"assertion" - Svensk översättning

EN

"assertion" på svenska

volume_up
assertion {substantiv}
volume_up
asserted {perf. part.}
SV
EN

assertion {substantiv}

volume_up
This assertion does not correspond to the reality of the Commission's interpretation.
Detta påstående överensstämmer inte med kommissionens tolkning.
However, that assertion and allegation have not been proven.
Detta påstående och denna anklagelse har dock inte blivit bevisade.
This is a completely absurd assertion which I think ought to be withdrawn.
Detta är ett helt befängt påstående som jag tycker borde dras tillbaka.
It represents a spectacular assertion of narrow and misguided commercial interests over the greater prize of a development round itself.
Den står för ett uppseendeväckande försvar av trångsynta och missriktade kommersiella intressen framför den större vinsten med en utvecklingsrunda.
A positive position there will be a strong assertion of Treaty obligations and the humanitarian response of the European Union.
Ett positivt ställningstagande från rådets sida skulle vara ett starkt försvar av våra fördragsförpliktelser och Europeiska unionens humanitära respons.
One of the greatest successes of our European vision over the past 50 years has been the assertion of democracy and freedom all over Europe.
En av de största framgångarna i vår europeiska vision under de senaste 50 åren har varit vårt försvar av demokrati och frihet i hela Europa.
I do not understand your assertion that there will be no transfer of powers.
Jag förstår inte er försäkran om att det inte kommer att ske några överföringar av maktbefogenheter.
The Stockholm Programme emphasises the assertion of these rights, especially in the areas of justice and security.
I Stockholmsprogrammet betonas försäkran om dessa rättigheter, framför allt på områdena för rättvisa och säkerhet.
Syrian withdrawal must be followed up by an assertion that an Iranian military presence in Lebanon is also unacceptable.
Det syriska tillbakadragandet måste följas upp med en försäkran om att även iransk militär närvaro i Libanon är oacceptabel.
assertion

Användningsexempel för "assertion" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt would have been good if this assertion had been supported by concrete examples.
Det skulle ha varit intressant om denna bekräftelse hade stötts av några konkreta exempel.
EnglishI cannot find a single reference in the Green Paper that lends any weight to that assertion.
Jag har inte kunnat hitta något ställe i grönboken som stödjer detta påstående.
EnglishWe have to be certain that this does not disappear under the assertion of copyright.
Vi måste vara säkra på att detta inte försvinner genom det ökade skyddet av upphovsrätten.
EnglishThis is a completely absurd assertion which I think ought to be withdrawn.
Detta är ett helt befängt påstående som jag tycker borde dras tillbaka.
EnglishFirst of all, the assertion that the number of cases of eavesdropping has doubled.
Först till påståendet att antalet avlyssningsfall har fördubblats.
EnglishThe assertion made by both Mr Belet and Mrs Van Brempt thus does not fit in with the timeline.
Ivo Belets och Kathleen Van Brempts påståenden passar inte in i tidslinjen.
EnglishI take issue with another assertion made in the report concerning the reduction in energy prices.
Jag protesterar även mot ett annat påstående: sänkningen av priset på energi.
EnglishThis assertion does not correspond to the reality of the Commission's interpretation.
Detta påstående överensstämmer inte med kommissionens tolkning.
EnglishThis is a clear indication that you are right to make this assertion.
Detta är en tydlig signal om att ni har alldeles rätt i vad ni säger.
EnglishWe are given an assertion: the high level of tax competition has reached a clearly harmful level.
En bekräftelse: den höga graden av skattekonkurrens har nått en tydligt skadlig nivå.
EnglishSo the Presidency assertion that the earlier undertakings continue to apply is baseless.
Ordförandeskapets påstående att de tidigare åtagandena fortfarande gäller saknar alltså grund.
EnglishI cannot understand the assertion that this cannot have been discussed in the committee.
Att det inte har varit föremål för diskussion i utskottet är för mig ett obegripligt påstående.
EnglishI do not understand your assertion that there will be no transfer of powers.
Jag förstår inte er försäkran om att det inte kommer att ske några överföringar av maktbefogenheter.
EnglishThe assertion that renewable energy could become more expensive is wrong.
Påståendet att förnybar energi riskerar att bli dyrare är fel.
EnglishI also reject the assertion that the European Parliament has not proposed a flexible model.
Jag förkastar också påståendet att Europaparlamentet inte har föreslagit någon flexibel modell.
EnglishI therefore ask it again: on what do you base this assertion?
Därför ställer jag den en gång till: Vad grundar ni detta påstående på?
EnglishSecondly, on religion and identity, there is an assertion that there is no exclusivity.
För det andra, angående religion och identitet, har det hävdats att det inte finns någon exklusivitet.
EnglishSecondly, there is the Portuguese Presidency's assertion of civil values and respect for human dignity.
För det andra i betoningen av de civila värdena och i respekten för människans värdighet.
EnglishSo I do not actually think this assertion is correct.
Jag tror således, för att uttrycka det så, att det egentligen inte är rätt.
EnglishHowever, that assertion and allegation have not been proven.
Detta påstående och denna anklagelse har dock inte blivit bevisade.

Synonymer (engelska) till "assertion":

assertion
asserting
assertiveness
assertive