EN

to attend to {verb}

volume_up
The EU can only achieve authority in the fact that it focuses on tasks that individual countries cannot attend to alone.
Europeiska unionen erhåller befogenheter endast genom att koncentrera sig på uppgifter som de enskilda länderna inte kan sköta på egen hand.
For example, China could very easily attend to its obligations itself: it is the world's richest country in terms of its reserves of foreign currency.
Kina till exempel kunde mycket enkelt sköta sina skyldigheter själv: det är världens rikaste land när det gäller reserver i utländsk valuta.
I will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Jag kommer att ombesörja detta personligen om du ger mig bevis på anmälan.
However, it is the European taxpayer that must attend to this problem.
Det är emellertid skattebetalarna i EU som måste ta hand om detta problem.
It is: let us attend first - and also -to the basic and important matters.
Mitt budskap är: Vi måste först - och också - ta hand om de grundläggande frågorna.
I had some important police business to attend to, you know.
Jag hade ett brådskande polisärende att ta hand om.
Will this new intelligence hub attend to such matters?
Kommer det nya underrättelsecentret att ägna sig åt sådana frågor?
If he were at least able to attend to it, this would help.
Om han åtminstone kunde ägna sig åt detta arbete skulle det hjälpa.
The reason he is not here this morning is because he has to attend to his work, not from any cowardice.
Anledningen till att han inte är här denna morgon är att han var tvungen att ägna sig åt sitt arbete, inte feghet.

Användningsexempel för "to attend to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commissioner has requested the floor now because he cannot attend the debate.
Kommissionären har begärt ordet nu eftersom han inte kan närvara i eftermiddag.
EnglishOnly between 10% and 20% of children, depending on the region, attend school.
Endast mellan 10 och 20 procent av barnen - beroende på region - går i skolan.
EnglishIf you would like to invite me to a committee meeting, I would be happy to attend.
Om ni skulle vilja bjuda in mig till ett utskottsmöte, skulle jag komma med glädje.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Jag tycker att hela kommissionen måste vara närvarande tills denna debatt är avslutad.
EnglishMembers who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
Ledamöter som deltar i plenarsammanträdena måste anpassa sig efter parlamentet.
EnglishAs you know, Mr Scarbonchi, the decision in principle to attend has been taken.
Som ni känner till, herr Scarbonchi, har principbeslutet om att närvara redan fattats.
EnglishAs Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
Som Solana nämnde för en stund sedan, måste han bege sig till OSSE: s toppmöte.
EnglishI suggest that he be invited in future to attend debates of this nature.
Jag föreslår att han i framtiden inbjuds att närvara vid detta slag av debatter.
EnglishAs Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
Som Solana nämnde för en stund sedan, måste han bege sig till OSSE:s toppmöte.
EnglishIt is: let us attend first - and also -to the basic and important matters.
Mitt budskap är: Vi måste först - och också - ta hand om de grundläggande frågorna.
EnglishGradually, however, they could attend training course or move to other jobs.
Så småningom kunde de dock gå vidare till utbildningar eller andra arbeten.
EnglishAnd I can't help wondering it even more when I attend debates and votes in this House.
Och jag upprepar frågan när jag deltar i våra debatter och våra omröstningar.
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Jag kommer att ombesörja detta personligen om du ger mig bevis på anmälan.
EnglishYou are all most welcome to attend at this time of commemoration at 4 p.m. on Wednesday.
Ni är alla mycket välkomna att närvara vid denna minneshögtid kl. 16.00 på onsdag.
EnglishI recall that the President told you yesterday that she would attend to that.
Jag minns att talmannen redan i går sade att hon skulle ta sig an frågan.
EnglishAnd I ca n't help wondering it even more when I attend debates and votes in this House.
Och jag upprepar frågan när jag deltar i våra debatter och våra omröstningar.
EnglishDuring the parliamentarians' visit to Teheran, did they attend any public executions?
Bevistade parlamentsledamöterna någon offentlig avrättning under sitt besök i Teheran?
EnglishThe EU cannot attend to this alone. Instead, we need such support as we can get.
EU kan inte ensamt åtgärda detta, utan vi behöver det stöd vi kan få.
EnglishThe report compares the right to the Internet with the right to attend school.
I betänkandet jämställs rätten till Internet med rätten till skolgång.
EnglishWe appealed yesterday to the PDP Party to attend meetings of the dialogue in future.
Vi vädjade i går till PDP-partiet om att delta i framtida möten inom ramen för dialogen.

Liknande översättningar för "to attend to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to live up to verb
to take to verb
to keep to verb
to allude to verb
according to preposition
Swedish