EN

bite {substantiv}

volume_up
bite (även: grasp, grip, hold, purchase)
Lucky for you mob I decided to hang around a bit longer hey?
Tur för er att jag stannade ett tag till?
Better to wait a bit and not be too impulsive.
Tag er inte vatten över huvudet, utan stilla ert kokande blod!
Vi ses igen om ett tag.
bite (även: clasp, ear, grasp, grip)
The imbalances long predicted by sceptics are starting to bite.
Den ojämvikt som länge förutspåtts av skeptiker börjar få grepp.
It is ahead of its time because the extension of patent regimes to cover drugs in India and other countries in 2005 has not yet bitten.
Det kommer i förtid för att utvidgningen av patentlagarna 2005, så att de omfattar läkemedel i Indien och andra länder, ännu inte har fått grepp.
bite (även: cake, chip, end, fragment)
Maybe you should come with me and have a bite to eat?
Ni borde kanske följa med mig och äta en bit?
The testicles emerge -- they look like thumbs, coming right at you -- and he says, "Bite 'em.
. ~~~ Och han säger, "Bit dem.
Additionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.
Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.
bite
If I take one bite will you get me a steak?
Om jag tar ett bett för jag en biff då?
Ta ett bett - jag gjorde ju det!
Ett bett bara, Adam.
Apart from that, we have undertaken many reforms with the Bureau and we should also allow these reforms to bite.
Men bortsett från det har vi vidtagit många reformer med presidiet och vi bör också låta dessa reformer få fäste.
And one of the applications that we've been working on -- and this has gotten a little bit of traction worldwide -- is the application of virtual autopsies.
En av tillämpningarna som vi har arbetat på -- och detta har fått ett visst fäste över hela världen -- är tillämpningen med virtuella obduktioner.
bite (även: engraving, job, trick, twinge)
I think that the committee has really left us a bit in the lurch in regard to this.
Vad gäller det tycker jag att expertkommittén egentligen lämnar oss lite i sticket.
bite (även: pang, twinge)
Det var sting i den här soppan.
Det var sting i den här soppan.
   Mr President, the draft REACH regulation would lose its bite if it were watered down in any way, shape or form.
Förslaget till REACH-förordning skulle förlora sitt sting om det urvattnades på något sätt eller i någon form.
bite (även: chop, cut, snatch, stroke)
bite (även: nibble)
bite (även: gulp)
Nonetheless, may I advise caution and that we do not get carried away by our emotions and bite off more than we can chew.
Trots detta bör vi vara försiktiga så att vi inte rycks med av våra känslor och biter av mer än vi kan tugga.
Then its enemies will take little bites of it... and yet it remains still.
Dess fiender tar små tuggor av den... men ändå ligger den stilla.
bite (även: morsel, mouthful)
bite (även: flip, lash)
Once out and in the open this, though a bit awkward, might not be such a big problem.
Även om det är en aning pinsamt borde inte detta föranleda några större problem så snart uppgiften blivit offentlig.
As Monica Frassoni said, there is a bit of 'blah blah '; there are some slightly vacuous passages, but there are also some incredibly important procedural advances.
Jag vill betona två aspekter där jag tror vi att måste räkna med en uppföljning så snart som möjligt.
We do not doubt that the European Parliament attaches every bit as much importance as does the Council to this deficit being made good as soon as possible.
Vi betvivlar inte att Europaparlamentet lägger precis lika stor vikt som rådet vid att avhjälpa denna brist så snart som möjligt.
It tasted sweet and clean, like you were taking a bite of the ocean.
Det smakade sött och rent som om du tog en smakbit av havet.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Det ger oss en lite del av Justin Bieber och en liten del av Afghanistan.
And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.
Och den del som blir kvar, den med dina markeringar -- det här är din krypterade röst.
I am also picking up signals that there is quite a bit of resistance in the Commission.
Jag får också signaler om att det finns en hel del motstånd inom kommissionen.
bite
volume_up
tugg {substantiv}
SV

