EN to attend
volume_up
[attended|attended] {verb}

Tibetan monks cannot be compelled to attend ideological training.
Tibetanska munkar kan inte tvingas att delta i ideologisk utbildning.
If unable to attend the meeting appoints the entrant replacement.
Om förhinder att delta i möte utser deltagaren själv ersättare.
The Council is not present here as its representative preferred to attend an informal meeting.
Rådet är inte närvarande, då det föredrar att delta i ett informellt möte.
to attend (även: to go in for, to join)
Tibetan monks cannot be compelled to attend ideological training.
Tibetanska munkar kan inte tvingas att delta i ideologisk utbildning.
If unable to attend the meeting appoints the entrant replacement.
Om förhinder att delta i möte utser deltagaren själv ersättare.
The Chinese Communist Party warns foreign governments not to attend the ceremony.
Det kinesiska kommunistpartiet varnar utländska regeringar att de inte ska delta i ceremonin.
Sometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
Ibland kan det bevisas att de föredrar att närvara vid partikonferenser.
I suggest that he be invited in future to attend debates of this nature.
Jag föreslår att han i framtiden inbjuds att närvara vid detta slag av debatter.
It was genuinely worthwhile for him to attend these meetings.
Det var i hög grad angeläget för honom att närvara vid dessa sammanträden.
Madam President, in a moment, we will be listening to a communication from the Commission on the fuel crisis, and I am pleased that the Commissioner is able to attend.
Strax skall vi lyssna till ett meddelande från kommissionen om oljekrisen och det gläder mig att komissionären är här.
As my fellow Member has already observed, it would have been good to have the Secretary-General attend this session to hear what we have to say.
Precis som min kollega redan har påpekat skulle det ha varit bra om generalsekreteraren hade deltagit i sammanträdet för att lyssna på vad vi har att säga.
Of course, this compatibility is imperative if we wish to ensure the stability of the EPAs, as of all our trade agreements, and the Commission must attend to this.
Denna kompatibilitet är nödvändig om vi vill att de ekonomiska partnerskapsavtalen ska vara lika stabila som alla våra överenskommelser, och kommissionen måste lyssna noga på detta.
The Council can, however, attend the sitting of 14 May.
Däremot kan rådet behandla ärendet inför sammanträdet den 14 maj.
Given that it is impossible to attend to all situations, the priority regions and programmes need to be identified.
Med tanke på att det är omöjligt att behandla alla situationer, måste de prioriterade regionerna och programmen identifieras.
Parliament should attend to such a major issue with great seriousness, in order, later on, to be able to welcome both of these countries into our midst in the appropriate manner.
Parlamentet bör behandla en sådan väsentlig fråga med stort allvar, för att senare på lämpligt sätt kunna välkomna båda dessa länder i vår mitt.
The French President was right to say he would not attend the Olympic Games in Beijing.
Den franske presidenten gjorde rätt när han sa att han inte tänkte besöka olympiska spelen i Peking.
European politicians should not lend credibility to the Beijing Games by attending them.
Europeiska politiker bör inte ge trovärdighet åt Olympiska spelen i Peking genom att besöka dem.
I experienced this myself a couple of weeks ago when I tried to attend a few conferences of opposition parties in Serbia.
Det blev jag själv också offer för när jag för några veckor sedan försökte besöka kongresser som arrangerades av oppositionspartier i Serbien.
Ministers have to attend so many summit meetings: every other week, they have to attend some summit or other.
Ministrar har så många toppmöten att nu för tiden. De måste toppmöte varannan vecka.
From now on, I will pay particular attention to which sittings are conducted by you, and I will attempt to attend all of them.
Hädanefter ska jag vara uppmärksam på vilka sammanträden du håller i och försöka allihop.
The EU can only achieve authority in the fact that it focuses on tasks that individual countries cannot attend to alone.
Europeiska unionen erhåller befogenheter endast genom att koncentrera sig på uppgifter som de enskilda länderna inte kan sköta på egen hand.
