EN

to assess [assessed|assessed] {verb}

volume_up
1. allmänt
This will give Parliament a tool to assess whether or not a situation is improving.
Då har vi som parlament något att bedöma om det hela blir bättre eller inte med.
In this context, it is difficult to assess the success of enlargement.
I det perspektivet är det svårt att bedöma hur utvidgningen kommer att lyckas.
The judicial authorities must assess the specific features of each case.
Rättsinstanserna måste bedöma de särskilda egenskaperna hos varje enskilt fall.
Employers must determine and assess risks and inform the workers of these risks.
Arbetsgivarna måste fastställa och bedöma riskerna och informera arbetstagarna om dessa risker.
An important instrument is to evaluate occupations and jobs and to assess their price.
Ett viktigt instrument är att utvärdera olika slags sysselsättning och arbeten och att fastställa deras pris.
These rest primarily on the obligation incumbent on employers to determine and assess risks.
Dessa åtgärder grundar sig främst på arbetsgivarnas skyldighet att fastställa och bedöma riskerna.
It is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Det är också viktigt att analysera intressekonflikter i affärsmodellen.
The Council will examine and assess this report very carefully.
Rådet kommer att gå igenom och analysera rapporten mycket noggrant.
We have to assess why this problem exists and why doping has increased so much in recent years.
Vi måste analysera varför doping förekommer och varför den har ökat kraftigt på senare år.
It is in that context that we must assess the subsequent actions that we will need to take.
Det är mot den bakgrunden vi måste avgöra vilka åtgärder vi därefter ska vidta.
These evaluations are ongoing, so it is too early to assess the state of play of the preparations.
Utvärderingarna pågår fortfarande, så det är för tidigt att avgöra hur förberedelserna går.
Sedan kan vi avgöra vad vi kan rösta om.
This makes it extremely difficult to assess the precise degree of risk involved.
Detta gör det ytterst svårt att uppskatta exakt hur stora riskerna är.
A number of studies have tried to assess the magnitude of the benefits for the European Union.
Man har i ett antal undersökningar försökt uppskatta storleken på fördelarna för Europeiska unionen.
The tax losses due to fraud are difficult to assess.
Skatteförlusterna till följd av fusk är svåra att uppskatta.
It is important to assess this issue in the light of the evolution of the text, in order to decide what the appropriate legal basis is.
Det är viktigt att ta ställning till den här frågan utifrån hur texten utvecklas, för att kunna bestämma vilken den lämpliga rättsliga grunden är.
This possibility should be left to the discretion of the Member States, which are best placed to assess the consequences of specific risks for their livestock.
Detta borde medlemsstaterna få bestämma över själva, eftersom de har störst möjlighet att bedöma konsekvenserna av de specifika riskerna för uppfödningen.
It will therefore be easier to assess all the consequences underlying this debate.
Det blir därför lättare att värdera alla konsekvenser som finns inneboende i denna debatt.
We think it is extremely important to duly assess the emerging challenges.
Vi anser att det är oerhört viktigt att värdera de framväxande utmaningarna på ett tillbörligt sätt.
The country of origin principle allows them to assess, and then to test a foreign market.
Principen om ursprungsland skulle ge dem möjlighet att värdera, och sedan prova på, en utrikesmarknad.
to assess (även: to excise)
2. näringsliv

Användningsexempel för "to assess" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
Vi måste utvärdera deras fördelar och svagheter vid sidan av andra energikällor.
EnglishWe will assess this proposal and I am sure we will take on board the sense of it.
Vi kommer att utvärdera förslaget och jag tror att vi kommer att anta principen.
EnglishIn particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
Vi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
EnglishThe Commission needs to assess what is happening with oil in Equatorial Guinea.
Kommissionen måste utvärdera vad det är som pågår med oljan i Ekvatorialguinea.
EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlamentet bör sända en delegation till Burma för att bedöma läget på plats.
EnglishThis will give Parliament a tool to assess whether or not a situation is improving.
Då har vi som parlament något att bedöma om det hela blir bättre eller inte med.
EnglishIt will assess its effectiveness, its speed, and respect for guarantees of defence.
Den kommer att bedöma effektivitet, snabbhet och respekt för rätten till försvar.
EnglishHow does the Council assess the implementation of the Dayton Agreement hitherto?
Hur bedömer rådet Daytonavtalets genomförande fram till nuvarande tidspunkt?
EnglishIt is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Det är därför nödvändigt att ge solidariteten ett uttryckligt positivt värde.
EnglishHow does the Presidency assess the parallel launch of these two projects?
Hur ställer sig ordförandeskapet till att dessa båda projekt inleds samtidigt?
EnglishI do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.
Jag vill inte påtvinga någon något. Jag vill bara utvärdera möjligheterna.
EnglishWhen I look at the dossiers that I am qualified to assess, the balance is positive.
När jag tittar på de frågor som jag är kvalificerad att bedöma är balansen positiv.
EnglishThe Security Council should assess all this and then its decisions will be applied.
Låt säkerhetsrådet först bedöma detta och låt oss sedan tillämpa dess beslut.
EnglishThe EU must be equipped with the technological wherewithal to assess potential threats.
EU måste ha de tekniska resurser som krävs för att kunna bedöma potentiella hot.
EnglishAll that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.
Allt vi ber om är att rådet tar ställning till denna strävan så snart som möjligt.
EnglishAt this point in time, we need carefully to assess what can most usefully be done.
I detta nu måste vi noggrant överväga vilka åtgärder som är mest verksamma.
EnglishIts aim is to assess the rules governing these phenomena and quantifying them.
Syftet är att bedöma de regler som styr dessa fenomen och kvantifiera dem.
EnglishIt is also important to send a delegation to Cambodia to assess the situation.
Det är också viktigt att sända en delegation till Kambodja för att bedöma situationen.
English How does the Commission assess the overall situation of Christians in Egypt?
 Hur uppfattar kommissionen den allmänna situationen för kristna i Egypten?
EnglishI also believe we will have to carefully assess and consider the Spanish situation.
Även den spanska situationen bör man enligt min uppfattning noga överväga och beakta.

Synonymer (engelska) till "assessment":

assessment