"assumption" - Svensk översättning

EN

"assumption" på svenska

volume_up
assumption {substantiv}

EN assumption
volume_up
{substantiv}

assumption (även: adoption, guess, hypothesis, presumption)
The fact that this idea is based on an incorrect assumption is self-evident.
Att denna tanke kommer av ett felaktigt antagande behöver inte förklaras närmare.
There was an assumption that the outcome was a fait accompli.
Det fanns ett antagande att resultatet var ett fait accompli.
However, there is no scientific basis for this assumption.
Det saknas dock vetenskaplig grund för detta antagande.
assumption (även: takeover)
In other words, it represents the assumption and defence by a country of control over its economy.
Förkastandet betecknar med andra ord ett lands övertagande av och försvar av kontrollen över dess ekonomi.

Synonymer (engelska) till "assumption":

assumption

Användningsexempel för "assumption" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOur basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
Vi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.
EnglishThe basic assumption here is that this is mainly a task for the Member States.
Här är väl utgångspunkten att detta primärt är en uppgift för medlemsstaterna.
EnglishNor can we reasonably start out from the assumption that impact assessment is easy.
Inte heller kan vi rimligen utgå ifrån antagandet att konsekvensbedömning är lätt.
EnglishThe basic assumption we have to make is that decision making is transparent.
Det grundantagande vi måste göra är att det finns insyn i beslutsfattandet.
EnglishUnited in the assumption of racial superiority, in condemnation, ostracism and hatred.
Enat i den gemensamma tron på en ras överlägsenhet, i fördömande, utstötande och hat.
EnglishThe EU exploits its assumption of power in order to secure short-term economic interests.
EU utnyttjar sitt maktövertag för att säkra kortsiktiga ekonomiska intressen.
EnglishThe rapporteur is right in starting from the assumption that the polluter must pay.
Föredraganden väljer med rätta utgångspunkten att förorenaren betalar.
EnglishMr Brok's assumption is based on close ties between NATO and the European Union.
Brok utgår från en sammanflätning av Nato och Europeiska unionen.
EnglishFrom the outset the Convention worked on the assumption that the Charter would be binding.
Arbetshypotesen för konventet var redan från början att stadgan skulle vara tvingande.
English(NL) Mr Brok' s assumption is based on close ties between NATO and the European Union.
(NL) Brok utgår från en sammanflätning av Nato och Europeiska unionen.
EnglishAnd the assumption is is that they're related like cousins or whatever.
Och antagandet är att de är besläktade som kusiner eller något sådant.
EnglishWe welcome the assumption of access and hope it proves just that.
Vi välkomnar antagandet om tillgång och hoppas att det blir så i praktiken.
EnglishThe first relates to our assumption of responsibility in the event of these catastrophes.
Den första har med vår del av ansvaret i dessa katastrofer att göra.
EnglishFrom that assumption you deduce that immigration is a right, and an actionable one at that.
De härleder ur detta en rätt till invandring, där det dessutom går att inkomma med besvär.
EnglishThe assumption was made that the removal of the Taliban regime would ease the women's plight.
Man antog att avlägsnandet av talibanregimen skulle underlätta kvinnornas svåra situation.
EnglishThe European Union's assumption of responsibility in Kosovo is exemplary.
EU har tagit på sig ansvaret i Kosovo på ett föredömligt sätt.
EnglishI will mention several figures which will fully demonstrate the absurdity of this assumption.
Jag ska nämna flera siffror som visar hur absurt det antagandet är.
EnglishThe assumption of power and the decision of the Supreme Court have aroused universal controversy.
Maktskiftet och högsta domstolens beslut har lett till allmän polemik.
EnglishI did not start work with the a priori assumption that we must support or reject this Protocol.
När jag inledde arbetet utgick jag varken från att vi måste stödja eller avvisa protokollet.
EnglishFinally, there is an assumption that the EU has a political task to perform in this area.
Slutligen förutsätts att detta är en politisk uppgift för EU.