EN

board {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The Board of Governors shall determine the remuneration of members of the Board of Directors.
    Bankens råd skall fastställa ersättning åt styrelsens ledamöter.
The Board of Governors shall consist of the ministers designated by the Member States.
    Bankens råd skall vara sammansatt av ministrar utsedda av medlemsstaterna.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
In May, Anna Ekström takes over the chairperson’s gavel on the University Board.
Från maj tar Anna Ekström över ordförandeklubban i universitetets styrelse.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
Dessutom kommer livsmedelssäkerhetsmyndigheten att ha en styrelse.
Yesterday I asked President Giscard d’ Estaing to release this board.
I går bad jag ordförande Valéry Giscard d ’ Estaing att lämna ifrån sig denna tavla.
Yesterday I asked President Giscard d’Estaing to release this board.
I går bad jag ordförande Valéry Giscard d’Estaing att lämna ifrån sig denna tavla.
It has now disappeared from the board and I hope it will not be misspelled in the Minutes of the sitting as well.
Det har nu försvunnit från tavlan och jag vill inte att det också blir felstavat i sammanträdesprotokollet.
board (även: diet, fare, food)
Kost och logi, sprit och cigaretter.
The signed copy is then posted on the university's official notice-board in the Origo building on the ground floor.
Senast vid denna tidpunkt spikas det påskrivna exemplaret på universitetets officiella anslagstavla som finns i hus Origo, entréplan.
Mr President, as I was saying earlier, someone has written the phrase "Chypre appartient aux Turcs" on the notice board outside my office on which various posters are displayed.
Som jag har nämnt förut: på en anslagstavla utanför mitt kontor, där diverse affischer finns uppsatta, har någon skrivit följande mening: ?
This company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
Företaget lovade honom också en avlönad roll som medlem av dess internationella rådgivande nämnd.
In addition, each research project has to be approved by the regional board of animal research ethics.
Dessutom ska varje forskningsprojekt godkännas av den regionala djurförsöksetiska nämnden.
Nämndens fattar ett majoritetsbeslut.
board (även: plank)
Do you know when my board's gonna be ready?
Vet du hur dags min bräda blir klar?
The photographer is over there, and this board appears to overlap with this one, and this one with that one, and so on.
Och den här brädan ser ut att överlappa den här, och den här med den, och så vidare.
Där är första brädan från produktionen.
board (även: ledge)
board (även: cardboard, pasteboard)
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
The Executive Board of the European Central Bank requires a new member.
. - (FR) Europeiska centralbankens direktion behöver en ny ledamot.
Appointments to the Executive Board of the European Central Bank
Utnämningar till Europeiska centralbankens direktion
But is simply not true to state that the board of a company faced with a hostile takeover cannot take action or is obliged to remain neutral or passive.
Men det är helt enkelt inte sant att säga att en företagsstyrelse som ställs inför ett fientligt uppköp inte får vidta åtgärder eller att den är tvungen att förhålla sig neutral eller passiv.
board (även: floorboard)
2. sjöfart
board
On a day-to-day basis, we do not anticipate any major problems, but there may be some difficulties which we will have to take on board.
Vi har verkligen inga olösliga problem att vänta när vardagen rullar i gång, dock kommer det att återstå svårigheter som måste lämpas över bord.
In April 1997, Bord Iascaigh Mhara, the Irish Sea Fisheries Board, submitted a report to the European Commission on the physical interaction between grey seals and fishing gear.
Bord Iascaigh Mhara, den irländska fiskeristyrelsen, överlämnade i april 1997 en rapport till Europeiska kommissionen om gråsälar och fiskeredskap.
If the directive goes through, the board of a bidding or offeree company will have to declare its hand at the time of the bid.
Om direktivet går igenom, kommer styrelsen i ett bud- eller målbolag att vara tvungen att lägga korten på bordet vid tidpunkten för erbjudandet.
SV

hover board {utrum}

volume_up
hover board

Användningsexempel för "board" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishWe will assess this proposal and I am sure we will take on board the sense of it.
Vi kommer att utvärdera förslaget och jag tror att vi kommer att anta principen.
EnglishYet the European Union also holds the key to bringing the United States on board.
Europeiska unionen innehar också lösningen på hur vi ska få med Förenta staterna.
EnglishNo attempt has as yet been made to take on board the Member States’ objections.
Inget försök har ännu gjorts för att ta till sig medlemsstaternas invändningar.
EnglishProgram Board will also work to ensure that the program is attractive to students.
Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.
EnglishYet the Member States, and their private and public parties, must get on board.
Ändå måste medlemsstaterna och deras privata och offentliga parter bli delaktiga.
EnglishI wholeheartedly support the amendments on on-board diagnostics and cold starts.
Jag stöder helhjärtat ändringsförslagen om On-Board-Diagnostics och kallstart.
EnglishEach nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
Behoven för varje nation skiftar, och det är på tiden att EU accepterar detta.
EnglishWe have to go back to the drawing board and ask ourselves what our priorities are.
Vi måste gå tillbaka till ritbordet och fråga oss vilka våra prioriteringar är.
EnglishLet me conclude with a thought that I ask Members of this House to take on board.
Låt mig sluta med en tanke, som jag ber parlamentets ledamöter att ta med sig.
EnglishI hope we will take on board a number of the suggestions in the Marimon report.
Jag hoppas att vi kommer att godkänna ett antal av förslagen i Marimonbetänkandet.
EnglishI take on board your question about Irish law and Irish recruitment practices.
Jag har förstått din frågeställning angående irländsk lag och rekryteringspraxis.
EnglishI am thankful that he took on board most of my concerns and even my criticisms.
Jag tackar för att han tog med de flesta av mina åsikter och även min kritik.
EnglishI have some reservations regarding on-board diagnostics and in-service testing.
Jag har vissa reservationer angående fordonsbunden övervakning och områdeskontroll.
EnglishGood, the Committee has taken on board what you certainly have in mind, Mr Nisticò.
Nåväl, utskottet har godkänt detta vilket säkert passar er utmärkt, herr Nisticò.
EnglishEach nation’ s needs are different and it is about time the EU took that on board.
Behoven för varje nation skiftar, och det är på tiden att EU accepterar detta.
EnglishOther actors are trying to get seats on that board, so there is some pressure.
Andra aktörer försöker att få plats i styrelsen, så det finns ett visst tryck.
EnglishWe have also taken on board a number of other amendments from individual MEPs.
Vi har också godtagit ett antal andra ändringsförslag från enskilda ledamöter.
EnglishHowever, the EU, and more importantly the EU budget, has never taken this on board.
Detta har emellertid aldrig insetts inom EU och - ännu viktigare - i EU:s budget.
EnglishWe will then try to set up a group of 18 persons to start as the governing board.
Vi kommer sedan att försöka utse en grupp på 18 personer som ska börja som styrelse.

"board game" på svenska

volume_up
board game
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"board gaming" på svenska

volume_up
board gaming
Swedish
Mera chevron_right

"board governance" på svenska

volume_up
board governance
Swedish
Mera chevron_right