"attainment" - Svensk översättning

EN

"attainment" på svenska

volume_up
attainment {substantiv}

EN attainment
volume_up
{substantiv}

attainment (även: awareness, experience, lore, mastery)
attainment (även: achievement, arrival)

Synonymer (engelska) till "attainment":

attainment

Användningsexempel för "attainment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI have thus decided to support my political group in the attainment of this compromise.
Jag har alltså beslutat att stödja min politiska grupp för att uppnå denna kompromiss.
EnglishWhat progress can the French Minister report towards the attainment of those objectives?
Vilka framsteg kan den franska ministern rapportera mot att nå dessa mål?
EnglishMost of us contribute constructively on an everyday basis to the attainment of that goal.
De flesta av oss bidrar varje dag på ett konstruktivt sätt till att detta mål kan nås.
EnglishThe attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.
Uppnåendet av millenniemålen för utvecklingsländer bör prioriteras.
EnglishIt is the attainment of these objectives that needs redoubled efforts in the years to come.
För att nå dessa mål måste vi fördubbla insatserna de kommande åren.
EnglishHow does the Commission intend to contribute to the attainment of the aims of this undertaking?
Hur tänker kommissionen bidra till genomförandet av målen inom ramen för detta åtagande?
EnglishIn the case of Croatia, this involved for the first time the attainment of a set of benchmarks.
I fallet Kroatien innebar detta för första gången att en uppsättning riktmärken kunde nås.
EnglishWill the EU increase the funding of programmes to promote the attainment of the objectives?
Har EU för avsikt att bevilja mera medel för program som främjar förverkligandet av detta mål?
English The Union shall contribute to the attainment of the objectives referred to in paragraph 1 through:
    Unionen skall bidra till att uppnå de mål som avses i punkt 1 genom
EnglishA vote of no confidence in the Commission would not now promote the attainment of these objectives.
Att nu framlägga ett misstroendevotum mot kommissionen främjar inte uppnåendet av dessa mål.
EnglishThe crisis has impeded the attainment of many fixed objectives.
Krisen har hämmat möjligheterna att uppnå många fastställda mål.
EnglishIn Northern Europe these turn out to be people with low educational attainment and lower incomes.
I Nordeuropa visar det sig framför allt vara människor med lägre utbildning och lägre inkomster.
EnglishObviously transport will need to play a large part in the attainment of those targets.
Uppenbarligen är det ofrånkomligt att transporterna kommer att spela en stor roll för att dessa mål ska nås.
EnglishIt must play an essential part in developing the technology required for the attainment of that goal.
Det måste spela en viktig roll för utvecklandet av den teknik som krävs för att nå detta mål.
EnglishWhich other elements might jeopardise the attainment of the full potential of the Directive?
Vilka andra faktorer skulle kunna skapa problem när det gäller att utnyttja direktivets fulla potential?
EnglishDoes this problem jeopardise the attainment of the renewable energy objectives for 2020?
Bedömer kommissionen att problematiken utgör ett hot mot målsättningarna för förnybar energi fram till 2020?
EnglishI do not accept that the freedom of women and the attainment of social progress is achieved through abortion.
Jag accepterar inte att kvinnornas frihet och uppnåendet av sociala framsteg sker genom abort.
EnglishWith the regulation, there has also been a decision on the implementation of the rail corridor attainment deadlines.
I beslutet behandlas även tillämpningen av tidsfrister för inrättande av järnvägskorridorer.
EnglishWe know that child poverty is linked to poorer educational attainment, poorer job prospects and so on.
Vi vet att barnfattigdom är förenat med sämre skolresultat, sämre utsikter till anställning och så vidare.
Englishimpose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;
inte ålägger de berörda företagen begränsningar som inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål,