EN

associated {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
associated
volume_up
förenad {adj.} (i företagsnamn)
Clearly, phasing out has costs associated with it, and resources need to be set aside to offset these.
Det är självklart att en avveckling är förenad med kostnader och att det krävs avsättning av medel för att bestrida dessa.
I also think it is important that in all parts of the Union we are able to retain the knowledge that is associated with research patents.
Jag tror vidare att det är viktigt att vi i alla delar av unionen kan behålla den kunskap som är förenad med undersökningspatent.
First of all, the way that the burden associated with counteracting climate change has been allocated within the European Union framework is highly unfair.
Först av allt är den börda som är förenad med att motverka klimatförändringarna mycket orättvist fördelad inom EU.
2. "connected with something"
associated
We went to Damascus, which has a long history associated with Abraham.
Vi tog oss till Damaskus, som har en lång historia associerad med Abraham.
Although the country is not a member of the European Union, it is associated to it within the European Economic Area (EEA).
Landet är inte medlem i Europeiska unionen, men är associerad med den genom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
This is not the case with the associated Mediterranean countries in question.
Det är inte fallet för de associerade Medelhavsländerna i fråga.
associated

Användningsexempel för "associated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Vi måste fortfarande klargöra vissa frågor: de frågor som hör ihop med artikel 24.
EnglishPreviously, atmospheric pollution used to be associated with roads and traffic.
Förr i tiden talades det om miljöförstöring på gatorna, det förväxlades med gatan.
EnglishEvery minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
Varje minut dör en kvinna till följd av komplikationer i samband med graviditeten.
EnglishValues and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och de tillhörande datumvärdena.
EnglishSome of the icons represent floating toolbars containing several associated icons.
Vissa av ikonerna är utrullningslister som i sin tur innehåller andra ikoner.
EnglishIt is associated with the processes for personnel and financial management.
Den har också att göra med personalhanteringen och den ekonomiska förvaltningen.
EnglishIt is associated with the International Monetary Fund and World Bank programmes.
Det är knutet till Internationella valutafondens och Världsbankens program.
EnglishWith this command the selected object is reformatted with the associated format.
Med det här kommandot formaterar du om det markerade objektet med motsvarande format.
EnglishBecause AIDS is associated with sex, many people prefer not to talk about it.
Eftersom aids är förknippat med sex föredrar människor att inte prata om det.
EnglishAnd I am pleased that Norway and Iceland can also be associated in the agreement.
Det är tillfredsställande att Norge och Island också kan associeras till detta avtal.
EnglishWith others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.
Jag har tillsammans med ytterligare kolleger stött denna skrift med min underskrift.
EnglishI am thinking of the challenges associated with climate change and energy.
Jag tänker på utmaningarna i samband med klimatförändringen och på energiområdet.
EnglishI do not wish to be associated with the sabotage that was perpetrated today.
Jag stöder gärna förslaget: Jag vill inte bli förknippad med dagens sabotage.
EnglishWe'll then update your Google ads to be associated with your preferred AdSense account.
Därefter uppdaterar vi dina Google-annonser som ska kopplas till AdSense-kontot.
EnglishWe demand it from associated states, but we do not demand it of ourselves.
Vi kräver det av de associerade staterna, men vi kräver det inte av oss själva.
EnglishFor most Europeans they are closely associated with the notion of a united Europe.
För de flesta européer är de nära förknippade med idén om ett enat Europa.
EnglishI believe that it needed to be associated with Moldova, if only symbolically.
Jag anser att det måste associeras till Moldavien, om så endast symboliskt.
EnglishWe can do this very easily for the costs associated with the intervention buy-up.
Det kan vi mycket enkelt göra för de omkostnader som hör samman med interventionsinköp.
EnglishValues and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och tillhörande datumvärden.
EnglishThe funds have different sums, different characteristics and different associated risks.
Fonderna har olika belopp, olika kännetecken och är förknippade med olika risker.