EN assuming that
volume_up
[exempel]

1. "assuming a condition"

assuming that
As I was saying, what could European producers do, assuming demand on the global market picks up again?
Som jag precis sade, vad kan EU:s producenter göra om vi antar att efterfrågan på världsmarknaden ökar igen?
It is an increasingly difficult picture, even assuming the economy does quite well -- probably better than it will do.
Det blir en alltmer besvärlig situation, även om vi antar att det går bra för ekonomin -- bättre än vad det förmodligen kommer att göra.
Assuming that the Gdańsk side of the problem is approached in the way I mentioned, then I will now come to the two other shipyards.
Om vi antar att Gdańskaspekten av problemet kan hanteras på det sätt som jag har nämnt kommer jag nu till de andra två varven.

Användningsexempel för "assuming that" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEurope is assuming its responsibilities, but it cannot do this for the planet by itself.
Europa tar sitt ansvar, men vi kan inte på egen hand rädda planeten.
EnglishMr Schüssel - you are assuming a very serious, personal, national and European responsibility.
Herr Schüssel, ni tar på er ett mycket tungt, personligt, nationellt och europeiskt ansvar.
EnglishAssuming responsibility is required at a macro-regional level as well.
Ansvarstagande är också nödvändigt på makroregional nivå.
EnglishMadam President, Mr President, France is assuming the presidency of the European Union for the next six months.
Fru talman, herr president! Frankrike är under sex månader ordförande för Europeiska unionen.
EnglishThe Commission is rash in assuming an average EU growth rate of 2.5 % for the present Member States.
Kommissionen utgår dumdristigt nog från en genomsnittstillväxt i EU på 2, 5 % med nuvarande medlemsstater.
EnglishWe shall also be assuming our responsibilities, and we are holding a PPE congress in Toulouse at the start of November.
Vi skall också ta vårt ansvar, vi håller en kongress med PPE-partiet i Toulouse i början av november.
EnglishMadam President, on behalf of the Group of Independents for a Europe of Nations, I would like to congratulate Austria on assuming the presidency.
Fru ordförande! På Nationernas Europas vägnar vill jag gärna lyckönska Österrike till övertagandet av ordförandeskapet.
EnglishWe are assuming our responsibilities.
EnglishEnvironmental issues and in particular energy efficiency are assuming new importance and becoming fundamental to tackling climate change.
Miljöfrågor, och i synnerhet energieffektivitet, får allt större betydelse och har blivit grundläggande för kampen mot klimatförändringar.
EnglishMr President, Mr President of the Commission, Members of the European Parliament, Austria is assuming the Presidency at an exciting and momentous time for Europe.
Herr ordförande, herr kommissionsordförande, högt ärade ledamöter av Europaparlamentet! Österrike övertar ordförandeskapet för rådet i en för Europa spännande, rentav avgörande tid.