EN

assembling {substantiv}

volume_up
2. näringsliv
assembling
Developing and assembling the wings for high-tech aircraft - which is what Airbus does in Bremen, where I live - calls for special skills.
Utveckling och montering av vingar för högteknologiska flygplan - som Airbus gör i Bremen där jag bor - kräver särskilda kunskaper.

Användningsexempel för "assembling" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe day after tomorrow, the 3 000 delegates to the Chinese People’s Congress will be assembling in Beijing.
I övermorgon kommer de 3 000 delegaterna i kinesiska folkkongressen att samlas i Peking.
EnglishI believe that soon our buildings and machines will be self-assembling, replicating and repairing themselves.
Jag tror att snart kommer våra byggnader och maskiner att vara självbyggande, återskapande och reparera sig själva.
EnglishWe are currently assembling...
EnglishSo I'm going to show you a number of projects that my colleagues and I at MIT are working on to achieve this self-assembling future.
Jag kommer att visa er ett antal projekt som mina kollegor och jag på MIT jobbar med för att uppnå framtidens självbyggande.
EnglishHow could we have buildings that are low cost and affordable for people who work in a first job, assembling something like an iPhone, but make those buildings energy efficient,
Hur skulle vi kunna få byggnader med lägre kostnader och attraktivt pris för människor
EnglishDeveloping and assembling the wings for high-tech aircraft - which is what Airbus does in Bremen, where I live - calls for special skills.
Utveckling och montering av vingar för högteknologiska flygplan - som Airbus gör i Bremen där jag bor - kräver särskilda kunskaper.
EnglishI also very much doubt that any candidates would be found in this House for assembling the bulk of the troops needed.
Jag tvivlar också mycket starkt på att det går att finna någon kandidat i parlamentet som vill mobilisera trupper i den omfattning som kommer att behövas.
EnglishFor instance, the procuring countries may be looking for some form of local investment, involving local firms in assembling the equipment.
De upphandlande länderna kan exempelvis söka någon form av lokal investering, som involverar lokala företag i monteringen av utrustning.
EnglishHowever, they are assembling to listen to and to participate in a vote on consumer priorities in the matter of BSE and other things.
De har emellertid samlats för att lyssna på och för att delta i en omröstning om konsumentskydd i samband med galna ko-sjukan och andra saker.
EnglishIn preparing for the conference, we are assembling data, facts and figures to show the practical application of our political commitment.
Som en förberedelse för konferensen samlar vi data, fakta och siffror för att visa den praktiska tillämpningen av vårt politiska åtagande.
EnglishPrecise wording will help to ensure that both those assembling and the forces of law and order will know exactly what activities conflict with the law.
En noggrann formulering bidrar till att både mötesdeltagare och ordningsmakt exakt vet vilka verksamheter som strider mot lagen.
EnglishNor must we close our eyes to the fact that when the EU-Russia Summit was in Rostov-on-Don, NGOs were prevented from assembling and demonstrating.
Vi får inte heller blunda för att frivilligorganisationer hindrades från att samlas och demonstrera under toppmötet mellan EU och Ryssland vid Rostov-na-Donu.
EnglishSo I think these projects I've showed here are just a tiny step towards this future, if we implement these new technologies for a new self-assembling world.
Jag tror att de projekt jag har visat er bara är ett litet steg emot denna framtid, om vi implementerar dessa nya teknologier till en ny självbyggande värld.
EnglishWe must look for ways to cooperate, ways to encourage the courageous people who are assembling, who are holding out there, and we must consider our further course of action.
Vi måste försöka finna samarbetssätt, sätt att uppmuntra de modiga människor som samlas, som håller ut, och vi måste överväga vårt vidare agerande.

Synonymer (engelska) till "assembling":

assembling
assembler
assembly