"be a long time coming" - Svensk översättning

EN

"be a long time coming" på svenska

EN be a long time coming
volume_up
[talesätt]

be a long time coming (även: to hang around a long time)
Indeed, if we have to wait until a general consensus has been reached, a decision might be a long time coming.
Om vi måste vänta tills alla tycker lika så kan ett beslut låta vänta sig väldigt länge.
It is very unfortunate that no progress has been made and further negotiations could now be a long time coming.
Det är mycket olyckligt att det inte har gjorts några framsteg, och nu kan vidare förhandlingar låta vänta sig.

Liknande översättningar för "be a long time coming" på svenska

to be verb
A substantiv
A adjektiv
Swedish
a artikel
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
to long verb
Swedish
time substantiv
time adverb
Swedish
to time verb
coming substantiv
Swedish
coming adjektiv
to come verb

Användningsexempel för "be a long time coming" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYes, these have been a long time coming – too long perhaps – but they are there now.
Ja, det har dröjt länge – alltför länge kanske – men nu har de nått fram.
EnglishWe have another report on the European reporting system, which has been a long time coming.
Vi har ett annat betänkande, som länge varit på väg, om det europeiska anmälningssystemet.
EnglishIt's been a long time coming, so it might be kind of a surprise.
Det har gått så lång tid så det kanske kommer som en överraskning.
English. - Madam President, the accession of the EU to the ECHR has been a long time coming.
Fru talman! EU:s anslutning till Europakonventionen har låtit vänta på sig länge.
EnglishThe internal market in postal services has been a long time coming.
Den inre marknaden för posttjänster har länge varit på väg.
EnglishOn this point ratification continues to be a long time coming.
I denna fråga låter ratificeringen tills vidare vänta på sig.
EnglishUnfortunately, we know that the completion date of this much needed project will be a long time coming.
Vi vet tyvärr att datumet för färdigställandet av detta i sig nödvändiga projekt fortfarande låter vänta på sig.
English   Mr President, this is a very worthy report that has been a long time coming through the system.
   – Herr talman! Detta är ett mycket behjärtansvärt betänkande som har tagit lång tid på sig att komma igenom systemet.
EnglishMadam President, this moment has been a long time coming.
(EN) Fru talman! Tiden har länge varit mogen.
EnglishMr President, tomorrow we will vote on the Free Trade Agreement with Korea, and this has been a long time coming.
Herr talman! Imorgon ska vi rösta om frihandelsavtalet med Sydkorea, och det har tagit lång tid att nå hit.
EnglishThe review of Directives 64/432/EEC and 93/119/EC on the transport of animals has been rather a long time coming.
Översynen av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG om djurtransporter har varit på gång under en ganska lång tid.
EnglishMr President, this package on double hull oil tankers has been a long time coming, though I am pleased to support it today.
(EN) Herr talman! Detta paket om oljetankfartyg har låtit vänta på sig, men jag stöder det gärna i dag.
EnglishRecognition for this practice was a long time coming, and we hope that its implementation will not be shelved.
Det tog lång tid att få erkännande för denna praxis och vi hoppas att tillämpningen inte kommer att läggas på hyllan.
EnglishThis directive has been a long time coming.
Det var på tiden att detta direktiv utformades.
EnglishThis recognition is a long time coming, as we are dealing with the realm of pure emotions and extreme sensitivity.
Detta erkännande låter vänta på sig, eftersom vi har att göra med en värld av oblandade känslor och extrem känslighet.
EnglishThe debate has been a long time coming, for the question which has always arisen is this: is this House the right forum for this debate?
Det har dröjt länge, eftersom det alltid dök upp en fråga om huruvida detta är rätt plats för det.
EnglishThe Agreement with Jordan has been a long time coming. This is largely because Spain expressed opposition after the original agreement had been initialled.
Vad Jordanien beträffar har själva förverkligandet av avtalet tagit mycket lång tid.
EnglishWillie... this has been a long time coming.
EnglishThis has been a relatively long time coming.
EnglishThese technical measures lack political inspiration in our view, and this inspiration is something which may yet be a long time coming.
Det handlar om tekniska åtgärder, som enligt vår mening saknar politisk tanke, en tanke som vi kanske måste vänta på länge än.