"assigned by" - Svensk översättning

EN

"assigned by" på svenska

EN

assigned by [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "assigned by" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Paragraph Style directly above the insertion line is assigned the new format.
Styckeformatmallen som står direkt ovanför infogningslinjen får det nya formatet.
EnglishIn my opinion, it should be assigned to a European police body such as Europol.
Jag tycker att det hellre skulle tilldelas en europeisk polismyndighet som Europol.
EnglishA judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
En domare och en generaladvokat tilldelas varje mål som läggs fram vid domstolen.
EnglishThe gradient assigned to an object rotates correspondingly if the object is rotated.
Färggradienter som tilldelats ett objekt roterar med när du roterar objektet.
EnglishIf the duties assigned to the European Union make this necessary, it will happen.
Om de uppgifter som tilldelats EU gör detta nödvändigt kommer så att ske.
EnglishThis list box contains all the categories to which the different functions are assigned.
I det här kombinationsfältet ser du alla områden som funktionerna är indelade i.
EnglishIn future, the number of tasks assigned to the Commission should be reduced.
I framtiden bör kommissionen inte få allt fler arbetsuppgifter, utan i stället färre.
EnglishIn the Ruby dialog enter additional text that is assigned to the selected text.
I dialogrutan Ruby matar du in kompletterande text som är tilldelad den markerade texten.
EnglishIn this field, you will find a list of the available indexes not yet assigned to a table.
I detta fält visas de fria index som för närvarande inte tilldelats någon tabell.
EnglishA column will be assigned to each entry in the table to be inserted in the document.
Varje post tilldelas en kolumn i den tabell som ska infogas i dokumentet.
EnglishThis is also the principal mission assigned to the European system of central banks.
Detta är även den huvudsakliga uppgift som centralbankernas europeiska system erhållit.
EnglishWhen the authorities are assigned new tasks, their resources must be increased immediately.
När myndigheten tilldelas nya uppgifter måste den omgående få utökade resurser.
EnglishIt is most important to decide how the 20% are to be assigned among the Member States.
Det viktigaste är att bestämma hur de 20 procenten ska fördelas mellan medlemsstaterna.
EnglishThe events relevant to the currently assigned macros are listed here.
Här listas händelserna tillsammans med de aktuella tilldelade makrokommandona.
EnglishWhen a client site image map has been assigned to the object, this option will be marked.
Det här alternativet är markerat, om objektet tilldelats en image map på klientsidan.
EnglishEach character has been assigned a unique number, also referred to as ASCII Code.
Till varje tecken hör ett entydigt nummer som man kallar ASCII-kod.
EnglishShould some of these people really be assigned to living in poverty?
Ska verkligen en del av dessa människor överlämnas till att leva i fattigdom?
EnglishHow many security staff are assigned to each Member of the Commission?
Hur många av dessa säkerhetsvakter har tilldelats varje kommissionsledamot?
EnglishInsert a text field that automatically executes an assigned macro following a double-click.
Infogar ett textfält som automatiskt utför ett tilldelat makro när du dubbelklickar.
EnglishIt takes the view that indicators which measure such factors should be assigned a greater role.
Enligt betänkandet bör indikatorer som mäter sådana faktorer ges en större roll.

Liknande översättningar för "assigned by" på svenska

assigned verb
Swedish
by preposition
by adverb
Swedish