EN

asserts {verb}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"

Användningsexempel för "asserts" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe rapporteur rightly asserts that this area must be one of the Union's priorities.
Och föredraganden gör rätt i att bekräfta att detta måste bli en av unionens prioriteringar.
EnglishThe rapporteur asserts that people are asking how Europe improves their living conditions.
Föredraganden hävdar att människor frågar hur Europa kan förbättra deras levnadsvillkor.
EnglishSwedish industry traditionally asserts that the euro community is at all events good for trade.
Svenskt näringsliv brukar påstå att eurogemenskapen i alla fall är bra för handeln.
EnglishThe proposal on food labelling does not seek to protect consumers, as the EU asserts.
Förslaget om märkning av livsmedel syftar inte till att skydda konsumenterna, vilket EU hävdar.
EnglishThe rapporteur asserts that people are asking how Europe improves their living conditions.
Frågan som ligger framför oss i dag är: vem bestämmer?
EnglishThe US asserts in front of the WTO that all Internet betting is forbidden there, but that is not true.
Inför WTO försäkrar USA att all vadslagning på Internet är förbjuden där, men det är inte sant.
EnglishInstead of guaranteeing our rights to be treated equally, it asserts our rights to be treated differently.
I stället för att garantera vår rätt att behandlas lika, hävdar det vår rätt att behandlas annorlunda.
EnglishYour presidency programme asserts that current exceptional circumstances require putting security first.
I ert ordförandeskapsprogram hävdas att rådande exceptionella omständigheter kräver att säkerheten sätts främst.
EnglishWhilst it stresses the right to advertise, it ultimately asserts the patient's right to information.
Samtidigt som man i direktivet betonar rätten att göra reklam fastställer man i slutändan patientens rätt till information.
EnglishAn amendment tabled by members of various groups, in paragraph 1 of the compromise motion, asserts it forcibly.
Ett ändringsförslag till punkt 1 i kompromissförslaget från ledamöter från olika grupper bekräftar verkligen detta.
EnglishThis report rightly asserts that minority rights issues have not been high enough on the EU agenda.
I detta betänkande påstås det med rätta att frågor om minoriteternas rättigheter inte har diskuterats tillräckligt mycket inom EU.
EnglishThe European Parliament asserts its rights.
EnglishMr President, this report asserts that asymmetry within the EU economy will decrease with the introduction of the euro.
Herr ordförande! Detta betänkande påstår ju att asymmetrin i unionens ekonomi skulle minska i samband med införandet av euron.
EnglishLet me just cite one example: paragraph 16 baldly asserts that the Commission should take certain appliances off the market.
Låt mig bara nämna ett exempel: i punkt 16 hävdas utan omsvep att kommissionen bör ta bort vissa apparater från marknaden.
EnglishI would like to say that we live under the rule of law and as such anyone who asserts their rights cannot be punished for doing so.
Jag vill säga att vi lever i ett rättssamhälle där ingen som hävdar sina rättigheter får straffas för att göra det.
EnglishIt is a document that asserts, or confirms, our undertakings as regards reducing emissions and promoting alternative energies.
I detta dokument fastslås, eller bekräftas, våra åtaganden när det gäller att minska utsläpp och främja alternativa energikällor.
EnglishThe Florenz report asserts that the climate undertakings adopted by the EU in 2007 are insufficient and that they must be increased.
I betänkandet hävdar Karl-Heinz Florenz att de åtaganden om klimatåtgärder som EU antagit under 2007 är otillräckliga och att de måste blir fler.
EnglishWe need to be careful, for federalism is so dazzling that it destroys with its hands those concepts which it asserts with its own mouth.
Vi måste vara försiktiga: federalismen förblindar så mycket att det leder till att man i praktiken saboterar det man hävdar i teorin. Varför det?
English(DE) Madam President, everyone knows the African proverb that asserts that 'poverty is like a lion; if you do not fight, you get eaten'.
(DE) Fru talman! Vi känner alla till det afrikanska ordspråket som säger att ”fattigdom är som ett lejon; om du inte kämpar emot, blir du uppäten”.
EnglishThe report also asserts that no distinction should be made between public and private enterprises and that all SGIs should be put out to tender.
Regler om statligt stöd har ofta lett till svårigheter och osäkerhet för lokala myndigheter och andra tillhandahållare av offentliga tjänster.

Synonymer (engelska) till "assertion":

assertion
asserting