"to believe" - Svensk översättning

EN

"to believe" på svenska

EN to believe
volume_up
[believed|believed] {verb}

to believe
Do they believe that people on this side of the House do not believe in human rights?
Tror de att vi på denna sida av kammaren inte tror på mänskliga rättigheter?
I believe it is extremely important that we who believe in the technology are also honest.
Jag tror att det är väldigt viktigt att även vi som tror på själva tekniken är ärliga.
The goal is to do business with people who believe what you believe.
Målet är att göra affär med folk med folk som tror på vad du tror på.
A crucifix in the classroom does not force anyone to believe, or not to believe.
Ett krucifix i klassrummet tvingar inte någon att tro eller att inte tro.
But more significantly, they gave me the ability to believe, totally, to believe that I could.
Men mer märkbart gav de mig förmågan att tro att fullständigt tro att jag kunde.
The EBRD is not, as some might believe, the ambassador of ultra-liberalism.
EBRD är inte ultraliberalismens ambassadör, vilket somliga skulle kunna tro.
Politicians too should believe that child pornography exists on the Internet.
Även politikerna måste tro att barnpornografi på Internet existerar.
European citizens must believe in this project and this state of affairs.
De europeiska medborgarna måste tro det här projektet och på denna verklighet.
Will they ever be able to believe in the Cotonou Agreement and in the EU?
Kommer de någonsin att kunna tro Cotonouavtalet och EU?
to believe (även: to find)
Nor do I believe we should bring in directives that are not implemented in the same way in each Member State.
Spillolja anses vara farlig i Förenade kungariket, men i Republiken Irland anses den inte vara det.
I believe that the agricultural sector needs to be considered as strategic within the European Union.
Jag anser att jordbrukssektorn måste anses vara en strategisk sektor inom EU.
I therefore believe that there is a justification for modifying the present Community schemes in this area.
Därför kan en anpassning av de nuvarande gemenskapsbestämmelserna på området anses vara berättigad.
We must believe that our advice was ignored, given that the various austerity plans do not provide a differentiated response to the crisis.
Vi får förmoda att man struntade i våra råd, eftersom de olika åtstramningsplanerna inte ger någon differentierad lösning av krisen.
Mrs Reding, I believe that when your mandate is negotiated in the Council on 2 and 3 December, it can be assumed that this House will be behind you.
Viviane Reding, jag tror att man kan förmoda att när ditt mandat ska förhandlas i rådet den 2-3 december kommer parlamentet att stå bakom dig.
However, there is reason to believe that the harsh working hours contribute to a significant drop-out rate, with a particular impact on women junior doctors.
Det finns dock skäl att förmoda att de långa arbetstiderna bidrar till att en betydande procent som hoppar av studierna, med en särskild effekt på kvinnliga unga läkare.
to believe
to believe
to believe

Användningsexempel för "to believe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Slutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishThat is all the Commission is asking, and we believe it is fair and reasonable.
Det är allt kommissionen begär, och vi anser att det är rättvist och förnuftigt.
EnglishI believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
Jag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Jag anser därför att båda parter måste anstränga sig mer för att uppnå detta mål.
EnglishTherefore, Commissioner, I believe that we are facing a very extensive problem.
Därför anser jag, herr kommissionär, att vi står inför ett mycket stort problem.
EnglishWe believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
Vi anser att något liknande måste ske även med bly och organiska tennföreningar.
EnglishWe do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
Vi anser att det är lämpligt att ställa oss positiva i förhållande till Turkiet.
EnglishI firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.
Jag anser dock fullt och fast att flygsäkerheten måste sättas i rätt perspektiv.
EnglishI believe that the budget in the preliminary draft budget has been much improved.
Jag anser att budgeten i det preliminära budgetförslaget har förbättrats mycket.
EnglishWe believe it is important, as Mr Hökmark said, that we also rely on the market.
Vi håller med Gunnar Hökmark om att vi även måste ha förtroende för marknaden.
EnglishI believe that the position presented in the proposal for a directive is correct.
Jag anser att den ståndpunkt som läggs fram i förslaget till direktiv är korrekt.
EnglishIn any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
I vart fall anser jag att någon form av fördelaktig specialisering är nödvändig.
EnglishI believe that this issue has been resolved as well as possible and also amicably.
Jag anser att denna fråga har lösts så gott det gick och även i vänskaplig anda.
EnglishI believe that this text is a perfect example of interinstitutional cooperation.
Jag anser att denna text är ett utmärkt exempel på interinstitutionellt samarbete.
EnglishI believe that the agreement must be global, ambitious and with a clear timeline.
Jag anser att avtalet måste vara globalt, ambitiöst och med en tydlig tidsplan.
EnglishI believe that the compromise proposal is capable of meeting these requirements.
Jag anser att man genom kompromissförslaget har möjlighet att möta dessa krav.
EnglishI believe that your manner of presiding in this case has been rather unfortunate.
Jag anser att ert sätt att leda debatten i detta fall har varit mycket olyckligt.