EN blocked
volume_up
{adjektiv}

blocked
The Germany-France axis will be partly blocked by elections next year in both countries.
Axeln Tyskland-Frankrike kommer delvis att vara blockerad av val i båda länderna kommande år.
I can think of many reasons why the situation is blocked.
Jag kan se flera orsaker till varför situationen är blockerad.
We want the positive site of the Internet to flourish and the negative side of the Internet to be blocked.
Vi vill att Internets positiva sida ska blomstra och dess negativa sida vara blockerad.
blocked
We fully realise that the organisations concerned were in difficulties as a result of the funds being blocked.
Vi är medvetna om att de berörda organisationerna till följd av de spärrade medlen hade befunnit sig i svårigheter.
blocked

Användningsexempel för "blocked" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese other four items are blocked, although we are making some progress on them.
De andra fyra punkterna är stoppade, även om vi har gjort en del framsteg med dem.
EnglishOpenness can now be blocked by three countries, such as Spain, France and Germany.
Öppenheten kan nu blockeras av tre länder som Spanien, Frankrike och Tyskland.
EnglishThe liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
EnglishAs for Sweden, there is nothing to suggest that the process will be blocked.
Angående Sverige finns det inget som tyder på att processen kommer att hindras.
EnglishTomorrow it can be blocked by three countries, such as Spain, France and Germany.
Den kan i morgon blockeras av 3 länder som Spanien, Frankrike och Tyskland.
EnglishThe resources that are available should be blocked until these conditions are met.
De resurser som görs tillgängliga bör spärras ända tills dessa villkor har uppfyllts.
EnglishThis amendment, which was a good one, was blocked by France and the United Kingdom.
Detta ändringsförslag som var bra stoppades av Frankrike och Storbritannien.
EnglishThe Council was divided, but had the benefit of unanimity and blocked conciliation.
Rådet var delat, men hade fördelen av enhällighet och förhindrade medling.
EnglishThen we come to the accession process and we find that many chapters are blocked.
Sedan kommer vi till anslutningsprocessen och upptäcker att många kapitel är blockerade.
EnglishWe want to know about issues where Member Governments have blocked transactions.
Vi vill få reda på fall då medlemsstaterna har blockerat transaktioner.
EnglishThis way was blocked one year ago by Members of your political group, among others.
Detta sätt blockerades för ett år sedan av bland annat medlemmar i er politiska grupp.
EnglishAs he has pointed out, we wanted real co-decision and this was being blocked.
Som han har påpekat, ville vi ha ett gemensamt beslut och detta hindrades.
EnglishA great opening towards reform of this obsolete treaty will be blocked.
En viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
EnglishHuge areas of forest have been destroyed, lakes have dried up, rivers have been blocked up.
Enorma skogsområden har förstörts, sjöar har torkat ut, bäckar har luckrats upp.
EnglishIt was blocked and has not been disbursed because the benchmarks had not yet been met.
Den var spärrad och har inte betalats ut eftersom man ännu inte hade nått riktmärkena.
EnglishCurrently, our monitors are blocked from Ukrainian dispatch centres.
För närvarande är våra monitorer blockerade från de ukrainska sändningscentrumen.
EnglishThe implementation of the habitats and birds directives has also been blocked.
Genomförandet av Habitats- och fågeldirektiven har också förhindrats.
EnglishHowever, the Council has blocked this over a number of weeks and it has finally failed.
Rådet har dock blockerat detta under ett antal veckor och slutligen har vi misslyckats.
EnglishPeople must not be blocked from the Internet without having their case heard by a court.
Man ska inte stänga av människor från Internet utan att få den saken rättsligt prövad.
EnglishIt is the Member States who have blocked the proposal I have made in this field.
Det är medlemsstaterna som har blockerat de förslag som jag har kommit med på det här området.