"assuring" - Svensk översättning

EN

"assuring" på svenska

volume_up
assuring {substantiv}

EN assuring
volume_up
{substantiv}

assuring
assuring

Användningsexempel för "assuring" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would like to start by assuring you that we support Mrs Glase's work.
För det första vill vi säga att vi instämmer i det arbete som utförts av Glase.
EnglishEU expectations should focus on assuring the true freedom of the press in Kishinev.
EU:s målsättningar bör vara inriktade på att se till att sann pressfrihet råder i Kishinev.
EnglishI would like to start by assuring you that we support Mrs Glase' s work.
. (IT) För det första vill vi säga att vi instämmer i det arbete som utförts av Glase.
EnglishThe monetary and budget policies have proven inadequate in assuring productivity and competitiveness.
Valuta- och budgetpolitiken har visat sig vara otillräcklig för att garantera produktivitet och konkurrenskraft.
EnglishResponsibility for assuring the reliability of energy supplies is primarily a matter for national energy policies.
Ansvaret för energiförsörjningens upprätthållande tillfaller i första hand den nationella energipolitiken.
EnglishThis allows us to send out a signal to the people of Lebanon assuring them that the European Union considers itself to be their partner.
Därigenom kan vi sända ett budskap till Libanons folk om att EU ser sig som deras partner.
EnglishIt will also encourage victims to come forward to the police by assuring them of compassionate and fair treatment.
Genom att man garanterar offren en barmhärtig och rättvis behandling kommer man också att uppmuntra dem att gå till polisen.
EnglishThe Commission shall, after assuring itself that the tonnage fixed has been reached, formally record the measures taken.
Efter att ha förvissat sig om att det fastställda antalet ton har uppnåtts, skall kommissionen protokollföra åtgärderna.
EnglishI would like to thank Mr Barnier for assuring us that he will take this into consideration and will follow this route.
Jag vill tacka herr Barnier för att han försäkrat oss om att han kommer att ta hänsyn till detta och gå vidare på denna linje.
EnglishWe must respect our WTO and Lomé obligations, while also assuring consumers of good, inexpensive bananas.
Vi skall både följa WTO-bestämmelserna och Lomékonventionen, samtidigt som vi skall se till att konsumenterna får goda och billiga bananer.
EnglishHowever, we propose that an operator may rely on GM labels when assuring that no GMOs enter his/her production.
Vi föreslår dock att en aktör ska kunna använda sig av GM-etiketter som en försäkran av att hans/hennes produkter inte innehåller GMO.
EnglishHowever, we propose that an operator may rely on GM labels when assuring that no GMOs enter his/ her production.
Vi föreslår dock att en aktör ska kunna använda sig av GM-etiketter som en försäkran av att hans / hennes produkter inte innehåller GMO.
EnglishYou received a very emollient reply from Air France assuring you that no such untoward thing would occur ever again.
Ni mottog ett mycket lugnande svar från Air France med en försäkran om att någon sådan störande situation inte någonsin skulle inträffa igen.
EnglishWe must go on assuring growth, quality of life, employment and the welfare of the citizens of the European Union.
Vad som måste hända är främst att de går till andra transportmedel, inte till vägtransporten.
EnglishMr Barnier was very emphatic in his speech, assuring us that the European Union was, in effect, going to do something to help the victims.
Vi fick kraftfulla budskap av Barnier vid hans uttalande och han försäkrade oss att Europeiska unionen förvisso skulle göra något för offren.
EnglishMobility and life-long learning must go hand in hand with assuring a high standard of education for our young students and working people.
Rörlighet och ett livslångt lärande måste gå hand i hand med en kvalitetsgaranti för utbildningsnivån för våra studerande och arbetande ungdomar.
EnglishEleven months after the expiry of the previous agreement, nobody is assuring us that we will reach an agreement before 31 December.
Elva månader efter att det förra avtalet upphörde är det inte någon som försäkrar oss om att vi kommer att kunna nå ett nytt avtal före den 31 december.
EnglishWe can see that the correlation tables are the best tool for doing this, monitoring it and assuring appropriate transposition of EU law.
Vi kan se att jämförelsetabeller är det bästa verktyget för att göra detta, för att övervaka det och garantera ett lämpligt införlivande av EU-rätt.
EnglishThat is the response that I am able to give you, while assuring you that I have asked my services to treat this matter fairly and with the utmost rigour.
Det är det svar som jag kan ge er, samtidigt som jag har bett mina tjänstemän att behandla denna fråga rättvist och ytterst rigoröst.
EnglishIn the conference conclusions, the importance of the promotion of a system of lifelong training and capacity-building for assuring the quality of services is mentioned.
I slutsatserna från konferensen nämns också vikten av att kvalitetssäkra dessa tjänster genom att främja ett system med livslångt lärande och kapacitetsuppbyggnad.