EN

awful {adverb}

volume_up
Priset för ert misslyckande kommer att vara förfärligt.
Alldeles förfärligt.
In the context of the main priority, that of employment, you introduce an awful word, ‘ flexisecurity’.
I samband med den viktigaste prioriteringen, det vill säga sysselsättning, introducerar ni ett förfärligt ord – ” flexisecurity ”.

Användningsexempel för "awful" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the last 60 years, Croatia experienced a particularly awful form of fascism.
Under de senaste sextio åren har Kroatien fått utstå en synnerligen avskyvärd fascism.
EnglishIt means an end to child labour and exploitation and the awful trades in children.
Det innebär ett slut på barnarbete och utnyttjande och den fruktansvärda barnhandeln.
EnglishAgain, it adds an awful lot of work to colleagues who have to delete it every day.
Den för med sig hemskt mycket extraarbete för kolleger som måste radera den varje dag.
EnglishAfter this awful event occurs, Rocket gets to decide how she feels about it.
Efter en sådan jobbig händelse, får man bestämma hur man känner sig om det.
EnglishPerhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Det såg vi första gången när danskarna lade in sitt veto mot Maastrichtfördraget.
EnglishWe should therefore stop this awful campaign and tell the people of Ireland the truth.
Vi bör därför stoppa denna förfärliga kampanj och säga irländarna sanningen.
EnglishPerhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Han kanske verkligen har bidragit till att sparka ut den här hemska konstitutionen.
EnglishIt is unfortunate that this awful tragedy has now become a bland, everyday statistic.
Det är beklagligt att denna hemska tragedi nu har förvandlats till vardaglig statistik.
EnglishThe reality is really awful, especially in rural areas and for Roma women.
Läget är verkligen förskräckligt, särskilt i landsbygdsområden och för romska kvinnor.
EnglishI do not for one minute doubt that the Commission is doing an awful lot on IT information.
Jag tvivlar inte för en sekund på att kommissionen gör oerhört mycket på it-området.
EnglishA lot done, but an awful lot more to do - so keep up the good work.
Mycket har gjorts men massor återstår - så arbeta vidare på den inslagna vägen.
EnglishThose tabling this resolution cannot possibly have it in mind to raise this awful spectre.
Författarna till resolutionen kan omöjligen ha åsyftat detta skräckscenario.
EnglishMake it one that truly respects the awful suffering of the people of Indonesia.
Gör den till en som verkligen tar hänsyn till det hemska lidandet hos Indonesiens befolkning.
EnglishBut that would have ended up with a lot of awful kickback and a hell of a lot of resistance.
Men det hade lett till ett förskräckligt bakslag och väldigt starkt motstånd.
EnglishIn any event the first reports reveal that we can learn an awful lot from one another.
I varje fall visar de första rapporterna att vi kan lära oss otroligt mycket av varandra.
EnglishWe are talking about an awful lot of jobs, here, that are under severe pressure at the moment.
Vi talar om väldigt många jobb, som befinner sig under ett starkt hot just nu.
EnglishHowever, this evening I heard something else awful coming from the lips of Mrs Győri.
I kväll har jag dock hört något annat ohyggligt sägas av Enikő Győri.
English   Mr President, for a secret service, the CIA is in the news an awful lot.
   – Herr talman! För att vara en säkerhetstjänst förekommer CIA i nyheterna väldigt mycket.
EnglishMadam President, firstly, the European Union does an awful lot of good work.
(EN) Fru talman! För det första gör EU en oerhörd massa bra saker.
EnglishMr President, there are awful coincidences in parliamentary life.
Herr ordförande! Det finns i det parlamentariska livet förfärliga sammanträffanden.

"awfully good" på svenska

awfully good
Swedish
  • väldigt bra
  • fruktansvärt bra
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.