"to become" - Svensk översättning

EN

"to become" på svenska

EN to become
volume_up
[became|become] {verb}

to become (även: to get, to turn, to go, to grow)
Europe must become a continent, and the EU must become a political union.
Europa måste bli en kontinent, och EU måste bli en politisk union.
They will not become easier to solve after Nice, they will become more difficult.
Det kommer inte att bli lättare att lösa dem efter Nicemötet, utan i stället svårare.
It will need to become more realistic if this legislative process is to continue.
Det måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.
It also includes the development of a new laser cold spray head to be able to fit even existing cold spray system or become part of the new system.
Där ingår också att utveckla ett nytt laserkallsprutningshuvud som ska kunna passa även befintliga kallsprutningssystem eller bli en del av nya system.
The work programme can be a stone in the mosaic of this idea, but it must fit into the picture of a Europe that wants to move forwards, and, most of all, to become stronger.
Arbetsprogrammet kan bli en byggsten i den här idén, men det måste passa in i bilden av ett Europa som vill avancera och, allra viktigast av allt, bli starkare.
to become
to become (även: to behove, to defer, to wait)
to become
Managers or staff - anyone can become a victim or a bully.
Vare sig man är chef eller medarbetare kan man bli till offer eller gärningsman.
The Charter must become European law if it really is to do its job.
Stadgan måste bli till europeisk rätt, om den verkligen skall fylla sin funktion.
This should not become common practice in future in view of the scarce resources available.
Detta borde med tanke på de knappa medlen inte få bli till regel i framtiden.
to become (även: to be)
Another factor which is becoming increasingly important is presentation, good pictures are worth their weight in gold.
En annan faktor som blir allt viktigare är presentationstekniken, bra bilder är guld värda.

Användningsexempel för "to become" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOnce privatised, public services will become more expensive and less accessible.
Vid privatisering blir de offentliga tjänsterna dyrare och mindre tillgängliga.
EnglishI believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
Jag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
EnglishThis has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
Detta blev ännu mer uppenbart med hänsyn till låsningen i rådet i förra veckan.
EnglishThe military, which has become independent after a fashion, has played a role.
Militären har till viss del blivit oberoende och detta har också spelat en roll.
EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
De andra kombinationerna av utmaning och färdigheter blir allt mindre lyckade.
EnglishThe question on quite a few people' s lips is: what is to become of this report?
Den fråga som ganska många ställer sig är: vad kommer att hända med denna rapport?
EnglishDue to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Den låga nivån tenderar därför att koncentrera sådana miljögifter som nitrater.
EnglishEurope must become the front runner in product innovation and commercialisation.
EU måste gå i bräschen när det gäller produktinnovation och kommersialisering.
EnglishFor the first time, treatments and diagnoses of patients will become patentable.
För första gången har terapier och diagnoser på människor blivit patenterbara.
EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Vi stöder dina planer och hoppas att de kommer att förverkligas i alla avseenden.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Det innebär att vi blir laglösa, att vi avsäger oss vår rätt till rättsligt skydd.
EnglishIn the last few years, however, new inactivated vaccines have become available.
Under de senaste åren har dock nya, inaktiverade, vacciner blivit tillgängliga.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Om ni nu vänder dem ryggen kan det leda till att många av dem blir EU-skeptiker.”
EnglishChildren, educated in a family, become more confident, and are dynamic in life.
Barnen, som är uppfostrade i en familj, blir självständiga och dynamiska i livet.
EnglishThrough the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Genom president Kibakis obetänksamma handlande har det nu blivit lagstiftning.
EnglishDiabetes has also become a commoner phenomenon, as has cardiovascular disease.
Diabetes har också blivit ett vanligare fenomen, liksom hjärt- och kärlsjukdomar.
EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
I dag talar vi dock om någon för vilken diamanter kan ha blivit en förbannelse.
English(RO) Madam President, unfortunately, Romania has become Europe's wild frontier.
(RO) Fru talman! Beklagligt nog har Rumänien blivit Europas vilda gränsområde.
EnglishThis is not the way to persuade such countries to become involved in the process.
Detta är inte rätt sätt att övertyga dessa länder om att medverka i processen.
EnglishEnergy research has become a thematic priority of its own within ‘cooperation’.
Energiforskning har blivit ett eget prioriterat tematiskt område inom ”samarbete”.