For example, China could very easily attend to its obligations itself: it is the world's richest country in terms of its reserves of foreign currency.
Kina till exempel kunde mycket enkelt sköta sina skyldigheter själv: det är världens rikaste land när det gäller reserver i utländsk valuta.
From now on, I will pay particular attention to which sittings are conducted by you, and I will attempt to attend all of them.
Hädanefter ska jag vara uppmärksam på vilka sammanträden du håller i och försöka gå på allihop.
to attend
It has been found that some 2.5 million sports fans from across Europe will attend the matches.
Det har visat sig att ungefär 2,5 miljoner idrottsfans från hela Europa kommer att bevista matcherna.
Last year, like several other fellow MEPs, I was refused the entry visa to attend a meeting of the opposition.
Förra året nekades jag, liksom många andra Europaparlamentariker, inresevisum för att bevista ett oppositionsmöte.
to attend (även: to tend, to wait, to minister)

Användningsexempel för "to attend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOnly between 10% and 20% of children, depending on the region, attend school.
Endast mellan 10 och 20 procent av barnen - beroende på region - går i skolan.
EnglishIf you would like to invite me to a committee meeting, I would be happy to attend.
Om ni skulle vilja bjuda in mig till ett utskottsmöte, skulle jag komma med glädje.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Jag tycker att hela kommissionen måste vara närvarande tills denna debatt är avslutad.
EnglishMembers who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
Ledamöter som deltar i plenarsammanträdena måste anpassa sig efter parlamentet.
EnglishAs Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
Som Solana nämnde för en stund sedan, måste han bege sig till OSSE: s toppmöte.
EnglishAs Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
Som Solana nämnde för en stund sedan, måste han bege sig till OSSE:s toppmöte.
EnglishIt is: let us attend first - and also -to the basic and important matters.
Mitt budskap är: Vi måste först - och också - ta hand om de grundläggande frågorna.
EnglishGradually, however, they could attend training course or move to other jobs.
Så småningom kunde de dock gå vidare till utbildningar eller andra arbeten.
EnglishAnd I can't help wondering it even more when I attend debates and votes in this House.
Och jag upprepar frågan när jag deltar i våra debatter och våra omröstningar.
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Jag kommer att ombesörja detta personligen om du ger mig bevis på anmälan.
EnglishI recall that the President told you yesterday that she would attend to that.
Jag minns att talmannen redan i går sade att hon skulle ta sig an frågan.
EnglishAnd I ca n't help wondering it even more when I attend debates and votes in this House.
Och jag upprepar frågan när jag deltar i våra debatter och våra omröstningar.
EnglishDuring the parliamentarians' visit to Teheran, did they attend any public executions?
Bevistade parlamentsledamöterna någon offentlig avrättning under sitt besök i Teheran?
EnglishThe EU cannot attend to this alone. Instead, we need such support as we can get.
EU kan inte ensamt åtgärda detta, utan vi behöver det stöd vi kan få.
EnglishThe report compares the right to the Internet with the right to attend school.
I betänkandet jämställs rätten till Internet med rätten till skolgång.
EnglishI always think it is very important for Commissioners to attend debates.
Jag tycker att det är viktigt att kommissionärerna närvarar vid debatterna.
EnglishPlease accept my apologies that I was unable to attend the whole debate on the report.
Jag beklagar att jag inte kunde vara närvarande under hela behandlingen av betänkandet.
English   Parliament will indeed attend to the matter through a delegation.
   – Parlamentet kommer verkligen att uppmärksamma frågan genom en delegation.
EnglishThe last-minute decision of the leader of the FARC not to attend was extremely disappointing.
Tyvärr kan frånvaron i sista minuten av FARC: s ledare kallas ett misslyckande.
EnglishIt is quite usual for senior officials from the Commission to attend dinners.
Det är mycket vanligt att högre tjänstemän vid kommissionen går på olika middagsbjudningar.