bit {utrum}

volume_up
1. allmänt
bit (även: avslutning, slut, del, ända)
volume_up
end {substantiv}
Det här betänkandet för oss en bit närmare målet.
This report should assist in achieving that end.
Varje webbplatsparameter är en bit text som inleds och avslutas med klammerparentes ({ }):
Each URL parameter is a piece of text that starts and ends with braces ({ }):
Dessa bitar kommer i slutändan inte längre att passa ihop särskilt väl.
In the end those shreds will no longer fit together properly.
bit (även: stycke, del, ackord, verk)
volume_up
piece {substantiv}
Så den text vi debatterar i kväll är en mycket nödvändig bit i detta pussel.
So the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.
Varje webbplatsparameter är en bit text som inleds och avslutas med klammerparentes ({ }):
Each URL parameter is a piece of text that starts and ends with braces ({ }):
Det fattas en bit som är mycket allvarlig, och det är efterlevnaden.
One very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
bit (även: avsnitt, paragraf, stycke, del)
Lyckligtvis revs en bit av denna mur förra året när vi avskaffade viseringskravet för medborgarna i Makedonien, Montenegro och Serbien.
Fortunately, a section of this wall was knocked down last year, when we removed the visa requirement for citizens of Macedonia, Montenegro and Serbia.
I detta brev handlar också en liten bit om Leonardo da Vinci. Det är ett program, ett utbildningsprogram för yrkesutbildning som faller under utskottet för sysselsättning och socialfrågor.
A small section of the letter referred to Leonardo da Vinci, a vocational training programme that comes under the Committee on Employment and Social Affairs.
Jag tror att amerikanerna kommer att erövra en bra bit av världsmarknaden med sin FAIR-lag och att vi med vårt system för närvarande inte har nått så långt.
Madam President, I believe that the Americans with their FAIR act will most certainly take over a section of the global market, and that we have not progressed as far with our system.
bit (även: del, tag, grepp, smakbit)
volume_up
bite {substantiv}
Ni borde kanske följa med mig och äta en bit?
Maybe you should come with me and have a bite to eat?
The testicles emerge -- they look like thumbs, coming right at you -- and he says, "Bite 'em.
Dessutom kändes det lika bra att flytta en bit när man ändå skulle flytta hemifrån.
Additionally, it felt as good to move a bit when you still would leave home.
bit (även: stycke, bakelse, kaka, skorpa)
volume_up
cake {substantiv}
Alla vill ha en liten bit av den stora kakan, men de vill inte att kakan som helhet skall bli större.
Everyone wants a small piece of the large cake, but they do not want to see the cake as a whole made larger.
Alla vill ha en så stor bit som möjligt av den stora kakan.
Everyone wants as large a slice as possible of this huge cake.
Det är inte heller rätt att även om GJP-kakan måste delas mellan 25 länder så får ett land en gigantisk bit på 23,4 procent.
Nor can it be right that although the CAP cake has to be shared between 25 Member States, one country gets a gigantic 23.4 per cent slice.
bit (även: stycke, mark, spelmark, chip)
volume_up
chip {substantiv}
Härliga stora gyllene bitar med en fin bit friterad fisk.
Lovely big golden chips with a nice piece of fried fish.
Det var östeuropéerna själva, som välte muren, och nu försöker vi samla ihop bitarna för att kunna resa den igen.
It was the eastern Europeans themselves who knocked down the wall, and now we are trying to gather the fragments to put it up again.
bit (även: stycke, bula, hög, mängd)
volume_up
lump {substantiv}
Vi kommer att ha en text som är som en bit gruyèreost, full av hål, som bara med innehållet i betänkandet kan vara närmare sanningen.
We will have a text that is like a lump of Gruyere, that is full of holes, which can only be closer to the truth given the content of this report.
bit (även: smula, munsbit)
bit (även: stycke, fragment, skrot, smula)
volume_up
scrap {substantiv}
Om ingen helomvändning sker kommer de att begränsa sin potential för ekonomisk utveckling, och målen för den långfristiga budgetramen blir inget annat än en bit papper.
Unless a turnaround is achieved, they will limit their potential for economic development and the aims of the long-term financial framework will remain nothing more than scraps of paper.
Under dessa förhållanden verkar varje system som tillåter små bitar av statligt stöd vara en förbättring jämfört med en total och hård liberalisering som gör problemen helt olösliga.
In this light, each regulation that grants tiny scraps of state aid appears an improvement on a harsh, all-encompassing form of liberalisation which makes problems completely impossible to solve.
bit (även: uns, trasa, strimla, grand)
volume_up
shred {substantiv}
Det börjar med metallåtervinnare som strimlar våra saker i mycket små bitar.
It starts with metal recyclers who shred our stuff into very small bits.
Dessa bitar kommer i slutändan inte längre att passa ihop särskilt väl.
In the end those shreds will no longer fit together properly.
Snarare hotar betänkandet att falla i bitar på grund av det åsiktskaos som råder i plenum.
Instead, the chaos of opinions voiced in the amendments in plenum looks like leaving it in shreds.
bit (även: stift, klubba, käpp, stav)
volume_up
stick {substantiv}
En livsmedelstillsats, en sammanfogad bit kött, får inte säljas som skinka i delikatessdisken.
A food additive, a piece of meat that has been stuck together, must not be sold as ham on the deli counter.
2. IT
bit
volume_up
bit {substantiv}
Installation av utskriftsklient på Windows XP (32-bit) och Windows 7 (64-bit).
Installation of the printer client on Windows XP (32-bit) and Windows 7 (64-bit).
Något som kallas integrerat hanterar man som en helhet, inte bit för bit.
Something called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit.
Det är inte en fråga om kohandel: att ge efter en bit där, ta en bit där.
It is not a matter of horse-trading: giving a bit here, taking a bit there.

