"to attain" - Svensk översättning

EN

"to attain" på svenska

EN to attain
volume_up
[attained|attained] {verb}

1. allmänt

It is not so important to have a perfect knowledge of certain technologies, because any flexible and mature employee can attain the skills and experience necessary for his or her job.
Det är inte så viktigt att ha perfekta kunskaper om vissa tekniker, eftersom alla flexibla och vuxna anställda kan förvärva de kunskaper och den erfarenhet de behöver för sitt arbete.
to attain (även: to reach, to strike, to touch)
For the Council, it is important that the Member States commit to what they themselves regularly agree on and do their homework, so that we too can attain the goal.
För rådet är det viktigt att medlemsstaterna håller vad de själva regelbundet kommer överens om och att de gör sin läxa, så att också vi kan fram till målet.
A woman must not attain political or administrative responsibilities automatically thanks to the implementation of the quota but by having her own merits and skills recognised.
Det är inte genom ett mekaniskt spel med någon slags kvot som en kvinna skall kunna fram till politiska eller administrativa tjänster, utan genom att hennes meriter och kompetens erkänns.

2. näringsliv

to attain

Användningsexempel för "to attain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe new Statutes for the Euratom Supply Agency seek to attain these objectives.
De nya stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå syftar till att uppnå dessa mål.
EnglishIt is an ambitious goal, and efforts to attain it must be started immediately.
Detta är ett ambitiöst mål och åtgärderna för att nå det måste inledas snarast.
EnglishIn the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
Inför dessa utmaningar kan vi endast lyckas och nå resultat om vi står enade.
EnglishThe European Parliament stands by its promise to attain 20 µg/m3 by ... 2015!
Europaparlamentet står fast vid sitt löfte att ha uppnått 20 µg/m3 år … 2015!
EnglishIt should merely be given a chance to attain this status through regular monitoring.
Men landet skall ges en chans att uppnå denna status genom regelbundna kontroller.
EnglishIt would certainly be desirable to attain these levels, but it is not realistic.
Det är förvisso önskvärt att nå dessa nivåer, men det är inte realistiskt.
EnglishThe European Parliament stands by its promise to attain 20µg/ m3 by...
Europaparlamentet står fast vid sitt löfte att ha uppnått 20µg / m3 år … 2015!
EnglishIt also helps to attain the stability targets set by the Kyoto Climate Conference.
Den bidrar också till att uppfylla stabilitetsmålsättningen från klimatkonferensen i Kyoto.
EnglishThe Member States now have a duty to attain a good environmental status for the seas by 2020.
Medlemsländerna har nu en skyldighet att uppnå god miljöstatus i haven till 2020.
EnglishIt would therefore be a good thing if we were able to attain a joint resolution.
Därför vore det bra om vi kunde åstadkomma en gemensam resolution.
EnglishOn the other hand, the proposals to attain this objective are too weak to achieve it.
Å andra sidan är förslagen att uppnå detta mål alltför svaga för att det ska kunna uppnås.
EnglishThis method involves working more efficiently to attain our aims.
Metoden innebär att vi måste arbeta effektivare för att uppnå våra målsättningar.
EnglishThis is good and is part of what Mr Fernández Martín talked about as being important to attain.
Det är bra, och det ingår i vad Fernández Martín talade om som viktigt att uppnå.
EnglishIt is thanks to their courage and determination that Ukraine has been able to attain democracy.
Det är tack vare deras mod och beslutsamhet som Ukraina har kunnat uppnå demokrati.
EnglishThis would help to attain the global objective of security for the maritime transport sector.
Detta skulle bidra till att uppnå det globala säkerhetsmålet för sjötransportsektorn.
EnglishThe Union needs powerful economic catalysts if it is to attain its economic objectives.
Unionen behöver kraftfulla ekonomiska katalysatorer om den skall uppnå sina ekonomiska mål.
EnglishWe have achieved a third of what we need to do to attain the 30% target.
Vi har klarat en tredjedel av det vi ska göra för att också nå de fastställde 30 procenten.
EnglishWe all know that aid alone will not be sufficient to attain the MDGs.
Vi vet alla att enbart bistånd inte är tillräckligt för att nå millennieutvecklingsmålen.
EnglishIt seems rather complicated to attain a proper European legislative framework.
Det verkar vara ganska invecklat att komma fram till en bra ram för den europeiska lagstiftningen.
EnglishIt should be borne in mind that we are striving to attain two of the Union’s fundamental ambitions.
Vi bör komma ihåg att vi försöker uppnå två av unionens grundläggande ambitioner.