EN

assets {pluralis}

volume_up
1. allmänt
2. näringsliv
Should we be able to recapitalise those properties and those businesses, we would put nine trillion dollars' worth of capital assets into the hands of the leaders of the developing countries.
Om vi kunde rekapitalisera dessa egendomar och rörelser skulle vi lägga nio biljoner US-dollar i värde i kapitaltillgångar i händerna på utvecklingsländernas ledare.
3. juridik
These were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
Dessa övervakades inte och innehöll ofta tillgångar av tvivelaktigt värde.
Effective enforcement of judgments in the EU: the transparency of debtors' assets (
Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar (
This concerns mutual recognition of decisions, and the freezing of assets and evidence.
Det handlar om ömsesidigt erkännande av beslut, frysning av tillgångar och bevismaterial.

Användningsexempel för "assets" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs far as Europe is concerned, this sector definitely has assets for the future.
När det gäller Europa är denna sektor definitivt en potential för framtiden.
EnglishThis rich biodiversity holds the assets for the development of future generations.
Den innehåller det som behövs för att kommande generationer skall kunna utvecklas.
EnglishAn alternative to purchasing assets and liabilities is to acquire a bankrupt estate.
Ett alternativ till att köpa inkråmet i ett företag är att köpa ett konkursbo.
EnglishIn recent years, the value of private pension fund assets has decreased a great deal.
På senare år har värdet av tillgångarna i privata pensionsfonder minskat kraftigt.
EnglishWater, ladies and gentlemen, is one of our most important and most sensitive assets.
Vatten - mina damer och herrar - här till våra viktigaste och ömtåligaste ägodelar.
EnglishIn my country alone, assets measurable in billions are dependent on this approach.
Redan i mitt land är förmögenhetsvärden i miljardklassen beroende av det förfarandet.
EnglishA company's net worth; that is, a company's total assets minus total liabilities.
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld.
EnglishShe has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.
Man har fryst hennes tillgångar och nekat henne tillgång till hennes egen advokat.
EnglishA sole trader ceases business when its owner takes over the assets of the business.
En enskild näringsverksamhet upphör när dess ägare tar över verksamhetens tillgångar.
EnglishMeanwhile, we should introduce sanctions such as freezing assets and a travel ban.
Samtidigt bör vi införa sanktioner, exempelvis frysa tillgångar och införa reseförbud.
EnglishAttacking the nuclear industry and the national assets of our neighbours is not.
Att ge sig på kärnkraftsindustrin och nationella fördelar hos grannländerna är det inte.
EnglishManagement of the assets of the ECSC and the Research Fund for Coal and Steel (
Förvaltningen av tillgångarna i EKSG och Kol- och stålforskningsfonden (
EnglishThe result is the greatest redistribution of financial assets in peacetime history.
Resultatet är den största omfördelning av finansiella tillgångar som skett i fredstid.
EnglishI am also pleased that the proposal that assets be frozen has been accepted.
Det gläder mig därför att förslaget om frysning av tillgångar har antagits.
EnglishReference was made to Gazprom and its ambitions to purchase EU assets.
Det har hänvisats till Gazprom och dess ambitioner att förvärva tillgångar i EU.
EnglishThe other jaw was the participation of employees in productive assets.
Den andra skänkeln är arbetstagarnas delaktighet i den produktiva förmögenheten.
EnglishInvestment in IT assets is usually small, however, if at all noticeable.
Investeringar i IT-tillgångar är dock ofta små eller till och med försumbara.
EnglishThe share capital may include cash or other assets of value to the business.
Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.
EnglishIt also means freezing the assets of those who have misused state funds.
Det innebär också att frysa tillgångarna för dem som har missbrukat statliga medel.
EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vi talar om bankernas giftiga tillgångar och om hur vi måste täcka dem.

Synonymer (engelska) till "asset":

asset
English