.
It was all these things in the water, in the world, in my body. ~~~ (Applause)
Det var alla dessa saker i vattnet, i världen, i min kropp (Applåder)
body (även: cadaver, corpse, dead body, stiff)
volume_up
lik {neut.}
I'm sorry, did you just tough-talk a dead body?
Körde du just hårdingsnack med ett lik?
Men de hittade aldrig nåt lik.
We need a heap of bloody bodies so when mob boss Wallenquist looks over his charts of profits and losses.
Vi måste ha en massa blodiga lik så när maffiabossen tittar på vinstkurvorna -
These provisions apply not only to Christians, but also to all religious bodies, and were introduced to reduce the risk of conflicts and clashes motivated by religion.
Dessa bestämmelser gäller för alla religiösa samfund och inte uteslutande för kristna.
There is a body in Northern Ireland which is government -sponsored and -financed.
Det finns en organisation i Nordirland som sponsras och finansieras av staten.
As regards the body you wish to establish, do not go looking for other models.
När det gäller den organisation ni vill ha, behöver ni inte leta efter andra modeller.
The IASCF and its underlying constituent body, the IASB, is an independent organisation.
IASCF och dess underliggande ingående organ IASB är en oberoende organisation.
body (även: majority)
It was difficult to reach an agreement in a few months to establish the body that would replace the discredited Commission on Human Rights.
Ordföranden Jan Eliassons slutliga förslag, som just har antagits med stor majoritet i New York, är resultatet av svåra förhandlingar.
It was not the ideal proposal — Europe would have liked more — but it creates a new body which is better than the one we have at the moment.
Medlemmarna i det nya rådet kommer att väljas av generalförsamlingen genom absolut majoritet, vilket innebär att minst 96 röster kommer att krävas för inval.
As you know - I mentioned this earlier - a majority of Member States still have some reservations about the idea of establishing an additional body.
Liksom ni vet - och detta nämnde jag tidigare - har en majoritet av medlemsstaterna fortfarande vissa förbehåll när det gäller idén att inrätta ytterligare ett organ.
body
volume_up
body {utr.}
She is the founder of Body Shop, the natural cosmetics king.
Hon grundade Body Shop kosmetika, det förnämsta inom naturliga skönhetsmedel.
The atmosphere within the Coordination Body for Southern Serbia has since improved.
Stämningen inom ”coordination body for southern Serbia” har under tiden förbättrats.
Twenty-five years ago, the Body Shop launched cosmetics that were not tested on animals.
Body Shop började redan för 25 år sedan med kosmetika som inte testats på djur.
body (även: core, heart, kernel, nub)
volume_up
kärna {utr.}
There are other bodies that can be enlisted for this purpose, and this is therefore at the heart of the discussion.
Det finns andra instanser som då kan åberopas och det är alltså diskussionens kärna.
The independence of data protection bodies is the key to success here.
Datasekretessmyndigheternas oberoende utgör kärnan i en lyckad verksamhet.
body (även: band, crew, platoon, cohort)
volume_up
skara {utr.}
body (även: band, brigade, corps, force)
volume_up
kår {utr.}
Yet Mr Patten insists that the police must be responsible to a new ruling body on which the IRA will be represented.
Men ändå insisterar Patten på att kåren skall underställas en nytt styrande organ, i vilket IRA är företrätt.
I believe it is well documented that voluntary and unremunerated donation provides the best blood quality, especially if there is a permanent body of donors.
Jag anser det väl dokumenterat att frivillig blodgivning utan ersättning ger den bästa blodkvaliteten, i synnerhet om man har en fast kår med blodgivare.
For the relatives of the victims, it is of the utmost importance for the bodies of their loved ones to be recovered as soon as possible, since problems of identification will arise as time goes on.
För offrens anhöriga är det mycket viktigt att deras käras kroppar bärgas så snabbt som möjligt eftersom det uppstår identifikationsproblem om man väntar längre.
body (även: bonfire, pile, pyre)
volume_up
bål {utr.}
They thought it was a good solution to replace the lost part of their bodies with an artificial substitute that has the same suppleness as the original living material.
Det verkade som en idealisk lösning att fylla den förlorade delen av deras kropp med ett syntetiskt material som uppvisar samma fasthet som det ursprungliga levande materialet.
body (även: key part)
The main part of it is the blue part, polycation, and it's basically very sticky to every tissue in your body.
Huvuddelen är den blå delen, polycation och den kletar fast sig på all vävnad i kroppen.
body
body
body

