"backbone" - Svensk översättning

EN

"backbone" på svenska

volume_up
backbone {substantiv}

EN backbone
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

backbone
. - (IT) Women are the backbone of the agricultural sector in rural areas.
. - (IT) Kvinnor är jordbrukets och landsbygdens ryggrad.
Regional integration is the backbone of the European Union.
Regional integration är Europeiska unionens ryggrad.
They are the backbone of the EU and cannot be excluded from the EU's common future.
Det är EU:s ryggrad och kan inte ryckas undan EU:s gemensamma framtid.
backbone
volume_up
styrka {utr.} [bild.]
It is no sign of courage and backbone for us to tear into the minor offenders only to screw our eyes shut when it comes to China.
Det är inget tecken på mod eller styrka att kasta sig över småförbrytare, samtidigt som vi vänder bort blicken när det gäller Kina.
I hope that, at the start of the ministerial meeting of the intergovernmental conference, someone will have the backbone to give up his toys in order to pressurise the others into making a move.
Jag hoppas att någon i början av konferensen har styrkan att avstå från sin leksak, för att utöva press på de andra så att de gör något.
I am disappointed that Parliament has not shown any backbone to the Council and has told the Council: this is what we have voted on and we are going to stick to our guns.
Jag är besviken över att parlamentet inte har visat någon styrka inför rådet och inte har sagt till rådet: detta är vad vi har röstat om och vi kommer att hålla oss till det.
backbone (även: nucleus)
backbone (även: body, consistency, decision, resolution)
backbone (även: character)

2. geografi

Användningsexempel för "backbone" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCommerce and centralism are the backbone of the European Union' s current policy.
. (NL) Handel och centralism gynnas i Europeiska unionens nuvarande politik.
EnglishThis policy hits at family farms, which are the backbone of European agriculture.
Denna politik slår mot familjejordbruken som är ryggraden i EU:s jordbruk.
EnglishIt must be stressed today that the procedures recast forms the backbone of the package.
Det måste betonas i dag att förfarandets omarbetning utgör ryggraden i paketet.
EnglishCommerce and centralism are the backbone of the European Union's current policy.
Handel och centralism gynnas i Europeiska unionens nuvarande politik.
EnglishTransport, energy and communications form the backbone of the European economy.
Transport, energi och kommunikation utgör ryggraden i Europas ekonomi.
EnglishCertainly, as someone pointed out, money provides the backbone for this effort.
Det är förvisso så, som någon påpekade, att pengar utgör grundstommen för denna ansträngning.
EnglishWhat is more, these are the men and women who represent the backbone of the EU economy.
Dessutom är det dessa män och kvinnor som utgör ryggraden i EU:s ekonomi.
EnglishSMEs are the backbone of small economies in Europe, such as Northern Ireland.
De små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s små ekonomier, till exempel Nordirland.
EnglishIndeed, small and medium-sized enterprises are the backbone of the EU economy.
Små och medelstora företag är faktiskt ryggraden i EU:s ekonomi.
EnglishIn fact, the tax system needs to become the backbone of public finances in developing countries.
Skattesystemet måste bli ryggraden i utvecklingsländernas offentliga finanser.
EnglishWe must remember that money also forms the backbone of a peace project like the European Union.
Vi måste komma ihåg att pengar också är ryggraden i ett fredsprojekt som EU.
EnglishAs in the rest of the EU, the industrial sector is still undeniably the backbone of the economy.
Industrisektorn utgör även i övriga EU fortfarande ryggraden i EU:s ekonomi.
EnglishHuman rights and good governance are for us the backbone of stability in our societies.
Mänskliga rättigheter och goda styrelseformer utgör ryggraden för stabilitet i våra samhällen.
EnglishCertainly, as someone pointed out, money provides the backbone for this effort.
I detta avseende är budgetplanen verkligen en viktig fråga.
EnglishThese four directives are now the backbone of the forthcoming sixth environment action programme.
Dessa fyra direktiv utgör stommen i det kommande sjätte handlingsprogrammet för miljö.
EnglishNow, more than ever before, human rights must effectively be the backbone of EU policy.
Nu mer än någonsin måste de mänskliga rättigheterna verkligen vara ryggraden i unionens politik.
English(SV) Madam President, we know that small businesses form the backbone of our economy.
Fru talman! Vi vet att småföretag är ryggraden i vår ekonomi.
EnglishNATO is, and will remain, the backbone of European defence, there is no doubt about that.
NATO är och kommer att förbli grundstommen i det europeiska försvaret, därom råder inget tvivel.
EnglishI too believe that the inshore fishing community is very much the backbone of our fishing community.
Även jag anser att kustfiskesamhället i hög grad är ryggraden för vårt fiskesamhälle.
EnglishUnless a government invests in or maintains backbone networks the market will not function.
Om den offentliga makten inte investerar i och upprätthåller stamnäten fungerar inte marknaden.