EN

authority {substantiv}

volume_up
This is the authority responsible for supervising the future concessionaire.
Denna myndighet ansvarar för att övervaka den framtida koncessionsinnehavaren.
Europol is neither a judicial authority nor a data protection authority.
Europol är varken en rättslig myndighet eller en dataskyddsmyndighet.
Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.
    En oberoende myndighet skall kontrollera att dessa regler efterlevs.
There can be no lawful armed invention in Iraq without express United Nations authority.
Det kan inte få förekomma någon tillåten väpnad intervention i Irak utan uttryckligt stöd från Förenta nationerna.
This authority could be both a safeguard for investigated individuals and a support for OLAF itself.
Denna myndighet kan både tjäna som en garanti för personer under utredning och som ett stöd för Olaf.
You are a very important budget authority so please give us a chance in the future and really support us on that.
Ni är en mycket viktig budgetmyndighet, så snälla ge oss en chans i framtiden och ert fulla stöd.
If it is to send out messages, with what moral authority are we doing so?
Och om det handlar om att sända signaler - med vilken moralisk rätt gör vi det?
Land regulations are exclusively a matter of national authority.
Nationella regelverk är uteslutande en fråga om nationell rätt.
I say that with real feeling and authority because I have been in that position myself.
Jag säger detta med en äkta känsla och rätt för jag har själv varit i den positionen.
It would be better to give more authority to Member States and to the Council.
Ökad makt skall i stället ges till medlemsländerna och rådet.
It means that my authority over the security of this airport is absolute.
I och med det, är min makt över säkerheten på flygplatsen total.
Because in Ireland there is no regional authority with real decision-making powers.
För att i Irland finns det inga regionala myndigheter med verklig beslutsfattande makt.
authority (även: agency, body, organ, part)
The Board of the University is the University’s highest decision-making authority.
Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ.
But those bodies - the Civil Aviation Authority - exist already.
Men dessa organ - den civila luftfartsmyndigheten - existerar redan.
Why cannot the regional authority responsible for enforcing the law test it itself?
Varför kan inte det regionala organ som har ansvar för att genomföra lagen själva undersöka frågan?
authority
This is intended to protect the political authority of the President.
Syftet är att skydda ordförandens politiska auktoritet.
It is still an agency without proper resources or effective authority.
Det är fortfarande en byrå utan egna resurser eller någon verklig auktoritet.
We must all respect the authority of the United Nations and of international law.
Vi måste alla respektera Förenta nationernas och den internationella rättens auktoritet.
authority (även: capacity, remit)
We want the institutional authority of this body to be recognised and reinforced.
Vi önskar att instansens institutionella befogenhet skall erkännas och förstärkas.
We have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Vi konstaterar att Europol fortfarande inte har någon som helst befogenhet att agera.
Who has final authority and responsibility for the security of the Summit participants?
Vem har högst befogenhet och ansvar när det gäller mötesdeltagarnas säkerhet?
The first is the choice of competent authority for convertible bonds, by which I basically mean Eurobonds.
Den första är valet av behörig myndighet för konvertiblerna, i klartext det vi kallar eurobonds.
Indeed, in a system which professes to be democratic, decisions taken by a legal authority must be enforced.
Men, i ett system som vill kalla sig demokratiskt måste beslut som fattats av en domstol tillämpas.
The Chinese authorities view Tibet's distinct culture and religion as the source of threat of separation.
De kinesiska myndigheterna ser Tibets särpräglade kultur och religion som källan till separationshotet.
authority (även: expert, maven, backroom boy)
It is not acceptable for people the Member States want to get rid of to be sent to this authority as experts and scientists.
Det får inte bli så att medlemsstaterna skickar ut sådana som de gärna vill bli kvitt för att bli experter och vetenskapsmän i denna myndighet.
We must therefore arrange for all the necessary tests and experts'studies to be conducted, by authorities which are independent of all commercial and political pressure.
Alltså måste myndigheter som är oberoende av all kommersiell och politisk påtryckning låta experter utföra nödvändiga tester och undersökningar.
In appointing these experts, the Commission can accept names proposed by the appropriate national authorities.
