EN assumed
volume_up
{perfektparticip}

assumed
volume_up
antog {perf. part.}
Naturally I assumed that there would be rules and regulations governing this.
Naturligtvis antog jag att det skulle finnas regler och föreskrifter som styrde detta.
(Laughter) She assumed that I did not know how to use a stove.
(Skratt) Hon antog att jag inte visste hur man använder en spis.
I, in my innocence, assumed from reading this that we were allowed to put questions to the Council.
Jag, i min naivitet, antog efter att ha läst detta att vi skulle få tillåtelse att ställa frågor till rådet.

Synonymer (engelska) till "assumed":

assumed

Användningsexempel för "assumed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut I shall certainly do that under my own name and not under any assumed name.
Men jag skulle naturligtvis inte resa under antaget namn, utan under mitt eget.
EnglishSecond, it is assumed that the EU Member States can be persuaded to cooperate.
För det andra utgår man ifrån att EU:s medlemsstater kan övertalas att samarbeta.
EnglishHad the Commission listened, the matter would not have assumed such proportions.
Om kommissionen hade lyssnat så skulle ärendet inte ha antagit sådana proportioner.
EnglishOn 1 January, Spain assumed the Presidency of the Council of the European Union.
Den 1 januari tog Spanien över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.
EnglishSuddenly every peaceful compromise is worth more than was originally assumed.
Varje fredskompromiss har plötsligt fått större betydelse än man trodde från början.
EnglishIf you have a real or assumed external enemy, things are relatively simple.
Om man har en verklig eller en antagen yttre fiende är det relativt enkelt.
EnglishIt is always assumed that the solution for any political issue is legislation.
Man antar alltid att lösningen på alla politiska frågor är lagstiftning.
EnglishGreece assumed a hands-off approach and gave latitude to the Convention itself.
Grekland har hållit en låg profil och gett utrymme åt konventet självt.
EnglishUp to now, I have assumed that category 3 exists to fund internal policies.
Jag har alltid trott att kategori 3 var till för att finansiera den interna politiken.
EnglishWithout them, one might have assumed that this is a Northern European debate.
Utan dem hade fördomen att detta endast är en nordeuropeisk debatt kunnat bli bekräftad.
EnglishI do not think that anyone can doubt that Greece has fully assumed its responsibilities.
Jag tror inte att någon kan ifrågasätta att Grekland fullt ut har tagit sitt ansvar.
EnglishRamzan Kadyrov, who has assumed power in Chechnya, does not contribute to stability.
Ramzan Kadyrov har makten i Tjetjenien, men bidrar inte till stabilitet.
EnglishHowever, it has to be clearly assumed that that is something for the future.
En tydlig förutsättning måste dock vara att det är något för framtiden.
EnglishIf these had been followed up, another regime could have assumed power without bloodshed.
Hade man följt den, hade man kunnat uppnå en annan regim utan blodsutgjutelse i f.d.
EnglishIt really cannot be assumed that it will have any detectable effect on the environment.
Man kan verkligen inte utgå ifrån att det kommer att få någon märkbar effekt på miljön.
English. - (PL) In this time of financial crisis, this report has assumed new importance.
), skriftlig. - (PL) I dessa finanskrisens tider har betänkandet fått ny vikt.
EnglishAll Member States are assumed to provide a dedicated website for this purpose.
Alla medlemsstater ska inrätta en webbplats enkom för detta ändamål.
EnglishAll 122 assumed that they were awaiting a decision about their application for asylum.
Alla 122 utgick från att de väntade på ett beslut om deras asylansökan.
EnglishFor starters, it is assumed that the EU will need 60 million new immigrants by 2050.
Till att börja med utgår man ifrån att EU kommer att behöva 60 miljoner nya invandrare 2050.
EnglishIt would have been possible, as we had done the job and assumed the costs.
Det hade varit möjligt, för vi har gjort jobbet och tagit kostnaden.