"backward-looking" - Svensk översättning

EN

"backward-looking" på svenska

EN backward-looking
volume_up
{adjektiv}

backward-looking
The new financial frameworks are thought to be backward-looking in Mr Elles’ report too.
Den nya budgetramen ses som tillbakablickande även i James Elles betänkande.
. - The annual report on human rights is inevitably a backward-looking exercise but I nevertheless welcome it.
Årsrapporten om mänskliga rättigheter är oundvikligen tillbakablickande men jag välkomnar den ändå.
Our aim, though, must not be the creation of a backward-looking Europe, but rather of a Europe that can face the future with confidence.
Men vår målsättning får inte vara att skapa ett tillbakablickande EU, utan ett EU som kan se framtiden an med tillförsikt.

Användningsexempel för "backward-looking" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is not about a backward-looking distribution of ownership.
Det rör sig inte om en bakåtblickande omfördelning av egendomen.
EnglishMr President, North Korea has rapidly come to be symbol of an anachronistic, backward-looking communist state.
Nordkorea har snabbt blivit en symbol för en otidsenlig, bakåtblickande kommuniststat.
EnglishThe rapporteur is perfectly right to reject the antiquated and backward-looking suggestion of a bit tax.
Föredraganden gör absolut rätt i att avvisa det antika och bakåtblickande förslaget om en punktskatt.
EnglishIs it necessary to be backward-looking and keep on defending a lack of transparency rather than openness?
Måste man bara titta bakåt och fortsätta att försvara den bristande öppenheten i stället för att främja öppenhet?
EnglishMr President, the resolution Parliament is now on the way towards adopting is backward-looking.
Herr talman! Vi begrundar nu det beslut som Europaparlamentet står i begrepp att fatta, men vi borde i stället blicka framåt.
EnglishFor want of arguments, they trot out the same backward-looking slogans, which are today devoid of meaning because they bear no relation to reality.
Valet är enkelt – om vi vill ha ett fritt och ansvarstagande Europa måste vi ratificera konstitutionen för Europa.
EnglishThe Conservative delegation regards many of the ideas in the report as centralising, syndicalist, unnecessary and backward-looking.
Den konservativa delegationen betraktar många av idéerna i betänkandet som centraliserande, syndikalistiska, onödiga och bakåtsträvande.
EnglishThe Conservative delegation regards many of the ideas in the report as centralising, syndicalist, unnecessary and backward-looking.
Huvuddelen av mina konservativa kolleger har emellertid röstat för ett förkastande av betänkandet och kommer att göra sammalunda i denna kammare.
EnglishI will not waste your time by discussing these amendments, which are certainly out of touch and backward-looking and absurd in every way.
Jag ska inte ödsla er tid genom att diskutera dessa ändringsförslag, som verkligen inte hör hemma här, som är bakåtsträvande och absurda på alla sätt och vis.
EnglishIn this respect, it was disastrous when, a few months ago, in this Chamber, Tony Blair defamed farmers in Europe, in particular, as backward-looking.
Därför var det förödande när Tony Blair för några månader sedan här i kammaren beskyllde jordbrukare i EU, i synnerhet, för att vara bakåtsträvande.
EnglishFor want of arguments, they trot out the same backward-looking slogans, which are today devoid of meaning because they bear no relation to reality.
I brist på argument upprepar de sina gamla bakåtsträvande slagord, som inte längre har någon innebörd i dag eftersom de inte har med verkligheten att göra.
EnglishThey did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime. They triggered what economists in London some weeks ago called a mental revolution.
De gjorde mer än att bara störta en korrupt och bakåtsträvande regim: de utlöste vad ekonomerna i London för några veckor sedan kallade en mental revolution.
EnglishOn the one hand, I feel it is extremely important to realise that in terms of new technologies, almost everything that is said reflects a backward-looking approach.
Syftet med denna förordning bör därför vara å ena sidan att öppna marknaderna för konkurrens, å andra sidan att öka investeringarna i innovation.
EnglishThus, our rapporteur states, in his first paragraph, that the 2007-2013 financial perspective is backward-looking and therefore poorly placed to respond effectively to the challenges concerned.
I punkt 2 påpekar han vidare att den årliga politiska strategin inte återspeglar hur angeläget det är att möta dessa utmaningar.
EnglishThis is not the report we would have drawn up; we find it quite backward looking and conservative in the face of the expectations of society and of farmers.
Detta är inte det betänkande som vi skulle ha utarbetat. Vi anser att det är tämligen bakåtblickande och konservativt gentemot samhällets och jordbrukarnas förväntningar.
EnglishIt should not surprise anyone that the majority of the ideas proposed could not be considered seriously, as the original Commission proposal was so backward-looking.
Det lär inte förvåna någon att större delen av de föreslagna idéerna inte kan övervägas på allvar, eftersom kommissionens ursprungliga förslag var så bakåtsträvande.
EnglishAll too often we encounter manipulated or hidden data, facilitated by systems for classifying personnel, from backward-looking working structures marked by stereotypes.
Allt för ofta ställs vi inför manipulerade eller dolda uppgifter, som underlättats genom system för att klassificera personal, från gammalmodiga arbetsstrukturer präglade av stereotyper.
EnglishIn this way, we hope to overcome the backward-looking position that we had to accept in the Committee on Transport and Tourism and with which my group still does not agree.
På det här viset hoppas vi kunna komma ifrån den bakåtsträvande ståndpunkt som vi var tvungna att acceptera i utskottet för transport och turism och som min grupp fortfarande inte stöder.
EnglishAnd, does it not concern the British Presidency that the strongest supporters of your proposal in this Chamber are those who hold a narrow-minded, nationalistic, backward-looking vision of Europe?
Oroar det dessutom inte det brittiska ordförandeskapet att de starkaste anhängarna till ert förslag i kammaren är de med en trångsynt, nationalistisk och bakåtsträvande syn på EU?