Användningsexempel för "bite" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd it was the kind of pain -- caustic pain -- that you get when you bite into ice cream.
Det var den typen av smärta -- brännande smärta -- som du får när du biter i glass.
EnglishHowever, we should take care, in our enthusiasm, not to bite off more than we can chew.
Nu måste vi akta oss för att i vår entusiasm åtgärda allt på en gång.
EnglishWhen one reads the conclusions of the summit, they seem to be somewhat lacking in bite.
Hur ska vi kunna hantera frågorna om kreditvärderinginstitut, hedgefonder och skatteparadis?
EnglishI regret the Council’s decision not to bite the bullet as far as abolishing C-sugar is concerned.
Jag beklagar rådets beslut att inte foga sig när det gäller att avskaffa C-socker.
EnglishWhat is the point of it having more bite if no one sticks to it?
Vad är det för mening med att den blir kraftfullare om ingen följer den?
EnglishSanctions that would bite have never been strictly applied.
Sanktioner som skulle kunna ha en verkan har aldrig tillämpats ordentligt.
EnglishI regret the Council’ s decision not to bite the bullet as far as abolishing C-sugar is concerned.
Kan ni bekräfta att den inte kommer att ha en fördröjande verkan?
EnglishPerhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.
Det kanske inte går att översätta så bra till alla språk, men på engelska har det en utmärkt klang.
EnglishBut without the military capacity, without military credibility, we are like a dog whose bark is worse than its bite.
Men utan den militära kapaciteten och trovärdigheten lovar vi runt men håller tunt.
EnglishMr President, the draft REACH regulation would lose its bite if it were watered down in any way, shape or form.
Utan REACH kommer risken för cancer och utbredningen av miljörelaterade sjukdomar att öka.
EnglishWe cannot dangle a carrot in front of young people's noses and then snatch it away as soon as they try to bite.
Vi får inte locka ombord unga med mat och sedan dra bort den i samma ögonblick som de vill äta.
EnglishMember States must bite the bullet and be prepared to pay for adequate gas storage facilities and stocks.
Medlemsstaterna måste vara modiga och beredda på att betala för lämpliga gaslagringsanläggningar och lager.
EnglishThis resolution has surprised us by its lack of bite.
Den här resolutionen förvånade oss med sin smaklöshet.
English      Mr President, this debate is proof that the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is all bark and no bite.
      Herr talman! Den här debatten är ett bevis på att icke-spridningsfördraget är tandlöst.
EnglishWe now have a second bite at the cherry.
Nu skall denna segdragna fråga behandlas ytterligare en gång.
EnglishYou should not bite off more than you can chew.
Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket.
EnglishIn such cases there must be tangible sanctions that really bite, linked to the process of clearing the accounts.
Det måste därutöver utfärdas kännbara sanktioner i samband med förfarandet vid bokslut, sanktioner som gör ont.
EnglishThese are children who are at the teething stage, which is a time when they often bite and suck on all sorts of objects.
Det handlar om barn som befinner sig i tandbildningsperioden, då de ofta biter och suger på olika föremål.
EnglishNext year will be the beginning of the real test as to whether the Commission's reform has started to bite at all.
Nästa år kommer att bli inledningen till den verkliga prövningen om kommissionens reform har börjat ge effekt alls.
EnglishOn top of this, sanctions must of course be available, otherwise the proposed measures will lack the necessary bite.
Utöver det måste det naturligtvis också finnas sanktionsmöjligheter, annars har våra överläggningar ingen effekt.