EN

assimilation {substantiv}

volume_up
assimilation
I fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
Man kan frukta att denna assimilering är svår att genomföra.
This is not so much integration as assimilation.
Det handlar inte så mycket om integration som om assimilering.
What we should be clear about is that it does not mean assimilation.
Vad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
assimilation
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
These policies must lead to the free and unforced assimilation of individuals belonging to the gypsy community.
Denna politik bör leda till en fri, inte forcerad, assimilation, av medlemmarna i denna befolkning.
That assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/ 48, to which I have referred at various times this afternoon.
Denna likhet, denna likställighet är syftet med direktiv 89 / 48, som jag har hänvisat till vid flera tillfällen i eftermiddag.
That assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/48, to which I have referred at various times this afternoon.
Denna likhet, denna likställighet är syftet med direktiv 89/48, som jag har hänvisat till vid flera tillfällen i eftermiddag.
SV

assimilation {utrum}

volume_up
assimilation (även: assimilering, likhet)
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Denna politik bör leda till en fri, inte forcerad, assimilation, av medlemmarna i denna befolkning.
These policies must lead to the free and unforced assimilation of individuals belonging to the gypsy community.

Användningsexempel för "assimilation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe also discussed the topic of the EU’s assimilation capacity and explored its implications.
Vi diskuterade också EU:s assimileringsförmåga och utforskade dess konsekvenser.
EnglishNational minorities should be integrated without the need for forced assimilation.
Nationella minoriteter bör integreras, inte assimileras mot sin vilja.
EnglishWe also discussed the topic of the EU’ s assimilation capacity and explored its implications.
Vi diskuterade också EU: s assimileringsförmåga och utforskade dess konsekvenser.
EnglishOf course, in order for there to be assimilation, there must be common ground.
För att kunna förenas till en helhet krävs naturligtvis att det också finns någon gemensam grund.
EnglishPeat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
EnglishWhat we should be clear about is that it does not mean assimilation.
Vad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
EnglishWe need to enhance our understanding of what integration means as opposed to assimilation.
Vi måste förbättra vår förståelse av vad integration betyder till skillnad från assimilering.
EnglishCoordination and cooperative arrangements are good, but there should be no anti-competitive assimilation.
Samordning och koppling är bra, konkurrensvidrig likriktning får det dock inte bli.
EnglishIt will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
EnglishI fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
Man kan frukta att denna assimilering är svår att genomföra.
EnglishThe aim of this assimilation is to implement the climate market and its stock rights relating to pollution.
Syftet med denna sammanslagning är att genomföra en klimatmarknad med utsläppsrättigheter.
EnglishThe fourth and particularly important point is that we need integration without assimilation.
Den fjärde och särskilt vikiga punkt jag vill framhålla är att vi behöver integration som inte innebär assimilering.
EnglishThese policies must lead to the free and unforced assimilation of individuals belonging to the gypsy community.
Denna politik bör leda till en fri, inte forcerad, assimilation, av medlemmarna i denna befolkning.
EnglishThis is not so much integration as assimilation.
Det handlar inte så mycket om integration som om assimilering.
EnglishThe formation of peat by assimilation and the production of organic debris are the same as with other plant biomasses.
Torvmassan bildas genom assimilation och förnybar produktion, analogt med andra växtbiomassor.
EnglishThe Copenhagen criteria make reference to the concept of ‘assimilation capacity’, while not, however, defining it.
I Köpenhamnskriterierna hänvisas till begreppet ”assimilationskapacitet”, utan att detta definieras.
EnglishThe Copenhagen criteria make reference to the concept of ‘ assimilation capacity’, while not, however, defining it.
I Köpenhamnskriterierna hänvisas till begreppet ” assimilationskapacitet ”, utan att detta definieras.
EnglishThe honourable Member raises the problem of assimilation of Community law on social security in Sweden.
Frågeställaren tar upp problemet med införandet i Sverige av gemenskapens lagstiftning vad gäller socialförsäkringar.
EnglishMany Tibetans believe that China is bent on complete forceful assimilation and absorption of Tibet into China.
Många tibetaner anser att Kina har bestämt sig för att med tvång fullständigt assimilera och införliva Tibet med Kina.
EnglishWe absolutely must understand that integration must not remain purely superficial and that integration is not assimilation.
Mängden åtgärder är enorm, men det är bara genom att trycka på alla knappar som vi kommer att klara detta.

Synonymer (engelska) till "assimilation":

assimilation
assimilative