2. "upper part of a car"

volume_up
stomme {utr.}
A solid body of legislative measures has been introduced on which the Commission has regularly reported to Parliament.
En solid stomme av lagstiftningsåtgärder har införts, om vilka kommissionen regelbundet har rapporterat till parlamentet.
In conclusion, Mr President, we need an extensive body of legislation, external relations and cooperation, which represent for the Union a genuine institutional asset in the coming new millennium.
Sammanfattningsvis, herr ordförande, behöver vi en stomme av lagstiftning, yttre förbindelser och samarbete som är en verklig institutionell tillgång för unionen under det nya århundradet.
body (även: coach, coachwork)
volume_up
kaross {utr.}
body (även: bottom, carcass, shell)
volume_up
skrov {neut.}

Användningsexempel för "body" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt uses X-rays, X-ray beams, that are rotating very fast around the human body.
Den använder röntgenstrålning, som roterar väldigt snabbt kring människokroppen.
EnglishWe must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
Även vi måste utvecklas, och kroppsskannrar är bara en del av den här variationen.
EnglishIt has even proved possible to detect foreign DNA later in the cells of the body.
Främmande DNA kunde till och med vid ett senare skede konstateras i kroppsceller.
EnglishSo, it depends on how much virus there is in your blood and in your body fluids.
Det beror på hur mycket virus det finns i ditt blod och i dina kroppsvätskor.
EnglishWe want the institutional authority of this body to be recognised and reinforced.
Vi önskar att instansens institutionella befogenhet skall erkännas och förstärkas.
EnglishThe human body is not patentable; only products created by Man can be patentable.
Människokroppen kan inte patenteras, endast produkter som skapas av människan.
EnglishIf our appeals body acts too slowly, the penalty will be deemed null and void.
Om prövningsorganet agerar för långsamt kommer påföljden att ogiltigförklaras.
EnglishAbove all, the Commission welcomes Parliament's proposals for a Community body.
Framför allt välkomnar kommissionen parlamentets förslag om en gemenskapsmyndighet.
EnglishThis is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded.
Det är den rådgivande instans, som skall kopplas in före tilldelning av avtal.
EnglishNature feeds the heart cells in your body with a very, very dense blood supply.
I labbet, lägger vi mikrokanaler i det biologiska materialet där vi odlar cellerna.
EnglishIn my opinion, it should be assigned to a European police body such as Europol.
Jag tycker att det hellre skulle tilldelas en europeisk polismyndighet som Europol.
EnglishIt related to the question of mandatory certification of toys by a third body.
Det gällde frågan om obligatorisk certifiering av leksaker av en tredje part.
EnglishI did not vote, however, because of the establishment of a new control body.
Jag röstade inte heller för, på grund av inrättandet av ett nytt kontrollorgan.
EnglishThis is why we proposed the creation of an independent administrative body.
Därför hade vi föreslagit att man skulle skapa en oberoende administrativ enhet.
EnglishNanotubes may behave in the human body in a manner similar to asbestos fibres.
Nanotuber kan påverka människokroppen på ungefär samma sätt som asbestfibrer.
EnglishThe European Securities and Markets Authority will be the supervisory body.
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten kommer att vara tillsynsorgan.
EnglishThe entire student body was utterly grateful for the improvement in their grades.?
Hela studentkåren var oänderligt tacksamma för förbättringen av deras betyg.
EnglishEU decisions of a cross-border nature will fall under that implementing body.
EU-beslut av gränsöverskridande natur kommer att hamna under det exekutiva organet.
EnglishIf the body scanner is a sound instrument, then it is presented in the wrong manner.
Om kroppsskanning är ett förnuftigt instrument så har det presenterats på fel sätt.
EnglishI can send 50 men against that thing... and they'd come back in body bags.
Jag kan skicka 50 man mot den där saken... och de skulle komma tillbaka i säckar.