För att utse dessa experter kan kommissionen använda sig av experter som föreslås av nationella behöriga myndigheter.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
Dessutom kommer livsmedelssäkerhetsmyndigheten att ha en styrelse.
I also support the joint declaration from the Commission, Council and Parliament concerning the members of the management board of the authority.
Jag stöder också den gemensamma förklaringen från kommissionen, rådet, och parlamentet när det gäller ledamöterna av myndighetens styrelse.
In contrast, the Commission cannot accept Amendments 13 and 25, giving Parliament observer status on the Administrative Board of the Supervisory Authority.
Däremot kan kommissionen inte godta ändringsförslagen 13 och 25, som skulle ge parlamentet observatörsstatus i tillsynsmyndighetens styrelse.
authority (även: agency)
Thirdly, the legal authority of producer organisations must be significantly improved.
För det tredje måste producentorganisationernas rättsliga instans avsevärt förbättras.
The Rector decides whether to refer the case to a higher authority.
Rektor beslutar om överlämning till nästa instans.
I am directed by a higher authority to inform you that...
En högre instans har bett mig meddela att
Hence the need for a food safety authority which is prestigious and well respected.
Därför är det nödvändigt att skapa en prestigefylld livsmedelsmyndighet med gott anseende.
Again, EU credibility and authority are at stake.
Återigen är det EU:s trovärdighet och anseende som står på spel.
You will have our constructive partnership, but we do not have the gift of authority.
Ni får vårt konstruktiva partnerskap men vi har inte möjlighet att förläna er anseende.
authority (även: board, commission, committee)
He particularly suggested the importance of establishing a food safety authority during that period also.
Han nämnde särskilt vikten av att även inrätta en myndighet för livsmedelssäkerhet under den här perioden.
Did the Council not feel that its authority was being undermined, in view of the fact that the European businessmen and authors invited to the Book Fair ignored the Council's line and will take part?
När det gäller de personliga åsikter som nämndes i frågan har rådet inga kommentarer till vad de som besökte mässan har sagt.
As I mentioned earlier, it is also a reason for the British authorities either to take action or to look into what is really happening.
Som jag nämnde tidigare, är det också ett skäl för de brittiska myndigheterna att antingen vidta åtgärder eller att granska vad som egentligen försiggår.
Coreper will sign it for the EU tomorrow, and the intention is that the Council should grant the authority to sign as soon as possible.
Coreper kommer att underteckna det för EU: s räkning i morgon och meningen är att rådet ska lämna bemyndigande att underteckna så snart som möjligt.
Coreper will sign it for the EU tomorrow, and the intention is that the Council should grant the authority to sign as soon as possible.
Coreper kommer att underteckna det för EU:s räkning i morgon och meningen är att rådet ska lämna bemyndigande att underteckna så snart som möjligt.
A week ago, as the minister has said, the General Affairs Council appointed Mr Léotard as the European Union' s resident envoy, in Skopje, under the authority of Mr Solana.
Som ministern sade utsåg rådet (allmänna frågor) för en vecka sedan Léotard till Europeiska unionens sändebud på platsen i Skopje, med Solanas bemyndigande.
There is no evidence to support the idea that the national regulatory authorities should simply be independent and regulate themselves.
Det finns inga belägg som stöder idén om att nationella tillsynsmyndigheter helt enkelt borde vara självständiga och själva upprätta bestämmelser.
There was a minister for agriculture who made a senseless comment that people should 'stop eating uncooked produce altogether', even though she had no authority for the matter.
Det fanns en jordbruksminister som gjorde en sanslös kommentar om att folk borde sluta äta råa grönsaker överlag, även om hon inte hade något belägg för detta.
Indeed, I have taken exams under the UK’s Wine and Spirit Education Trust scheme and have reached the level just below Master of Wine, so perhaps I speak with a little authority here.
Jag har visserligen examinerats i Storbritanniens projekt Wine and Spirit Education Trust och har nått nivån strax under vinmästare, så jag kanske talar med lite belägg här.
I respect the authority of the President in Parliament.
Jag respekterar den bestämmanderätt som parlamentets talman har.
The citizens have entrusted us with the right to exercise authority on their behalf.
Medborgarna har anförtrott oss rättigheten att utöva bestämmanderätt å deras vägnar.
We must leave some discretion to Member States and local authorities.
