EN attack
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

attack (även: barrage, bout, depredation, drive)
volume_up
attack {utr.}
It is an attack in the middle of an electoral process; it is a direct attack on democracy and freedom.
Det är en attack mitt under en valkampanj, det är en direkt attack mot demokrati och frihet.
He clearly stated that this is not just an attack on the people of Spain.
Han gav tydligt uttryck för att detta inte bara är en attack mot Spaniens folk.
But this report is an extremely dangerous all-out attack on the family.
Men familjen får i detta betänkande utstå en regelrätt attack som är lika farlig.
Most of us have realised that an attack on the United States is an attack on ourselves.
De flesta av oss har insett att ett angrepp på USA är ett angrepp på oss.
An attack on an MP anywhere amounts to an attack on democracy.
Ett angrepp mot en parlamentsledamot var det än må vara är ett angrepp på demokratin.
Recording people's fingerprints on computer is an attack on individual freedom.
Dataregistrering av fingeravtryck är ett angrepp på den individuella friheten.
attack (även: access, aggression, assault, bout)
volume_up
anfall {neut.}
China regularly stages military manoeuvres that simulate an attack on Taiwan.
Kina genomför ofta militära manövrer som simulerar anfall mot Taiwan.
They regard every change as a brutal, neoliberal attack.
Varje förändring betraktar de som ett skoningslöst nyliberalt anfall.
Even the Pentagon has reservations about a possible attack.
Även Pentagon har betänkligheter för ett eventuellt anfall.
attack (även: access, belch, burst, explosion)
volume_up
utbrott {neut.}
We must never again allow political interference to dictate how we attack an outbreak.
Vi får aldrig mer tillåta att politisk inblandning dikterar hur vi hanterar ett utbrott.
This includes the problem of the outbreak of Islamic fundamentalism which has occurred in recent days and which occurred in Egypt in the savage attacks around the New Year.
Detta gäller även problemet med de utbrott av islamisk fundamentalism som nyligen har inträffat och som inträffade i Egypten under de våldsamma attackerna kring nyår.

2. "verbal"

attack
volume_up
påhopp {neut.}
Mr President, I too was surprised by my colleague Mr Donnelly' s attack on my colleague Mr Van Velzen.
Jag var mycket förvånad över kollega Donnellys påhopp på kollega van Velzen.
I am sorry, Mr Rosado Fernandes, this is not a personal attack.
Ursäkta, ledamot Rosado Fernandes, inget av detta är ett personligt påhopp.
Det var jag, och jag hörde hans påhopp på mig.

Användningsexempel för "attack" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMadam President, the US experienced its first serious terrorist attack on 9/ 11.
Förenta staterna upplevde sin första allvarliga terroristattack den 11 september.
EnglishTax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
Skattebedrägerier bryter mot principen om rättvis och insynsvänlig beskattning.
EnglishMany, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.
Många har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.
EnglishMadam President, the US experienced its first serious terrorist attack on 9/11.
Förenta staterna upplevde sin första allvarliga terroristattack den 11 september.
EnglishAnd the way in which this attack on Benazir Bhutto was dealt with is truly alarming.
Och det sätt som attacken mot Benazir Bhutto hanterades är verkligen skrämmande.
EnglishIt has suffered a financial crisis, earthquakes, drought and a terrorist attack.
Landet har genomgått en ekonomisk kris, jordbävningar, torka och en terroristattack.
EnglishIf we attack their media with this, we will eliminate the phantoms at their source.
Om vi attackerar deras meteor med den eliminerar vi skuggvarelserna vid källan.
EnglishYet those enforcing the no-fly zones have themselves come under constant attack.
Ändå har de som upprätthåller flygförbudszonerna själva ständigt angripits.
EnglishThis is therefore a key line of attack to take in changing the World Bank’s policies.
Detta är därför ett centralt angreppssätt för att förändra Världsbankens politik.
EnglishThen on 28 June 1991 came the brutal attack by the Yugoslav People's Army.
Den 28 juni 1991 kom sedan den brutala attacken från den jugoslaviska folkarmén.
EnglishThe attack was so brutal that this young woman sustained permanent internal injures.
Övergreppet var så brutalt att denna unga kvinna tillfogades bestående inre skador.
EnglishIn addition, the Karen villages along the border are once again coming under attack.
Vid sidan av detta ser vi att byarna i Karen återigen blir anfallna i gränstrakten.
EnglishThat is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
Det är där man måste slå till mot den wahabitiska fundamentalismens ideologiska rötter.
EnglishIn November last year the worst repression of all followed an attack on him.
Vår delegation till Centralasien omfattar alla länder i Centralasien och Mongoliet.
EnglishUnfortunately, many aspects of the roadmap have, and continue, to come under attack.
Tyvärr har stora delar av färdplanen tidigare angripits och de angrips fortfarande.
English(SV) Mr President, the map of Europe has changed through armed attack and war.
Herr talman! Europas karta har förändrats genom väpnade attacker och krig.
EnglishIt was the most devastating attack in Lebanon since the 1975-1990 civil war.
Det var den mest förödande attacken i Libanon sedan inbördeskriget 19751990.
EnglishShe is not present here, which means that she cannot defend herself against that attack.
Hon är inte här nu, vilket innebär att hon inte kan försvara sig mot angreppet.
EnglishThe Commission strongly condemns the violent armed attack in Istanbul this morning.
Kommissionen fördömer starkt den våldsamma beväpnade attacken i Istanbul i förmiddags.
EnglishWe threaten them with a repeat of the speculative attack on their currency.
Vi hotar dem med en upprepning av den spekulativa attacken mot deras valuta.