EN

aspiring {adjektiv}

volume_up
It is bad for an aspiring government not to have a strong opposition which will be more responsible and more competent and which will test the Government.
Det är dåligt för en uppåtsträvande regering att inte ha en stark opposition som kommer att vara mer ansvarig och mer kompetent och som kommer att pröva regeringen.
Many small firms will be excluded from low-value sales altogether, limiting the opportunities for new and aspiring artists to market their works.
Många småföretag kommer att helt och hållet utestängas från försäljningar där försäljningspriset är lågt vilket begränsar möjligheterna för nya och uppåtsträvande konstnärer att saluföra sina verk.
aspiring (även: ambitious)
aspiring (även: ambitious)

Användningsexempel för "aspiring" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA country aspiring to come closer to the European Union needs to show such maturity.
Ett land som strävar efter att närma sig Europeiska unionen måste visa denna sorts mognad.
EnglishThere has been much talk about a citizens’ Europe, and that is certainly something worth aspiring to.
Det har talats mycket om ett medborgarnas Europa, och det är verkligen något att sträva efter.
EnglishThe most important starting point in aspiring to better relations is unity amongst the EU Member States.
Den viktigaste utgångspunkten för att nå bättre förbindelser är enighet bland EU:s medlemsstater.
EnglishThis is the very nature of redress that we are aspiring to.
Det är just möjligheter till gottgörelse vi eftersträvar.
EnglishSome cities at regional level are also aspiring to this.
Vissa städer på regional nivå strävar också efter detta.
EnglishMr Erdogan’s Government has given signs of aspiring to achieve drastic democratic reforms in Turkey.
Tayyip Erdogans regering har visat tecken på att de försöker uppnå drastiska demokratiska reformer i Turkiet.
EnglishAs Mr Nielson said, this is a fine example to those countries and regions aspiring to greater prosperity.
Som Nielson sade, utgör den ett fint exempel för de länder och regioner som strävar efter ökat välstånd.
EnglishI am not only talking about countries aspiring to become Member States of the European Union, but others too.
Jag talar inte bara om länder som hoppas bli medlemsstater i Europeiska unionen utan också om andra.
EnglishMr Erdogan’ s Government has given signs of aspiring to achieve drastic democratic reforms in Turkey.
Tayyip Erdogans regering har visat tecken på att de försöker uppnå drastiska demokratiska reformer i Turkiet.
EnglishFirstly, the Iranian model is not exactly what the young people who are revolting in these countries are aspiring to.
För det första är den iranska modellen inte precis det som ungdomar som revolterar i dessa länder vill ha.
EnglishLadies and gentlemen, this is not good management and it does not set a good example to Turkey, which is aspiring to membership.
Med detta kolossala lagstiftningsprojekt kan vi ingjuta nytt förtroende och ge övertygande argument.
EnglishI agree with Mr Czarnecki, who stressed the importance of aspiring Member States applying the Code of Conduct.
Karl von Wogau tog upp frågan om skillnaderna i fråga om tolkningen av kriterierna, vilket verkligen är en viktig punkt.
EnglishWe are aspiring to be a political union, and we are still only an embryonic player on the international stage.
Vi strävar efter att vara en politisk union, och som aktör på den internationella arenan är vi fortfarande bara ett embryo.
EnglishI agree with Mr Czarnecki, who stressed the importance of aspiring Member States applying the Code of Conduct.
Jag instämmer med Ryszard Czarnecki som betonade vikten av att stater som aspirerar på medlemskap tillämpar uppförandekoden.
EnglishNow he teaches aspiring dance teacher in ballet, ballet Education and Anatomy at Luleå University of Technology in Piteå.
Nu undervisar han blivande danslärare i balett, balettdidaktik och anatomi vid Luleå tekniska universitet i Piteå.
EnglishOur society is aspiring towards a new feminism.
EnglishEnlargement will bring real benefits to both the existing Member States and the aspiring members.
Utvidgningen kommer att innebära verkliga fördelar för såväl de nuvarande medlemsstaterna, som för dem som strävar efter att bli medlemmar.
EnglishAs far as the future is concerned: I am very pleased that the aspiring members of Union will also be involved in this programme.
Vad framtiden beträffar är jag mycket glad över att även ansökarländerna till unionen engageras i detta program.
EnglishSecondly, there is the unequal treatment of countries aspiring to economic and monetary union, and those already in it.
För det andra behandlas länder som vill inträda i den ekonomiska och monetära unionen annorlunda än de länder som redan är medlemmar.
EnglishLadies and gentlemen, this is not good management and it does not set a good example to Turkey, which is aspiring to membership.
Mina damer och herrar! Detta är inte god ledning, och det är inget gott exempel inför Turkiet, som strävar efter ett medlemskap.

"aspiring actor" på svenska

volume_up
aspiring actor
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"aspiring actress" på svenska

volume_up
aspiring actress
Swedish
Mera chevron_right

"aspiring artist" på svenska

volume_up
aspiring artist
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "aspiring":

aspiring
aspirate
aspiration