"to assert" - Svensk översättning

EN

"to assert" på svenska

EN

to assert [asserted|asserted] {verb}

volume_up
1. allmänt
In such cases a family member can assert his or her right to family reunion.
I sådana fall kan en familjemedlem hävda sin rätt till familjeåterförening.
We must assert our fundamental role in that legislative process.
Vi måste hävda vår huvudsakliga roll i det lagstiftningsförfarandet.
Europe can only assert itself with the very high quality wines which it has.
Europa kan bara hävda sig med de viner av mycket hög kvalitet som vi har.
I see the attempt to assert budget discipline through introducing more stringent Europe-wide regulations in a similar light.
Jag ser försöket att kräva budgetdisciplin genom att införa strängare Europaomfattande bestämmelser mot samma bakgrund.
For a couple of days, that square became freedom’ s bridgehead from which appeals went out to the Belarusian people urging them to assert their national identity.
Under några dagar blev detta torg frihetens brohuvud, från vilket det vitryska folket uppmanades att kräva sin nationella identitet.
For a couple of days, that square became freedom’s bridgehead from which appeals went out to the Belarusian people urging them to assert their national identity.
Under några dagar blev detta torg frihetens brohuvud, från vilket det vitryska folket uppmanades att kräva sin nationella identitet.
2. näringsliv
Does the Commission lack the courage to assert against Member States a revision of the ERDF Regulation that is oriented towards climate objectives?
Vågar inte kommissionen gentemot medlemsstaterna göra gällande en ändring av förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden som är inriktad mot klimatmålen?

Användningsexempel för "to assert" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
Lissabonfördraget ger medborgarna nya möjligheter att göra sina intressen gällande.
EnglishThe Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
Kommissionen har helt fel när de påstår att lobbygrupper sprider panik.
EnglishWe assert that they are essential to the health of the European economy.
Vi hävdar att dessa företag är av avgörande betydelse för EU:s ekonomiska välstånd.
EnglishI simply want to assert the Universal General Declaration of Human Rights.
Jag vill åberopa den universella allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
EnglishThese are the weeks when we assert that we are Europe, all of Europe.
Detta är de veckor då vi förfäktar tanken om att vi är Europa, hela Europa.
EnglishThe Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
Såvitt jag kan se kommer påtryckningarna från vanliga människor som alla oroas mycket av detta förslag.
EnglishIt is about enabling our citizens to assert their rights.
Det handlar om att göra det möjligt för våra medborgare att utöva sina rättigheter.
EnglishHas the game ended in a draw, as I saw one newspaper article assert?
Har matchen slutat oavgjort, som det påstods i en tidningsartikel?
EnglishWe must use our powers to the full, we must have the courage to assert ourselves more often.
Vi måste också utnyttja våra befogenheter till det yttersta, vi måste våga att härda ut oftare.
EnglishIt is extremely important to assert Europe's role in this way.
Det är av den största betydelse att på det viset bekräfta Europas roll.
EnglishToday, consumers can only assert their rights after the event, through the rules on liability.
Idag kan konsumenten bara göra sina rättigheter gällande i efterhand via ansvarsbestämmelser.
EnglishYou are daring to assert that competition provides considerable protection against the abuse of power.
Ni vågar påstå att konkurrensen utgör ett viktigt skydd mot maktmissbruk.
EnglishNevertheless, Georgia has done much to assert its independence.
Trots detta har Georgien visat många tecken på självständighet.
EnglishThis will make it easier for the creditor to subsequently assert this order in the Member States.
Detta kommer att göra det lättare för borgenären att sedan göra ordern gällande i medlemsstaterna.
EnglishThe second is that people, the electorate, must be able to express and assert their point of view.
Den andra är att det krävs att folken, väljarna, kan uttrycka sig och göra sin ståndpunkt gällande.
EnglishThat is partly because the different Member States have different interests and want to assert them.
Det har också att göra med de olika intressen som råder i medlemsstaterna och förverkligandet av dessa.
EnglishThe citizen must always be shown ways in which he can assert his rights as a citizen of the Union.
Unionsmedborgaren måste ständigt informeras om på vilka sätt de medborgerliga rättigheterna kan tas tillvara.
EnglishI think they can assert the input, strength and dynamics to create an ambitious, political commitment.
Jag tror att de kan tillföra den input, kraft och dynamik som behövs för ett ambitiöst politiskt åtagande.
EnglishLet us in conclusion together assert once again: the PPP is therefore not ultimately washed up.
Låt oss till slut än en gång slå fast: De offentlig-privata partnerskapen har för den skull inte havererat totalt.
EnglishWe do not need to be first among equals, but we assert the right to be treated as an equal among equals.
Vi behöver inte vara först bland jämlikar, men vi hävdar rätten att behandlas som jämlika bland jämlikar.