Vi måste lämna viss bestämmanderätt till medlemsstaterna och de lokala myndigheterna.
Furthermore, authorities should not be allowed to audit themselves.
Myndigheterna bör dessutom inte få tillåtelse att granska sig själva.
In May 2000 the Turkish authorities informed the Spanish Ministry of the Environment that they had received 2 200 tonnes of ash that had been exported without authorisation.
I maj 2000 meddelade de turkiska myndigheterna det spanska miljöministeriet att de hade mottagit 2 200 ton aska som hade exporterats utan tillåtelse.
In May 2000 the Turkish authorities informed the Spanish Ministry of the Environment that they had received 2 200 tonnes of ash that had been exported without authorisation.
I maj 2000 meddelade de turkiska myndigheterna det spanska miljöministeriet att de hade mottagit 2 200 ton aska som hade exporterats utan tillåtelse.
Authority is not given to you to deny the return of the king, steward.
Du har inte fått fullmakt att förneka konungens återkomst, marskalk.
authority
And what did I see, but my esteemed colleague, Mr Harbour, speaking with great authority on the issue in hand with no indication that the votes were to follow next.
Och vad kunde jag se, om inte min värderade kollega, Harbour, som talade med stor pondus om den aktuella frågan utan minsta tecken på att omröstningen skulle följa direkt efteråt.
authority (även: testimony)

Användningsexempel för "authority" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt has mainly been managed in the EU by GSA, the Galileo Supervisory Authority.
Projektet har i EU huvudsakligen letts av tillsynsmyndigheten för Galileo (GSA).
EnglishThe Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
Gruppen offentliggjorde sitt yttrande i januari 2008 och myndigheten i juli 2008.
EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishI hope the budgetary authority will be more helpful and increase the allocation.
Jag hoppas att budgetmyndigheten kommer att vara mer hjälpsam och öka anslagen.
EnglishOf course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
Naturligtvis skall även parlamentet få alla de befogenheter som tillkommer det.
EnglishAppointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (
EnglishThe budgetary authority has taken all this time to release the promised funds.
Budgetmyndigheten har tagit all denna tid på sig att frigöra de utlovade medlen.
EnglishThis is, of course, entirely within the discretion of the budgetary authority.
Detta är förstås ett beslut som helt och hållet ska fattas av budgetmyndigheten.
EnglishLast year, for instance, the budgetary authority voted EUR 3 million for Euronews.
Förra året röstade budgetmyndigheten fram tre miljoner euro för , till exempel.
EnglishConsumers in the European Union must know of the existence of the food authority.
Konsumenterna i Europeiska unionen måste veta att livsmedelsmyndigheten finns.
EnglishWe want the institutional authority of this body to be recognised and reinforced.
Vi önskar att instansens institutionella befogenhet skall erkännas och förstärkas.
English(FR) I would remind you again that the House is the sovereign authority here.
Jag vill återigen påminna er om att kammaren är den enväldiga auktoriteten här.
EnglishThey shall be responsible to the Registrar under the authority of the President.
De skall ansvara inför justitiesekreteraren under ordförandens överinseende.
EnglishBut the FVO is in quite a different situation from the Food Safety Authority.
Men FEO befinner sig i en helt annan situation än livsmedelssäkerhetsmyndigheten.
EnglishIt must not be forgotten that the Council is a branch of the budget authority
Man får inte glömma att rådet är en av den budgetansvariga myndighetens grenar.
EnglishTo what extent that can go through the autonomous authority remains to be seen.
I vilken utsträckning det kan gå via den självstyrande myndigheten återstår att se.
EnglishThe European Union has no authority in the areas of either education or health.
Europeiska unionen har ingen behörighet på vare sig utbildnings- eller hälsoområdet.
EnglishJudgments must not be allowed to vary according to the authority making it.
Det får inte vara så att utslaget beror på vilken myndighet som beslutar om det.
EnglishAccordingly, we need a strong Commission that shows authority and legitimacy.
Vi behöver således en stark kommission som ger prov på auktoritet och legitimitet.
EnglishI just want to remind people that the budgetary authority in the Union is Parliament.
Jag vill bara påminna folk om att parlamentet är budgetmyndigheten inom unionen.