EN

becoming {adjektiv}

volume_up
In those days, the Commission was on our side, and we worked out a proper market organisation, which is now becoming the subject of recurrent debate.
På den tiden var kommissionen på vår sida, och vi arbetade fram en passande organisation av marknaden, som nu håller på att bli föremål för en återkommande debatt.
becoming

Användningsexempel för "becoming" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe minimum protection provided by the directive is gradually becoming a maximum.
Det minimiskydd som direktivet ger håller successivt på att bli ett maximiskydd.
EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Kor håller på att bli en bristvara i norra Kenya på grund av klimatförändringen.
EnglishWe must prevent the least developed countries from becoming the biggest losers.
Vi måste förhindra att de minst utvecklade länderna blir de största förlorarna.
EnglishCooperation with countries outside Europe is thus becoming particularly important.
Samarbetet med länder utanför Europa håller således på att bli särskilt viktigt.
EnglishThat would lead to Europe becoming – as Thomas Hobbes said – a state of nature.
Det skulle leda till att EU hamnar i – som Thomas Hobbes sa – ett naturtillstånd.
EnglishParliament is becoming a voting parlour, and this is the inevitable consequence.
Detta parlament blir en röstmaskin, och detta är den oundvikliga konsekvensen.
EnglishFirstly, the status of religious minorities is becoming ever more intolerable.
För det första blir situationen för religiösa minoriteter allt mer oacceptabel.
EnglishRarely hear about cyber hedonism, for example, how people are becoming passive.
Sällan hör vi talas om cyberhedonism, till exempel, hur folk blir mer passiva.
EnglishThe EU faces the problem of counterfeiting methods becoming more sophisticated.
EU står inför problemet att förfalskningsmetoderna blir alltmer sofistikerade.
EnglishWe would then be condemning ourselves to the fate of becoming a regional economy.
Därför ska vi ha en öppenhet som gör att Europa kan vara en världsledande ekonomi.
EnglishWho cares that the situation of apiculture is becoming disastrous in many regions?
Vem bryr sig väl om att utvecklingen av biodling är katastrofal i flera regioner?
EnglishI am bound to state I am completely opposed to Fraga becoming part of such a state.
Jag måste säga att jag helt motsätter mig att Fraga skulle ingå i en sådan stat.
EnglishWe would, however, very much like to avoid becoming entrapped in legal matters.
Vi skulle helst vilja undvika att hamna i en diskussion om rättsliga detaljer.
EnglishToday it is also - and increasingly - becoming a concern of developing countries.
I dag är det också - och i allt högre grad - ett bekymmer för utvecklingsländerna.
EnglishIt is a fact that intellectual and social barriers are becoming ever more rigid.
Det är ett faktum att de intellektuella och sociala barriärerna blir alltmer rigida.
EnglishOne in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
Enligt de nuvarande standarderna riskerar alltså en av åtta badare att bli sjuk.
EnglishOn an EU scale, the attitude of certain states is becoming a particular problem.
På EU-nivå håller vissa staters inställning på att bli ett särskilt problem.
EnglishMr President, the entire leghold trap affair is becoming increasingly ridiculous.
Herr ordförande! Hela rävsaxaffären blir egentligen mer och mer löjeväckande.
EnglishPeople are becoming defensive about the potential erosion of their languages.
Folk intar försvarsställning när det gäller deras språks eventuella urholkning.
EnglishThis policy, which is often referred to but never established, is becoming urgent.
Denna politik tas ofta upp, men genomförs aldrig och har nu blivit brådskande.

Synonymer (engelska) till "becoming":

becoming