EN

assessing {gerundium}

volume_up
assessing

Användningsexempel för "assessing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe research focuses on assessing quality audio and sound recording technology.
Forskningen är inriktad mot ljudkvalitetsbedömning och ljudinspelningsteknik.
EnglishMr Kirkhope stressed the importance of assessing the effects of legislation.
Timothy Kirkhope betonade vikten av att utvärdera effekterna av lagstiftningen.
EnglishMr Kirkhope stressed the importance of assessing the effects of legislation.
Timothy Kirkhope betonade vikten av att utvärdera effekterna av lagstiftningen.
EnglishWe are assessing this issue, and a communication is being prepared by the Commission.
Vi håller på att bedöma denna fråga, och kommissionen förbereder ett meddelande.
EnglishSecondly, the system for assessing development policy needs to be improved.
För det andra behöver systemet för att utvärdera utvecklingspolitiken förbättras.
EnglishThe Council and the Commission are re-assessing their interest for the Community.
Rådet och kommissionen är i färd med att omvärdera deras betydelse för EU.
EnglishThere must also be a debate in the future on ways of assessing the Lisbon Strategy.
I framtiden måste vi dessutom ha en debatt om hur vi ska utvärdera Lissabonstrategin.
EnglishHere are three steps for assessing whether Conversion Optimizer is working for you.
Här följer tre steg för hur du kan avgöra om omvandlingsoptimeraren fungerar för dig.
EnglishMost importantly, what is the criterion for assessing the seriousness of an incident?
Viktigast av allt, vilket är kriteriet för att bedöma hur allvarlig en händelse är?
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Framför allt löser detta direktiv inte problemet med att utvärdera bankernas verksamhet.
EnglishThe European Parliament should take part in assessing voluntary cooperation.
Europaparlamentet bör delta i utvärderingen av detta frivilliga samarbete.
EnglishWe are assessing the instruments using a model-based quantitative analysis.
Vi bedömer instrumenten med hjälp av en modellbaserad kvantitativ analys.
EnglishWe have to be better at assessing the results of compliance with environmental legislation.
Vi måste bli bättre på att utvärdera resultaten av att miljölagstiftningen följs.
EnglishWe are now assessing the effectiveness of existing EU financing instruments.
Vi utvärderar för närvarande effektiviteten hos EU:s befintliga finansieringsinstrument.
EnglishThis is an important question when it comes to assessing the situation.
Det är en viktig fråga att ta ställning till vid bedömningen av situationen.
EnglishA portion of the budget is to be used for assessing European employment policy.
En del av budgeten skall användas för utvärdering av den europeiska sysselsättningspolitiken.
EnglishAssessing the Community' s humanitarian actions and looking to the future
Utvärdering av och framtidsplaner för gemenskapens humanitära verksamhet
EnglishCost-effectiveness cannot be the only basis for assessing individual mechanisms.
Kostnadseffektivitet allena kan inte fungera som bedömningsunderlag för de enskilda åtgärderna.
EnglishThis delay meant that the Commission was late in assessing that country.
Denna försening innebar att kommissionen inte hann granska landet i tid.
EnglishAssessing the Community's humanitarian actions and looking to the future
Utvärdering av och framtidsplaner för gemenskapens humanitära verksamhet

Synonymer (engelska) till "assessment":

assessment