"assembly work" - Svensk översättning

EN

"assembly work" på svenska

EN

assembly work {substantiv}

volume_up
assembly work

Användningsexempel för "assembly work" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are an elected assembly and our work is, by definition, political.
Vi är en folkvald församling och vårt arbete är per definition politiskt.
EnglishIt is difficult enough to make a joint assembly work without travelling to its member countries.
Det är svårt nog att utföra ett arbete för den gemensamma parlamentariska församlingen utan att resa till de medlemsländer som ingår i församlingen.
EnglishMadam President, I welcome Mr Corrie' s report as a balanced assessment of the work the Assembly has carried out over the last year.
Fru talman! Jag välkomnar betänkandet av Corrie som en väl avvägd bedömning av det arbete som församlingen lagt ner det senaste året.
EnglishThe Joint Parliamentary Assembly has adapted its work according to the new role that it has been given, in particular to promote democratic processes.
Den gemensamma parlamentariska församlingen har anpassat sin verksamhet efter sin nya roll, framför allt rollen att främja demokratiska processer.
EnglishThe outcome - with no two-thirds majority for a single party - will require the Constitutional Assembly to work together and to seek a consensus.
Resultatet - ingen två tredjedelsmajoritet till ett enskilt parti - innebär att den konstitutionella församlingen måste samarbeta för att nå samförstånd.
EnglishWe support Costa Rica’s initiative and the UN General Assembly’s decision to work on a corresponding convention in 2004 on banning human cloning.
Vi stödjer Costa Ricas initiativ och FN:s generalförsamlings beslut att under år 2004 arbeta för en motsvarande konvention om förbud mot kloning av människor.
EnglishWe support Costa Rica’ s initiative and the UN General Assembly’ s decision to work on a corresponding convention in 2004 on banning human cloning.
Vi stödjer Costa Ricas initiativ och FN: s generalförsamlings beslut att under år 2004 arbeta för en motsvarande konvention om förbud mot kloning av människor.
EnglishAs you wish me to, I can assure you that the Commission will inform your Assembly of its work as soon as possible, after it has carried out and concluded its thinking on this.
Som ni önskar kan jag garantera att kommissionen kommer att informera kammaren om sitt arbete så snart vi fortsatt och genomfört vår diskussion.
English(DA) Mr President, I should like to take this opportunity to thank the rapporteur for his excellent report and also to thank the Joint Assembly for its work in 1999.
(DA) Herr talman! Jag vill gärna ta tillfället i akt och tacka föredraganden för det utmärkta betänkandet, och även tacka den gemensamma församlingen för dess arbete under 1999.
EnglishThis process has already begun with the approval of the resolution of the United Nations General Assembly on 3 May, which will allow the European Union to participate in the General Assembly's work.
Denna process har redan börjat genom den resolution som FN:s generalförsamling antog den 3 maj, som kommer att möjliggöra att EU deltar i generalförsamlingens arbete.

Liknande översättningar för "assembly work" på svenska

work substantiv
assembly substantiv