"to attach" - Svensk översättning

EN

"to attach" på svenska

EN

to attach [attached|attached] {verb}

volume_up
Select the files you want to attach to the mailing.
Här markerar du de filer du vill bifoga.
Attach my personal card to messages (as a vCard)
Bifoga mitt kort i meddelanden (som ett vCard)
Ange adressen du vill bifoga
I would therefore ask the Commission to attach the highest importance to this aspect.
Jag vill därför be kommissionen att fästa största vikt vid denna fråga.
The European Union should attach the highest importance to human rights in contacts with China.
EU bör fästa största vikt vid de mänskliga rättigheterna i kontakterna med Kina.
I trust the Commission will also attach importance to this.
Jag litar på att även kommissionen kommer att fästa vikt vid detta.
to attach
Attach a page, file, or personal card to the current message
Bifogar en sida, fil eller adressbokskort till det aktuella meddelandet
The Member States - and they attach all sorts of special requests.
Det är medlemsstaterna - och de bifogar alla möjliga speciella krav.
Attach my personal address book card to the current message
Bifogar mitt egna adressbokskort till meddelandet
The committee was alarmed that the Convention seemed to attach fisheries policy to agriculture as a mere appendage.
Utskottet oroades av att konventet verkade knyta fiskepolitiken som ett bihang till jordbruket.
They cannot wish to see a vibrant pan-European telecoms market established and yet not have any meaningful criteria attached to the way in which NRAs operate.
De kan inte säga att de vill se en sjudande alleuropeisk telekommunikationsmarknad upprättas utan att knyta några meningsfulla kriterier till de nationella tillsynsmyndigheterna funktion.
My question is, are we allowed to attach our unused speeches to the minutes of the session, since the answer from the Commissioner is there anyway?
Min fråga är: har vi rätt att foga våra oanvända anföranden till protokollet för sessionen, eftersom kommissionsledamotens svar ändå finns där?
Attached to the thesis must be a short abstract in English and Swedish, also known as a nail page.
Till doktorsavhandlingen fogas ett kortfattat engelskspråkigt och svenskt referat (= abstract), även kallat spikblad.
Democracy is not just a slogan, a trite word to attach to any idea of which we happen to approve.
Demokrati är inte bara en slogan, ett slitet ord som vi kan sätta fast på varje idé vi råkar gilla.
We must also remain strictly attached to the principle of unanimity in terms of foreign and defence policy.
Vi bör slutligen strikt binda oss till enhällighetsprincipen i fråga om utrikes- och försvarspolitik.
Madam President, having had the traumatic experience of Russian Communism in the past, the Czech Republic has now gone to the extreme of attaching itself firmly and with obedience to the USA.
Efter den traumatiska erfarenheten av den ryska kommunismen i det förflutna har Tjeckien nu gått till den motsatta ytterligheten genom att starkt och lydigt binda sig till USA.

Användningsexempel för "to attach" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Iranian authorities are well aware of the importance we attach to these issues.
De iranska myndigheterna är väl medvetna om den vikt vi lägger vid dessa frågor.
EnglishYou will be aware that I attach great importance to the development of tourism.
Ni känner till den speciella betydelse som jag lägger vid utvecklingen av turismen.
EnglishIt is up to us finally to attach adequate political priority to this issue.
Det hänger på oss att problematiken äntligen får vederbörlig politisk prioritet.
EnglishIn this context, there are four things to which I attach particular importance.
I detta sammanhang finns det fyra punkter som jag tillmäter särskilt stor betydelse.
EnglishIf not, we will need to consider the implications we want to attach to this.
Som framgår av slutsatserna diskuterade Europeiska rådet inte unionens utvidgning.
EnglishIt is clear from your manifesto that you attach great importance to this issue.
Det framgår tydligt i ert manifest att ni fäster stor vikt vid denna fråga.
EnglishWe are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
Vi känner alla till principen med brevlådan som man kan förse med ett klistermärke.
EnglishI attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
Jag fäster stor vikt vid förenklingen och systematiseringen av gemenskapsrätten.
EnglishDrag from here to another object to attach the connector to precisely this point.
Drar du härifrån till ett annat objekt fästs förbindelsen vid denna punkt.
EnglishWe have achieved this ourselves in our committee and I attach great importance to this.
Vi har klarat av detta själva inom utskottet, och det anser jag betyder mycket.
EnglishIf not, we will need to consider the implications we want to attach to this.
Om så inte blir fallet, blir vi tvungna att överväga hur vi skall tolka det.
EnglishThe Iranian authorities are well aware of the importance we attach to these issues.
De iranska myndigheterna är väl medvetna om den betydelse vi fäster vid dessa frågor.
EnglishThe Commission continues to attach great importance to the issue of conflict prevention.
Kommissionen fäster fortsatt stor vikt vid frågan om förebyggande av konflikter.
EnglishIn the European Union, consumers attach ever greater importance to the use of them.
Denna hantering tillmäts allt större betydelse av konsumenterna i Europeiska unionen.
EnglishIt is a question to which both the Commission and Parliament attach great importance.
Det är en fråga som kommissionen liksom parlamentet tillmäter stor betydelse.
EnglishWhat importance do Beijing and Moscow still attach to the Non-Proliferation Treaty?
Hur stor vikt fäster Peking och Moskva vid icke-spridningsfördraget vid det här laget?
EnglishHere I attach the utmost importance to there being no cross-subsidisation.
Här lägger jag största vikt vid att det inte sker någon tvärsubventionering.
EnglishWe should, therefore, attach particular importance to trade relations with India.
Vi borde därför särskilt uppmärksamma handelsförbindelserna med Indien.
EnglishYet the European Parliament and the Commission genuinely attach vast significance to it.
Europaparlamentet och kommissionen fäster likväl verkligen stor vikt vid det.
English“You attach such great importance to empirical studies here in Sweden,” she says.
Ni fäster så stor vikt vid empiriska studier här i Sverige, säger hon.