EN

backward {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
backward (även: late, nocturnal, slow)
There have been significant backward steps in the recent drafts of the Italian Presidency.
Betydande steg bakåt har tagits i de senaste förslagen från det italienska ordförandeskapet.
However, a backward Islamic culture has no place in Europe.
En bakåtsträvande islamsk kultur hör dock inte hemma i Europa.
For many years, that country was weighed down by the most backward and dictatorial form of Communism.
I många år tyngdes landet av den mest bakåtsträvande och diktatoriska formen av kommunism.
As the previous speaker mentioned, we are facing a backward movement in policies at national level.
Som föregående talare nämnde står vi inför en bakåtsträvande rörelse inom politiken på nationell nivå.
backward
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
Vi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka.
So, always avoid war, because that always pushes human beings backward.
Så, undvik alltid krig, för det leder alltid till att människan pressas tillbaka.
A backward step is neither possible nor acceptable.
Ett steg tillbaka är varken möjligt eller godtagbart.
backward (även: bashful, coy, shy, timid)
The perpetrators of such behaviour cannot go unpunished, even when protected by dictators or under the pretext of backward mentalities.
De som begått dessa handlingar får inte gå ostraffade även om de skyddas av diktatorer eller med en reaktionär mentalitet som förevändning.
The greatest chance appears there if Russia is open and striving to build an open society, not one that is closed in backward Stalinism.
De största möjligheterna skapas om Ryssland är öppet och strävar efter att bygga ett öppet samhälle, och inte ett slutet samhälle präglat av reaktionär stalinism.
backward (även: awkward)
Backward facing child seats will also be forbidden unless the airbag is disabled and passengers will have to wear belts in every vehicle fitted with them.
Dessutom förbjuds bakåtvända bilbarnstolar om krockkudden är aktiverad, och passagerare måste använda bilbältet i alla bilar som är utrustade med sådana.
backward
2. medicinvetenskap
backward (även: retarded)

Synonymer (engelska) till "backward":

backward

Användningsexempel för "backward" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn short, with the various steps backward in the second directive and the various?
Kort sagt, mellan de olika tillbakastegen i det andra direktivet och de olika...
EnglishIn short, with the various steps backward in the second directive and the various ?
Kort sagt, mellan de olika tillbakastegen i det andra direktivet och de olika ...
EnglishThe poorest and most backward societies are always those that put women down.
De fattigaste och de mest outvecklade samhällen är alltid de som trycker ner kvinnor.
EnglishThere is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Det finns ingen återvändo - vi kan inte backa eller vända på historien.
EnglishAnd, as Parliament knows, I have not been backward when it comes to enforcement.
Och som parlamentet vet, så har jag inte legat på latsidan när det gäller miljöövervakning.
EnglishWe should not accept any backward steps, or those the Commission is proposing.
Vi måste inte acceptera några bakåtsteg och inte heller de steg som kommissionen föreslår.
EnglishThe new financial frameworks are thought to be backward-looking in Mr Elles’ report too.
Den nya budgetramen ses som tillbakablickande även i James Elles betänkande.
EnglishUnfortunately we are still backward, and much needs to be done to achieve equality.
Tyvärr släpar vi fortfarande efter och mycket måste göras för att vi skall uppnå jämställdhet.
EnglishThe fence -- like this conception of fence that we have it's totally backward with him.
Stängslet - som vi tänker oss ett stängsel är helt bakvänt för honom.
EnglishThe backward and medieval practice of stoning still forms part of its criminal justice system.
Den gammalmodiga medeltida steningen ingår fortfarande i straffrätten.
EnglishThis is therefore a backward step in a vital area, that of monitoring flexibility.
Den gör det möjligt att förena arbete och familjeliv och reglerar en viktig hälso- och säkerhetsfråga.
EnglishThe backward regions need aid to protect the environment - their environment, our environment.
De regioner som släpar efter behöver mer stöd för att skydda miljön, sin miljö och vår miljö.
EnglishThese countries are backward too and are asking for help, insisting that they should receive assistance.
Dessa länder är också underutvecklade och ber om hjälp, och insisterar på att få stöd.
EnglishI should also like to voice our dissatisfaction at the backward step in the ad hoc process.
En kommentar för att understryka vår otillfredsställelse inför tillbakagången i ad hoc-förfarandet.
EnglishYes, it is backward in terms of the development of e-commerce made possible by the Internet.
Ja, det finns en eftersläpning vad gäller utveckling av den handel som blivit möjlig genom Internet.
EnglishIt would be more accurate to talk about steps backward than progress.
Det vore mer exakt att tala om tillbakagång än om framsteg.
EnglishIt is not about a backward-looking distribution of ownership.
Det rör sig inte om en bakåtblickande omfördelning av egendomen.
EnglishThose 'Non-kinh' and 'backward' Christians must simply accept this violation of their rights.
Den oförätten får de helt enkelt acceptera eftersom de anses vara "icke-kinh" och "svagsinta" kristna!
EnglishIt is not a step forward, but a step backward for European integration.
– Vi vänder oss kraftigt mot detta förslag till direktiv som syftar till att liberalisera tjänstemarknaden.
EnglishMr President, North Korea has rapidly come to be symbol of an anachronistic, backward-looking communist state.
Nordkorea har snabbt blivit en symbol för en otidsenlig, bakåtblickande kommuniststat.