EN assembly
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

assembly (även: cure, flock, parish, township)
The next Joint Parliamentary Assembly also promises to be interesting.
Nästa gemensamma parlamentariska församling ser också ut att bli intressant.
The communication refers to an Interparliamentary Assembly.
I meddelandet hänvisas till en interparlamentarisk församling.
The Northern Ireland Assembly has the responsibility of administering the funds.
Nordirlands församling har ansvaret för att administrera medlen.
volume_up
möte {neut.}
Prior to the last General Assembly, a breakthrough on Burma was forecast.
Före generalförsamlingens senaste möte hade man förutspått ett genombrott för frågan om Burma.
At the time of the ACP-EU Joint Assembly, the issue was discussed at length.
Ämnet diskuterades i vitt och brett vid det senaste möte som EU-AVS gemensamma församling höll.
Two weeks ago we had the ACP Joint Parliamentary Assembly.
För två veckor sedan hade vi möte i den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU.
assembly (även: conclave, meeting, session)
The Court of Justice made this crystal-clear at its last assembly on 2 October.
Det angav EG-domstolen klart och tydligt den 2 oktober under konventets sista sammanträde.
Therefore, I ask the Greek Presidency to convoke a General Assembly meeting.
Därför ber jag det grekiska ordförandeskapet att sammankalla till ett sammanträde i generalförsamlingen.
Vi befinner oss på ett politiskt sammanträde.
The International Civil Aviation Organisation's Assembly in Montreal in September was a disappointment.
Internationella civila luftfartsorganisationens sammankomst i Montreal i september var en besvikelse.
But public order should not be maintained at the expense of freedom of expression or of peaceful assembly.
Men den allmänna ordningen bör inte upprätthållas på bekostnad av yttrandefriheten eller en fredlig sammankomst.
The first is that we must improve political dialogue on the right to peaceful assembly and to peaceful protest.
Det första handlar om att vi måste förbättra den politiska dialogen om rätt till fredliga sammankomster och fredliga demonstrationer.
The first session of the Consultative Assembly of the Council of Europe is held in Strasbourg, France.
Europarådets rådgivande församling håller sitt första sammanträde i Strasbourg i Frankrike.
The Gordian knot which bound the European Parliament when it was merely a consultative assembly has now been definitively cut.
Den gordiska knut som fjättrade parlamentet under den period det endast var en rådgivande församling är nu symboliskt avhuggen.
A ceiling of 700 has been prescribed as the maximum that Parliament can safely become and remain a deliberative assembly.
Maximalt 700 har föreskrivits som den högsta antal som detta parlament kan bestå av utan risk och för att kunna förbli en rådgivande församling.
assembly (även: accumulation, aggregate, array, assembling)
We are neither an assembly of managers nor a board of directors seeking the maximum in bureaucratic efficiency.
Vi är varken en samling chefer eller en styrelse som söker maximal byråkratisk effektivitet.
Popular uprisings from estates to the general assembly!
Populära uppstigningar från stånden till de generella samlingarna.
It does enshrine and guarantee the right of freedom of association and assembly for all citizens, including those belonging to minorities.
Detta betyder att den naturligtvis garanterar och värnar mötes-, samlings- och föreningsfriheten för alla medborgare, minoriteter eller inte.
assembly (även: band, companionship, company, escort)
Well, when free traders see the Central Bank in this group they go into a state of shock - a Central Bank can never be part of an assembly of this kind, never!
Nåväl, en liberal håller på att ramla av stolen när han ser denna aktör i detta sällskap: aldrig att en centralbank får ingå i en sådan församling, aldrig!
assembly (även: assemblage, mount, set-up, assy)
viss montering krävs
assembly (även: assy)

2. teknik

assembly (även: coupling, montage)
volume_up
montage {neut.}

3. konstruktion

assembly (även: erection)
viss montering krävs
assembly (även: erection)

4. militärt

assembly

5. utbildning

assembly

6. näringsliv

assembly

Synonymer (engelska) till "assembly":

assembly

Användningsexempel för "assembly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis resolution is designed to win a broad majority at the UN General Assembly.
Den här resolutionen är ämnad att få en bred majoritet i FN: s generalförsamling.
EnglishThat is an essential part of the liberty of discussion in a democratic assembly.
Detta är en oundgänglig del av en demokratisk församlings diskussionsfrihet.
EnglishOn numerous occasions, the debates in our Assembly have focused on combating racism.
Vid ett flertal tillfällen har debatterna i kammaren behandlat kampen mot rasism.
EnglishIn Austria, the National Assembly observed one minute's silence for the victims.
I Österrike håller man i Nationalrådet i dag en tyst minut för de drabbade.
EnglishThat would give our Assembly the opportunity to give its guidelines and opinions.
Det kommer att bereda kammaren tillfälle att lägga fram sina riktlinjer och åsikter.
EnglishThe United Nations General Assembly has repeatedly asked for them to be withdrawn.
FN: s generalförsamling kräver sedan länge att dessa trupper skall dra sig tillbaka.
EnglishAlcide de Gasperi is elected president of the European Parliamentary Assembly.
Alcide de Gasperi väljs till ordförande för Europeiska parlamentariska församlingen.
EnglishCombating terrorism must not overshadow freedoms of expression and assembly.
Bekämpandet av terrorismen får inte överskugga yttrandefriheten och mötesfriheten.
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
Om några dagar möts den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen på Teneriffa.
EnglishWe therefore very much welcome the initiative to set up a Euro-Mediterranean Assembly.
Därför är detta förslag att bilda en Europa-Medelhavsförsamling mycket välkommet.
EnglishThe Assembly has become a true parliamentary forum, with lively debates.
Församlingen har blivit ett verkligt parlamentariskt forum med livliga debatter.
EnglishWe have no indigenous car manufacturing plants, not even assembly plants.
Vi har ingen inhemsk biltillverkningsindustri, inte ens monteringsanläggningar.
EnglishThe French National Assembly rejects the European Defence Community Treaty.
Franska nationalförsamlingen förkastar fördraget om Europeiska försvarsgemenskapen.
EnglishThe new right of association and assembly is now in line with European standards.
Den nya förenings- och stiftelserätten motsvarar dock europeisk standard.
EnglishI have had far more reaction from this Assembly than Mr Cook did earlier on.
Jag har fått mycket mer reaktioner från denna kammare än Cook fick tidigare.
EnglishCommissioner, could you not repeat this here in front of the entire assembly?
Herr kommissionsledamot, skulle ni inte kunna upprepa det här inför hela församlingen?
EnglishFree elections and freedom of assembly and expression are being severely restricted.
I fråga om fria val och församlings- och åsiktsfrihet råder allvarliga begränsningar.
EnglishHis report shows that the Assembly has grown in maturity over the last few years.
Hans betänkande visar att församlingen har mognat under de senaste åren.
EnglishI was at the top of the General Assembly just looking down into it and seeing it happen.
Jag var på topp av generalförsamlingen och bara tittade ner på det när det hände.
EnglishIt is now up to the General Assembly to decide on one by the end of the year.
Uttrycket ” slutet på en reform är början på nästa ” stämmer därför i dag.