EN

aspect {substantiv}

volume_up
aspect (även: dimension)
This aspect will be the subject of a separate initiative by the Commission.
Denna aspekt kommer att vara föremål för ett separat initiativ från kommissionen.
But there is a second aspect to the problem: the question of acquired rights.
Men problemet har en andra aspekt: frågan om förvärvade rättigheter.
Another important aspect is the procedure for updating Annex A of the directive.
En sista viktig aspekt gäller rutinerna för att ändra bilaga A i direktivet.
Yet, there is a second aspect, which is even more difficult to get right.
Men det finns ytterligare en sida, som är ännu svårare att komma till rätta med.
One important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
En viktig sida av detta är att sätta stopp för den här typen av organiserad brottslighet.
The report has a positive aspect, but all too many negative ones.
Betänkandet har en positiv sida men alldeles för många negativa.
aspect (även: air, countenance, face, look)
The other aspect of the Union policy is the issue of tobacco subsidies.
Tillsatser som förstärker beroendet måste enligt min åsikt förbjudas så snabbt som möjligt.
Could you please comment on that aspect of my question.
Skulle ni vilja vara så vänlig att kommentera den aspekten av min fråga.
My group will therefore grant priority to this aspect during the preparation of the 2003 budget.
Min grupp kommer därför att prioritera detta vid förberedelserna inför budgeten för 2003.
Europe presents a puzzling aspect to the world.
Europa visar upp en gåtfull bild för världen.
The second aspect concerning this Parliament's prerogatives is image.
Den andra aspekten när det gäller parlamentets prerogativ är bilden.
However, this positive image has a number of negative aspects.
Denna positiva bild har dock ett antal negativa aspekter.
From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
Ur formell synpunkt har naturligtvis var och en rätt att ha möten med vem som helst.
A second aspect to be considered is that we are doing something entirely new here.
En andra synpunkt är att man bör tänka på att vi här gör något helt nytt.
As Mr Medina Ortega has already indicated, enlargement is also a key aspect of this issue.
Föredraganden betonade åter denna synpunkt i sitt muntliga ändringsförslag.
And has the social aspect of Europe been maintained by allowing workers a say in legislation?
Räddas Europas sociala ansikte av arbetstagarnas lagliga medbestämmande?
The energy question has now taken on a different aspect.
Energifrågan har nu hamnat i ett annat läge.
At this point, I would also like to underline the social aspects of cohesion policy clearly once again.
I detta läge vill jag också tydligt understryka de sociala aspekterna av sammanhållningspolitiken ännu en gång.
This is not the time to list each of the aspects of the report, because they are there and you all know about them.
Det är inte läge att räkna upp varje punkt i betänkandet, för de är där de är och ni känner alla till dem.
aspect (även: angle)
aspect (även: sight, spectacle, view)
aspect (även: drive, reference, sight)

Användningsexempel för "aspect" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLast but not least, Estonia's transition to the euro also has a symbolic aspect.
Sist men inte minst har Estlands övergång till euron också en symbolisk aspekt.
EnglishThe third aspect is the development of biomass, as sources of renewable energy.
Det tredje intresseområdet är utvecklingen av biomassa som förnybar energikälla.
EnglishThe Commission believes that the EU must now really focus on the growth aspect.
Kommissionen anser att EU nu verkligen måste koncentrera sig på tillväxtaspekten.
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Jag kommer nu till den känsligaste och svåraste punkten, nämligen finansieringen.
EnglishThe aspect I wish to dwell on, however, is the question of transnational lists.
Jag vill dock stanna till litet vid frågan om den transnationella kandidatlistan.
EnglishOne aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
En aspekt av den här frågan gäller kvinnornas sysselsättning och roll i industrin.
EnglishWe are disappointed that this aspect of your work has not been the central focus.
Vi är besvikna över att den här aspekten av ert arbete inte har stått i fokus.
EnglishThis is a key aspect for strategic investors, such as those in the car market.
Detta är en viktig aspekt för strategiska investerare, t.ex. inom bilbranschen.
EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
En annan viktig aspekt är uppfattningen att fördelarna med frihandel är ömsesidiga.
EnglishThe financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Den finansiella aspekten är mindre viktig, även om vi inte får glömma bort den.
EnglishThere is another aspect, however, that confronts us with an entirely new situation.
Det finns emellertid en annan aspekt som ställer oss inför en helt ny situation.
EnglishWith regard to the legal aspect, the SAVE programme is not a legislative programme.
Angående lagstiftningsaspekten är inte Save-programmet ett lagstiftningsprogram.
EnglishThis aspect is fundamental and Parliament must again take responsibility for it.
Denna aspekt är grundläggande, och parlamentet måste återigen ta ansvaret för detta.
EnglishAnother important aspect is the procedure for updating Annex A of the directive.
En sista viktig aspekt gäller rutinerna för att ändra bilaga A i direktivet.
EnglishA third aspect that I see as important is the new security research programme.
En tredje aspekt som jag anser är viktig är det nya säkerhetsforskningsprogrammet.
EnglishSo I think this aspect is worth mentioning when we are discussing this thing.
Därför anser jag inte att denna inställning duger när vi diskuterar dessa frågor.
EnglishI would like to follow this positive aspect by mentioning another weak point.
Efter denna positiva aspekt vill jag avslutningsvis också ta upp en svag punkt.
EnglishIt is also important to highlight the privacy aspect which the use of DNA demands.
Det är även viktigt att belysa den integritetsaspekt som användandet av DNA kräver.
EnglishThe European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
Den europeiska arbetsmarknadsstrategin måste helt klart ta hänsyn till denna aspekt.
EnglishIn the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
Jag skall på denna korta tid uppehålla mig vid en sak, nämligen undantaget.

"aspect of globalization" på svenska

aspect of globalization
Swedish
  • aspekt av globaliseringen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "aspect":

aspect