"to assist in" - Svensk översättning

EN

"to assist in" på svenska

EN

to assist in {verb}

volume_up
to assist in
Both banks should ensure that there is maximum synergy so as to prepare for and assist economic recovery.
Båda bankerna bör se till att synergin är så stor som möjligt för att på så sätt kunna förbereda för och bistå vid den ekonomiska återhämtningen.

Användningsexempel för "to assist in" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThose are practical measures which can assist employment growth and retention.
Det är praktiska åtgärder som kan bidra till ökad och bibehållen sysselsättning.
EnglishThe international community must assist the East Timorese people in these steps.
Det internationella samfundet måste bistå folket i Östtimor i dessa åtgärder.
English(The President urged the speaker to speak more slowly to assist the interpreters)
(Talmannen uppmanade talaren att tala långsammare för att underlätta för tolkarna.)
EnglishIt only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Slakteripersonalen får endast tillstånd att biträda den officiella veterinären.
EnglishOther Member States only have the right to assist in the coordination of this model.
Övriga medlemsstater har endast rätt att medverka i samordningen av denna modell.
EnglishWe will do all we can to help to assist China during this delicate transition.
Vi skall göra allt vi kan för att hjälpa Kina under denna känsliga övergångsperiod.
EnglishIf our wishes are to become a reality, we need to assist and cooperate with Croatia.
Om vår önskan ska gå i uppfyllelse måste vi stödja och samarbeta med Kroatien.
EnglishIt was not in place to assist those who were in charge of the issues in 1999.
Den hade inte införts och kunde inte bistå dem som ansvarade för dessa frågor 1999.
EnglishFrom an Irish perspective, we should assist in humanitarian missions to the region.
Från ett irländskt perspektiv bör vi bidra med humanitära insatser i området.
EnglishDo we want the negotiations to assist cooperation between the EU and Russia?
Vill vi att förhandlingarna ska bidra till samarbetet mellan EU och Ryssland?
EnglishAt the same time we should try to find ways to assist in the political process.
Samtidigt bör vi försöka finna sätt att bistå med den politiska processen.
EnglishThey have great potential for the future and could assist energy conservation.
Dessa rymmer goda framtidsmöjligheter och kan bidra till energibesparingar.
EnglishThe opening-up of larger markets will assist in the process of economic growth.
Öppnandet av större marknader kommer att bidra till den ekonomiska tillväxtsprocessen.
EnglishAt the same time, the EIT mark should also assist potential business customers.
Samtidigt bör ETI-märkningen också kunna bli till hjälp för potentiella företagskunder.
English   Mr President, it is good that we are doing something to assist the poultry industry.
   – Herr talman! Det är bra att vi gör något för att hjälpa fjäderfäindustrin.
EnglishHowever, it should also look at how the EU can assist enterprise in the longer term.
Man bör dock också vid detta möte titta på hur EU kan hjälpa företagen på lång sikt.
EnglishOptions for the EU to assist in such development should not be excluded, as they say.
Möjligheterna för EU att bistå i den utvecklingen får inte uteslutas, som de säger.
EnglishThis can potentially lead to employment and assist economic growth throughout the Union.
Detta kan skapa sysselsättning och bidra till ekonomisk tillväxt i hela unionen.
EnglishNational centres would also greatly assist in the monitoring of results.
Nationella centra skulle också vara till stor hjälp för att övervaka resultaten.
EnglishIt only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Det finns inget allmänt tillstånd att låta slakteripersonal delta i köttbesiktningar.

Liknande översättningar för "to assist in" på svenska

assist substantiv
in preposition
in adjektiv
to get in verb
to take in verb